دانلود فایل


فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال - دانلود فایلدانلود فایل فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال

دانلود فایل فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال مقالات علمی پژوهشی برق با فرمت Pdf صفحات 22
در این مقاله به مبحث فشرده سازی پالس و اهمیت و نحوه ی راه اندازی و بهره برداری از این فرآیند که بر روی پالس های پهن انجام
میگیرد تا بصورت یک پالس باریک درآید پرداخته می شود . شایان ذکر است که مبحث مذکور در سیستم های راداری از اهمیت
بالایی برخوردار می باشد.
دو عامل مهم در نظر گرفته شده برای طراحی رادار شکل موج عبارتند از رنج رزولیشن و حداکثر محدوده تشخیص.رنج رزولیشن
توانایی یک رادار در جداسازی )تفکیک پذیری(اهداف با فاصله نزدیک هست و به عرض پالس شکل موج وابسته است.پالس هایی با
عرض پالس کمتر رنج رزولیشن بهتری دارا می باشند.
اما اگر عرض پالس کاهش مقدار انرژی ذخیره شده در پالس کاهش و از این رو حداکثر محدوده تشخیص کاهش می یابد.برای غلبه
براین مشکل از تکنیک های فشرده سازی برای تجزیه وتحلیل دو هدف که در محدوده وسیع و فاصله بسیار کم بین آنها توضیح داده
شده قرار دارند.
از موارد استفاده در فشرده سازی پالس کیفیت تفکیک پذیری بالا است که برای بهبود این عامل در رادار همزمان با SNR خوب
ضروریست پهنای سیگنال را کاهش داده زیرا که پهنای باند طیفی یک پالس به طور معکوس متناسب با پهنای زمانی آن است در نتیجه
پهنای باند یک پالس کوتاه ،بزرگ خواهد بود و پهنای باند بزرگ نیزمنجربه افزایش پیچیدگی سیستم و احتیاج به انجام عملیات
پردازشی بیشتر است که باعث ایجاد محدودیت هایی می شود.
واژگان کلیدی: فشرده سازی پالس، فیلترمنطبق ، فرآیند همبستگی ،


فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فهرست كالا و خدمات

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ..... تولید پوشش های
کامپوزیتی رادار گریز. شرفته. مواد پي ... طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستمهای
اتوماسیون خانه و اداره ..... ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﺛﺒﺖ داده ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻻ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي
EEG، EMGو EP. .... اﻧﻮاع ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺗﺐ ﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﭘﻠﻲ ﺗﻴﺴﻤﻮﮔﺮاﻓﻲ،
ﭘﺎﻟﺲ اﻛﺴﻴﻤﺘﺮ.

دانلود ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار ...

16 فوریه 2017 ... دانلود ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی
پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی – خرید آنلاین و دریافت.

خرید بزرگترین بانک پایان نامه و سمینار ارشد | پایان نامه های دانلودی ...

23 سپتامبر 2016 ... ... پایان نامه ارشد مهندسی برق: روش های دکوپله سازی سیستم های چند متغیره صنعتی
... پایان نامه ارشد رشته برق : بررسی روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های ....
ارشد رشته برق مخابرات: طراحی گیرنده دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس .....
ارتقای فشرده سازی سیگنال گفتار با استفاده از چندی کننده های برداری ...

گرايش الکترونيک - EE Sharif

... خطی ديجيتال. 27- بررسی روشهای کد کردن بردارهای جابجايی در فشرده سازی
سيگنالهای ويد يويی ... 49- تحليلی بر کد های فضا- زمان در سيستمهای مخابرات بی
سيم. 50- شناسايی ... 55- پياده سازی الگوريتمهای پردازشی رادار پالس بر روی برد
DSP. 56- بررسی ... 98- بررسی روشهای مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال. 99-
شبيه ...

مهندسي برق - گرايش مخابرات: (کارشناسی)

1- بررسی عملکرد سيستمهای مخابرات سيار 2- IP-Casting 3- حذف اثر حرکت از روی ...
های فاز خطی ديجيتال 27- بررسی روشهای کد کردن بردارهای جابجايی در فشرده سازی ...
رادار پالس بر روی برد DSP 56- بررسی Code Acquisition در سيستمهای مبتنی بر
... مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال 99- شبيه سازی گيرنده ها و فرستنده های ...

