دانلود فایل


فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال - دانلود فایلدانلود فایل فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال

دانلود فایل فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال مقالات علمی پژوهشی برق با فرمت Pdf صفحات 22
در این مقاله به مبحث فشرده سازی پالس و اهمیت و نحوه ی راه اندازی و بهره برداری از این فرآیند که بر روی پالس های پهن انجام
میگیرد تا بصورت یک پالس باریک درآید پرداخته می شود . شایان ذکر است که مبحث مذکور در سیستم های راداری از اهمیت
بالایی برخوردار می باشد.
دو عامل مهم در نظر گرفته شده برای طراحی رادار شکل موج عبارتند از رنج رزولیشن و حداکثر محدوده تشخیص.رنج رزولیشن
توانایی یک رادار در جداسازی )تفکیک پذیری(اهداف با فاصله نزدیک هست و به عرض پالس شکل موج وابسته است.پالس هایی با
عرض پالس کمتر رنج رزولیشن بهتری دارا می باشند.
اما اگر عرض پالس کاهش مقدار انرژی ذخیره شده در پالس کاهش و از این رو حداکثر محدوده تشخیص کاهش می یابد.برای غلبه
براین مشکل از تکنیک های فشرده سازی برای تجزیه وتحلیل دو هدف که در محدوده وسیع و فاصله بسیار کم بین آنها توضیح داده
شده قرار دارند.
از موارد استفاده در فشرده سازی پالس کیفیت تفکیک پذیری بالا است که برای بهبود این عامل در رادار همزمان با SNR خوب
ضروریست پهنای سیگنال را کاهش داده زیرا که پهنای باند طیفی یک پالس به طور معکوس متناسب با پهنای زمانی آن است در نتیجه
پهنای باند یک پالس کوتاه ،بزرگ خواهد بود و پهنای باند بزرگ نیزمنجربه افزایش پیچیدگی سیستم و احتیاج به انجام عملیات
پردازشی بیشتر است که باعث ایجاد محدودیت هایی می شود.
واژگان کلیدی: فشرده سازی پالس، فیلترمنطبق ، فرآیند همبستگی ،


فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با ...

20 نوامبر 2016 ... اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﻃﻊ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی رادار ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﮔﯿﺮﻧﺪه ی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ... آﻣﯿﺰی
در ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪهی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در زﻣﺎن-واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد. ES/
ELINTﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻨﺪ. ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺷﮑﻞﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رادار ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ را ﺗﺸﺮﯾﺢ.

PDF: ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار ...

24 فوریه 2017 ... ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﻃﻌﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل¬ﻫﺎی رادار ﻓﺸﺮده¬ﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﯿﺮﻧﺪه¬ی.
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ. ﭼﮑﯿﺪه ... آﻣﯿﺰی در ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪهی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در زﻣﺎن-واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺷﮑﻞﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رادار ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ را ﺗﺸﺮﯾﺢ.

مهندسي برق - گرايش مخابرات: (کارشناسی)

1- بررسی عملکرد سيستمهای مخابرات سيار 2- IP-Casting 3- حذف اثر حرکت از روی ...
های فاز خطی ديجيتال 27- بررسی روشهای کد کردن بردارهای جابجايی در فشرده سازی ...
رادار پالس بر روی برد DSP 56- بررسی Code Acquisition در سيستمهای مبتنی بر
... مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال 99- شبيه سازی گيرنده ها و فرستنده های ...

لیست مقالات ارائه شده در همایش ملی مهندسی برق و توسعه ... - 8thSASTech

استفاده ازمنابع تجدیدپذیر برای بهینه سازی انرژی در سیستم های قدرت. 19 ...
تولیدمدولاسیون محل پالس ) PPM ( بر اساس مدار حلقه قفل فاز) PLL. 32 .... مقایسه
ساختارهای مختلف شبکه عصبی پرسپترون در طبقه بندی سیگنال های فرمان قشر مغز
. 69 ... کاربرد سنکرون سازی آشوبناک تطبیقی در تکنولوژی رادار نویزی(ادارهای
آشوبی). 88.

ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺪرس ﻫﺎﺷﻤﻲ داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي راداري ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨ. ﻮد ﻛﻢ ... ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رﻣﺰﻧﮕﺎري دﻧﺒﺎﻟﻪ اي ...
آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي اﻫﺪاف راداري در ﺣﻮزه ﻣﺸﺘﺮك زﻣﺎن ... ﻣﻌﺮﻓﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻄﺎر ﭘﺎﻟﺲ راداري و ...
اﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﺣﺴﮕﺮي ﻓﺸﺮده ..... ”Introduction to analog and Digital Communications”.

رادار پالس داپلر

رادار یکی سیستم الکترومغناطیسی است که کاربردهای مختلف می تواند داشته باشد
اما ... به علت محدودیت در فناوری آن زمان در سال امواج آشکار سازی در فواصل بیش از یک
مایل تا سال .... رادارهای در باند فرکانسی VHF از سیگنال های برگشتی جوی(Weather
echo) با ...... در این نوع شکل موج پالس فشرده شده و نسبت سیگنال به نویز (SNR)
به ...