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري رادار

ﯾﮏ. ﻓ. ﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﭼﮑﯿﺪه. 1. ﻓﺼﻞ. :1. ﻣﻌﺮﻓﯽ. 2. 1,1. ﻣﻮارد اﺳﺘ. ﻔﺎده رادار .... دو. ﻓﺼﻞ. :2. ﺳﯿﺴﺘﻢ.
ﻫﺎي رادار. 20. 1,2. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﺸﺪﯾﺪﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ... و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ............. . ... ﺷﺪه از اﻫﺪاف ﺛﺎﺑﺖ ...........
............................................................. 33. 1,1,4. ﻓﺸﺮده. ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﺲ ... ﮐﺪﮔﺬاري ﭘﺎﻟﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل ......
ﻟﺬا اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،. ﻧﻈﯿﺮ زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و.

مقاله اصول کلی رادار

۱-۱۱- کاربرد طیف فرکانس راداری در رادارها مختلف؛ ۲۲ ... ۳-۵- سیستم های پالس داپلر:
۷۸ ... ۴-۱۳-تکنیک های فیدهورن (تغذیه کننده آنتن) رادار تک پالس: ۱۲۱ ... داپلر برای
تشخیص و آشکار سازی هدف های متحرک از هدف های ثابت (Clutter) عمل می نماید. .... می
تواند پالس فشرده شده را به حالت اول خود برگرداند و سیگنال را دریافت و پردازش نماید
.

مديريت امور آموزشی-مدیر | دانشگاه شیراز

شیخی ع، مسندی شیرازی م (۱۳۸۹) رویكردی جدید در فشرده سازی سیگنالهای چند حاملی
... مسندی شیرازی م (۰) ارزیابی روند بازنگری و نوسازی برنامه های درسی در دانشگاه ...
Sheikhi A, Masnadi-Shirazi M (۲۰۱۱) A PULSE-TRAIN MIMO RADAR BASED ON
..... بیت، توان و باند فرکانسی در سیستم های مخابراتی و پردازش سیگنال دیجیتال.

شباهت مغز انسان با شبکه های عصبی

یادگیری شبکه عصبی در برابر خطاهای داده های آموزشی مصون بوده و اینگونه شبکه ها
با ... یادگیری در این سیستم ها به صورت تطبیقی صورت می گیرد، یعنی با استفاده
... رادار; · انواع جديد حسگرها; · پردازش سيگنال های تصويری و رادار با فشرده سازی داده
ها .... در مغز انسان الهام گرفته و آنها را روی کامپیوتر های دیجیتال پیاده سازی می کنند.

مدار مجتمع دیجیتال برنامه‌پذیر - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

طراحی و شبیه سازی اندازه گیری لحظه ای فرکانس به روش دیجیتال بر پایه FPGA ...
تخمین فرکانس سیگنال‌های رادیویی در سیستم های راداری جنگ الکترونیک و ... از
طرف دیگر بهعلت تراکم بسیار زیاد پالس های دریافتی پردازش سیگنال و اندازه
گیری فر ... جهت فشرده سازی اطلاعات ویدیویی در سرعت های متفاوت و برای کاربرد
های مختلف ...

لیست مقالات ارائه شده در همایش ملی مهندسی برق و توسعه ... - 8thSASTech

استفاده ازمنابع تجدیدپذیر برای بهینه سازی انرژی در سیستم های قدرت. 19 ...
تولیدمدولاسیون محل پالس ) PPM ( بر اساس مدار حلقه قفل فاز) PLL. 32 .... مقایسه
ساختارهای مختلف شبکه عصبی پرسپترون در طبقه بندی سیگنال های فرمان قشر مغز
. 69 ... کاربرد سنکرون سازی آشوبناک تطبیقی در تکنولوژی رادار نویزی(ادارهای
آشوبی). 88.

الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با ...

20 نوامبر 2016 ... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﻃﻊ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی رادار ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﮔﯿﺮﻧﺪه ی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ... آﻣﯿﺰی
در ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪهی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در زﻣﺎن-واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد. ES/
ELINTﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺪ. ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺷﮑﻞﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رادار ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ را ﺗﺸﺮﯾﺢ.

رادار مخابراتی های شهر ری - مطالب ارسال شده توسط admin

این سیستم در ادامه نوع جدیدی از رادارهای داپلر را معرفی کرد که به صورت قابل توجهی
از ... اقلیمی میباشدکه همواره مورد توجه متخصصان رشته های مختلف قرار گرفته است.
.... اما در جایگاه شما امواج صوتی که در طول یک دقیقه تولید شده است در 54 ثانیه فشرده
می شود. .... بدین جهت فرستنده در رادار به جای ارسال سیگنال های ممتد پالس میفرستد!

: کاربردهای رادیو

صوتی; تلفن; ویدیو; جهت یابی; رادار; خدمات فوری; ( رادیوی دیجیتال ) اطلاعات; گرما ...
بسیاری از کاربردهای اولیه رادیو دریایی بودند مثلا برای ارسال پیام های کد مورس بین
کشتی ها و خشکی. ... برای اطلاعات بیشتر برنامه سازی رادیویی را مشاهده کنید. ....
سیستم لوران نیز از زمان انتشار سیگنال های رادیویی استفاده می کرد اما سیگنال های
...

مهندسی برق - Apply Abroad

19 دسامبر 2011 ... به تازگی دانشگاه صنعتی شریف گرایش سیستم‌های دیجیتال را به ۵ ... این علم به
صنعت و تکنولوژی در دانشگاههای مختلف جهان دایر شده است. ... مدلاسیون دیجیتال ،
کدینگ و فشرده سازی ، تحلیل شبکه های مخابراتی و مدیریت شبکه می پردازد. ...
پردازش سیگنالهای صوت و تصویر ، مهندسی آنتن ، سیستم های ناوبری ماهواره ...

مفاهيم مهندسي مخابرات معرفي مخابرات سلولي (سيار)/‌2 - ایسنا

30 ژوئن 2009 ... با توجه به آن‌که تمام سيستم‌هاي مخابراتي تابعي بنيادين از انتقال اطلاعات در ... يك
سيستم آنالوگ در مخابرات، پيام صوتي را تبديل به سيگنال‌هاي پيوسته‌ مي‌كند. .....
چون با K رقم دودويي مي‌توان 2k کد مختلف تشکيل داد، براي کد کردن M نماد ... از يک
روش تبديل آنالوگ به ديجيتال مثل مدولاسيون کد پالس PCM)Pulse ...

مهندسی برق - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

12 جولای 2015 ... بررسی عکس العمل پلی اتیلن در شرایط آزمایشگاهی و در دماهای مختلف، زمانی که تحت
... می‌توان برای کنترل دامنه و پهنای پالس سیگنال خروجی تحریک کننده ... 3) پياده
سازي روش ارائه شده در سيستم هاي فتوولتائيك يك طبقه متصل به شبكه. .... گیت های
دیجیتال که مبین میزان پیچیدگی سیستم می‌باشد و نتایج استفاده ...

۹۲/۱۰/۰۱ - ۹۲/۱۰/۳۰ - مخابرات دیجیتال - blogfa.com

5 ژانويه 2014 ... روش های مختلفی برای انجام" فشرده سازی" [1] وجود دارد . ... دیجیتال کردن سیگنال بر
روی سیستم های کامپیوتری امروزی توسط کارت های صوتی انجام می پذیرد. ..... اگر
نمونه های شكل موج یعنی پالس ها با دامنه های مختلف به كدهای باینری تبدیل شمند ...
پيشرفت هاي مهم در اين زمينه شامل رادار و مايكروويو و ترانزيستور و مدار هاي ...

رشته برق و مهندسی پزشکی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته برق و دیدن لینک دانلود آن ها روی لینک ها
کلیک کنید. ... نامه برق : ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass
System ... نامه ارشد رشته برق : روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار
پیوسته .... مهندسی برق گرایش مخابرات: طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر
تک پالس ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات پانزدهمین ...

4 طراحی، شبیه سازی، ساخت و تست آنتن باند پهن برای سیستم های فراباند ... 17
طراحی آنتن یک رادار آرایه فازی نمونه به همراه باند گپ الکترومغناطیسی و ... با خروجی
دیجیتال و ارائه مدارهای جدید برای بلوکهای مختلف آن ب استفاده از مدارات Current-
Mode ... 80 روشی اصلاح شده برای فشرده سازی تصاویر ثابت مبتنی بر فراکتالها
با ...

PDF: ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار ...

24 فوریه 2017 ... ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﻃﻌﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل¬ﻫﺎی رادار ﻓﺸﺮده¬ﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﯿﺮﻧﺪه¬ی.
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ. ﭼﮑﯿﺪه ... آﻣﯿﺰی در ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪهی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در زﻣﺎن-واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺷﮑﻞﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رادار ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ را ﺗﺸﺮﯾﺢ.

الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با ...

21 مارس 2016 ... الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده از ...
گیرندهی دیجیتالی در زمان-واقعی پیادهسازی میشود تا سیستم را برای هر دو ... این
مقاله، شکلموجهای مختلف رادار فشردهسازی پالس را تشریح میکند و ...

۹۲/۱۰/۰۱ - ۹۲/۱۰/۳۰ - مخابرات دیجیتال - blogfa.com

5 ژانويه 2014 ... روش های مختلفی برای انجام" فشرده سازی" [1] وجود دارد . ... دیجیتال کردن سیگنال بر
روی سیستم های کامپیوتری امروزی توسط کارت های صوتی انجام می پذیرد. ..... اگر
نمونه های شكل موج یعنی پالس ها با دامنه های مختلف به كدهای باینری تبدیل شمند ...
پيشرفت هاي مهم در اين زمينه شامل رادار و مايكروويو و ترانزيستور و مدار هاي ...

انواع پروژه های برق از کارشناسی تا دکترا - لیست ۲۰۰ عنوان پیشنهادی ...

انواع پروژه های برق از کارشناسی تا دکترا - لیست ۲۰۰ عنوان پیشنهادی پروژه ... 8-
رادار بای استاتیک- بررسی و استخراج پارامترهای مهم در جنگ الکترونیک - طراحی و
شبیه ... 32- طراحی و پیاده سازی هسته سیستم عامل برای میکروکنترلر AVR ... 89-
طراحی و ساخت سیگنال ژنراتور دیجیتال به روش DDS ... 103- بررسی ویولت های
مختلف

ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺎﻟﺲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺭﺍﺩﺍﺭ - دانشگاه علم و صنعت

ﺧﻮﺏ ﺿﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﻚ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ . ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ... ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ
ﭘﺎﻟﺲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ ﭘﻬﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ . ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ..... -١. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﺪ
ﺟﺪﻳﺪ. ﺭﻭﺵ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯ ﭘﺎﻟﺲ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻟﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ
ﻫﺎﻱ.

برق الکترونیک مخابرات.xlsx

ﻣﺨﺎﺑﺮات- ﺳﯿﺴﺘﻢ. 32. اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه راداري در ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه
در ﺑﺎﻧﺪ GHZ 40-0.5 ... ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﭘﺮدازش دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راداري ﭘﺎﻟﺲ ﻓﺸﺮده CFAR ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﺲ و اراﺋﻪ ..... ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺶ رادﯾﻮﺋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻬﭙﺎد (UAV).

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی - جستجو - وسریا

تاریخچهمکانیسم عملاصول راداراجزاء تشکیل دهنده سیستم رادا. .... ترجمه مقاله
الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با ا ... ترجمه
مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال هاي رادار فشرده سازي پالس با استفاده
ازگیرنده دیجیتالی ترجمه مقاله الگوریتمی ..... 3مراحل مختلف گسترش و بهینه‌سازي
موشک هاک .

دانلود ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار ...

7 فوریه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار
فشرده سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی)خوش آمدید برای ...

فهرست كالا و خدمات

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ..... تولید پوشش های
کامپوزیتی رادار گریز. شرفته. مواد پي ... طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستمهای
اتوماسیون خانه و اداره ..... ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎي ﺛﺒﺖ داده ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻻ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎي
EEG، EMGو EP. .... اﻧﻮاع ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﺗﺐ ﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ، ﭘﻠﻲ ﺗﻴﺴﻤﻮﮔﺮاﻓﻲ،
ﭘﺎﻟﺲ اﻛﺴﻴﻤﺘﺮ.

مخابرات - دانشگاه اصفهان

نويز، انواع آن و چگونگي برخورد با آن در سيستم هاي مخابراتي ..... اين درس مدل سازي
سيگنالهاي راداري و كالتر مورد بحز قرار مي گيرد و كاربردهاي مختلف رادارها بررسي مي
...

موضوع های پیشنهادی برای پایان نامه کارشناسی - مهندسی کامپیوتر و ...

17 دسامبر 2016 ... 1- بررسی عملکرد سيستم های مخابرات سيار ... 5- بهبود کيفيت سيگنال صحبت با
استفاده از روشهای تک ميکروفونه. 6- بررسی ... 15- پياده سازی مدار واسط فشرده ساز
صدا توسط FPGA ... 55- پياده سازی الگوريتمهای پردازشی رادار پالس بر روی برد
DSP ... 98- بررسی روشهای مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال.

خرید آنلاین الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده ...

9 ژانويه 2017 ... ... و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده از گیرنده ی دیجیتالی ...
خرید آنلاین پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند ... و طراحی مناسی در
راستای سیستم های حفاظت برای جلوگیری از مشكل انجام شود توابع ... شامل 52 صفحه
مطلب و عکس میباشددوره های مختلف ایران با ذکر محوطه های مهم و آثار ...

ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺎﻟﺲ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺭﺍﺩﺍﺭ - دانشگاه علم و صنعت

ﺧﻮﺏ ﺿﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﻚ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻴﻢ . ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ... ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ
ﭘﺎﻟﺲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﭘﺎﻟﺲ ﭘﻬﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ . ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ..... -١. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﺪ
ﺟﺪﻳﺪ. ﺭﻭﺵ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯ ﭘﺎﻟﺲ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻟﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ
ﻫﺎﻱ.

مهندسي برق - گرايش مخابرات: (کارشناسی)

1- بررسی عملکرد سيستمهای مخابرات سيار 2- IP-Casting 3- حذف اثر حرکت از روی ...
های فاز خطی ديجيتال 27- بررسی روشهای کد کردن بردارهای جابجايی در فشرده سازی ...
رادار پالس بر روی برد DSP 56- بررسی Code Acquisition در سيستمهای مبتنی بر
... مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال 99- شبيه سازی گيرنده ها و فرستنده های ...

دانلود ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ -کامل و جامع – ویستا آرتیکل

27 ژانويه 2017 ... برترین پکیج پایان نامه بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع - دانلود فایل ...
سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی – دانلود ... خرید و
دانلود ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ...

مفاهيم مهندسي مخابرات معرفي مخابرات سلولي (سيار)/‌2 - ایسنا

30 ژوئن 2009 ... با توجه به آن‌که تمام سيستم‌هاي مخابراتي تابعي بنيادين از انتقال اطلاعات در ... يك
سيستم آنالوگ در مخابرات، پيام صوتي را تبديل به سيگنال‌هاي پيوسته‌ مي‌كند. .....
چون با K رقم دودويي مي‌توان 2k کد مختلف تشکيل داد، براي کد کردن M نماد ... از يک
روش تبديل آنالوگ به ديجيتال مثل مدولاسيون کد پالس PCM)Pulse ...

نتیجه جستجو - فیلتر منطبق

1, پایان نامه, طراحی وشبیه سازی یک تراشه فرستنده-گیرنده طیف گسترده, محمدی،
سعید. ... Front End (AFE)Cheap / دنباله مستقیم Direct Sequence / فیلتر منطبق
دیجیتال. ... 3, پایان نامه, بررسی و مقایسه تکنیک های مختلف فشرده سازی پالس در
رادار از ... های فرعی Sidelobe level / فشردگی پالس Pulse Compression / سیگنال
کدشده ...

خرید آنلاین الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده ...

9 ژانويه 2017 ... ... و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده از گیرنده ی دیجیتالی ...
خرید آنلاین پایان نامه پیش بینی دما با استفاده از روش های هوشمند ... و طراحی مناسی در
راستای سیستم های حفاظت برای جلوگیری از مشكل انجام شود توابع ... شامل 52 صفحه
مطلب و عکس میباشددوره های مختلف ایران با ذکر محوطه های مهم و آثار ...

فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال ...

15 ساعت قبل ... مقالات علمی پژوهشی برق با فرمت Pdf صفحات 22 چکیده:در این مقاله به مبحث فشرده
سازی پالس و اهمیت و نحوه ی راه اندازی و بهره برداری از این فرآیند ...

برترین پکیج الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار ...

9 ژانويه 2016 ... ... تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده از گیرنده ی دیجیتالی
دانلود فایل ... فروش فایل ترجمه مقاله استفاده از سیگنال های ترکیبی برای خاموش
کردن ... سیستم های دیجیتالی، الگوریتم ها، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و ...
سیستم های آموزش هوشمند مختلف: ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع).

طراحی گیرندهی دیجیتالی یک رادار رد گیر تک پالس | هزار و یک دانشجو

اهمیت رادار رد گیر در سیستم های دفاعی و نیز در کابرد های فراوان غیر نظامی امروزه بر
کسی پوشیده نیست . ... پذیری وساختار فشرده مدار های دیجیتال در مقایسه با مدار های
انالوگ می باشد . ... مختلف پردازشگر های ان بررسی گردیده و در نهایت یک روش برای
پردازش سیگنال ... 4-6اماده سازی سیگنال برای نمونه برداری و بلوک های قبل از A/D 60
.

نتیجه جستجو - فیلتر منطبق

1, پایان نامه, طراحی وشبیه سازی یک تراشه فرستنده-گیرنده طیف گسترده, محمدی،
سعید. ... Front End (AFE)Cheap / دنباله مستقیم Direct Sequence / فیلتر منطبق
دیجیتال. ... 3, پایان نامه, بررسی و مقایسه تکنیک های مختلف فشرده سازی پالس در
رادار از ... های فرعی Sidelobe level / فشردگی پالس Pulse Compression / سیگنال
کدشده ...

مخابرات - دانشگاه اصفهان

نويز، انواع آن و چگونگي برخورد با آن در سيستم هاي مخابراتي ..... اين درس مدل سازي
سيگنالهاي راداري و كالتر مورد بحز قرار مي گيرد و كاربردهاي مختلف رادارها بررسي مي
...

مفاهيم مهندسي مخابرات معرفي مخابرات سلولي (سيار)/‌2 - ایسنا

30 ژوئن 2009 ... با توجه به آن‌که تمام سيستم‌هاي مخابراتي تابعي بنيادين از انتقال اطلاعات در ... يك
سيستم آنالوگ در مخابرات، پيام صوتي را تبديل به سيگنال‌هاي پيوسته‌ مي‌كند. .....
چون با K رقم دودويي مي‌توان 2k کد مختلف تشکيل داد، براي کد کردن M نماد ... از يک
روش تبديل آنالوگ به ديجيتال مثل مدولاسيون کد پالس PCM)Pulse ...

بسمه تعالی – مخابرات برق مهندسی ارشد سی لیست پایان نامه های کارشنا ...

رضا دیانت. علی علویان. تحلیل و شبیه سازی روش های کاهش. PAPR. در سیستم ... رضا
دیانت. علیرضا مالح زاده. تحلیل و شبیه سازی جلوگیری از تداخل. در رادارهای ... تکرار
پالس ... های پخش تلویزیون دیجیتال همراه. 26 ... فشرده. سازی تصاویر ابرطیفی با
استفاده. همزمان از اطالعات مکانی و طیفی. 37 .... تخمین سمت ورود سیگنال در آنتن با.

لیست پروژه های پایانی پیشنهادی دکتر سید جواد جوادی مقدم دانشگاه ...

آشنایی با کارتهای Data Aquisitionدر مقاصد راداری ... بررسی اندازه گیری و پیش
پردازش سیگنال های ماورای صوت، جریان گردابی و شار مغناطیسی ... بررسی نتایج به
دست آمده از طبقه بندی کننده های مختلف برای یافتن روش مناسب در طبقه بندی
سیگنال های .... سیستم دیجیتال پیاده سازی شده بر روی FPGA به منظور تشخیص
سیگنال داده از ...

رشته برق و مهندسی پزشکی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته برق و دیدن لینک دانلود آن ها روی لینک ها
کلیک کنید. ... نامه برق : ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass
System ... نامه ارشد رشته برق : روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار
پیوسته .... مهندسی برق گرایش مخابرات: طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر
تک پالس ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات پانزدهمین ...

4 طراحی، شبیه سازی، ساخت و تست آنتن باند پهن برای سیستم های فراباند ... 17
طراحی آنتن یک رادار آرایه فازی نمونه به همراه باند گپ الکترومغناطیسی و ... با خروجی
دیجیتال و ارائه مدارهای جدید برای بلوکهای مختلف آن ب استفاده از مدارات Current-
Mode ... 80 روشی اصلاح شده برای فشرده سازی تصاویر ثابت مبتنی بر فراکتالها
با ...

مهندسی برق — تزآنلاینتزآنلاین

سیستم‌های مخابراتی و انتقال اطلاعات (آنالوگ و دیجیتال) سیستم‌های کنترل و
رباتیک. مدار های الکتریکی ۱و۲ ، سیگنال ها و سیستم ها ، الکترونیک ۱و۲ ،مدار های
منطقی ...

تحقیق و بررسی در مورد حكومت یقین بر شك 32 ص

دانلود مقاله طراحی فلوچارت چرخه حسابداری خرید همراه با کنترل های داخلی

دانلود تحقیق مبانی اینترنت

برهه ی انقلاب در ایرانچ

دانلود پاورپوینت سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی(HIS)

برنامه کامپیوتری برای حل توزیع دما در یک تیغه دو بعدی با ضریب هدایت حرارتی ثابت

کمین و ضد کمین

پاورپوینت اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی

روش طرح اختلاط بتن پلاستیک با اسلامپ ثابت

پاورپوینت بیماری پسوريازيس