مخابرات - دانشگاه اصفهان

نويز، انواع آن و چگونگي برخورد با آن در سيستم هاي مخابراتي ..... اين درس مدل سازي
سيگنالهاي راداري و كالتر مورد بحز قرار مي گيرد و كاربردهاي مختلف رادارها بررسي مي
...

مقاله اصول کلی رادار

۱-۱۱- کاربرد طیف فرکانس راداری در رادارها مختلف؛ ۲۲ ... ۳-۵- سیستم های پالس داپلر:
۷۸ ... ۴-۱۳-تکنیک های فیدهورن (تغذیه کننده آنتن) رادار تک پالس: ۱۲۱ ... داپلر برای
تشخیص و آشکار سازی هدف های متحرک از هدف های ثابت (Clutter) عمل می نماید. .... می
تواند پالس فشرده شده را به حالت اول خود برگرداند و سیگنال را دریافت و پردازش نماید
.

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري رادار

ﯾﮏ. ﻓ. ﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﭼﮑﯿﺪه. 1. ﻓﺼﻞ. :1. ﻣﻌﺮﻓﯽ. 2. 1,1. ﻣﻮارد اﺳﺘ. ﻔﺎده رادار .... دو. ﻓﺼﻞ. :2. ﺳﯿﺴﺘﻢ.
ﻫﺎي رادار. 20. 1,2. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﺸﺪﯾﺪﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ... و ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ............. . ... ﺷﺪه از اﻫﺪاف ﺛﺎﺑﺖ ...........
............................................................. 33. 1,1,4. ﻓﺸﺮده. ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﺲ ... ﮐﺪﮔﺬاري ﭘﺎﻟﺲ دﯾﺠﯿﺘﺎل ......
ﻟﺬا اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت. ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،. ﻧﻈﯿﺮ زﻣﯿﻦ. ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و.

دانلود پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های ... - راسا مقاله

18 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System ...
وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و ...
سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی ...

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - پروژه های ...

34- فشرده سازی تصاویر دیجیتال به صورت Multirate 35- نهان ... 56- بهبود کیفیت
سیگنالهای اعوجاج یافته در سیستم های مخابراتی با استفاده از روش های باز گشتی *
... 75- طراحی کد در رادار های چند فرکانسی کد شده مبتنی بر سیگنال OFDM * .... 261-
جدا سازی پالسهای متداخل با استفاده از الگوریتم های هیستوگرام و شبکه عصبی

برترین پاورپوینت مبانی کامپیوتر (سیستم های دیجیتالی ... - تیموس!

14 آگوست 2016 ... مبانی که با سه عنوان برتر سیستم های دیجیتالی. الگوریتم ها. وبرنامه سازی و
مقایسه با انسان در مجموعه حدود 1000 اسلاید فوق العاده زیبا و متحرک با قالب هتی
مختلف برای هر یک ... (سیستم های دیجیتالی، الگوریتم ها، مبانی کامپیوتر و برنامه
سازی و ... سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی ...

2011 11 2 2 0 Design of SRM drive for torque ripple minimization ...

Space-Time Adaptive Processing is newest method to confront of this signal. ...
for the digital distance relays to distinguish between power swings and faults. In
this work, simulations are done on a study system and related train and test .... in
this code 1 در رادار های پالسی، استفاده از تکنیک فشرده سازی پالس موجب افزایش ...

یک دیدگاه برای “انجام پروژه الکترونیک”

15 ژانويه 2017 ... مشاوره و انجام پروژه های الکترونیک و الکترونیک صنعتی در رابطه با .... پالس-
ژنراتور و سیگنال-تحقیقی چراغهای جلو تایمر دیجیتال کرنومتر .... کاوشگر منطقی
سرعت سنج رادار دیجیتال نمایش LED ولت متر دیجیتال ... بود کیفیت توان با بهینه
سازی عملکرد سیستم گیرنده… ... فشرده سازي اطلاعات با استفاده از.

لیست پروژه های پایانی پیشنهادی دکتر سید جواد جوادی مقدم دانشگاه ...

آشنایی با کارتهای Data Aquisitionدر مقاصد راداری ... بررسی اندازه گیری و پیش
پردازش سیگنال های ماورای صوت، جریان گردابی و شار مغناطیسی ... بررسی نتایج به
دست آمده از طبقه بندی کننده های مختلف برای یافتن روش مناسب در طبقه بندی
سیگنال های .... سیستم دیجیتال پیاده سازی شده بر روی FPGA به منظور تشخیص
سیگنال داده از ...

ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺪرس ﻫﺎﺷﻤﻲ داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي راداري ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨ. ﻮد ﻛﻢ ... ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رﻣﺰﻧﮕﺎري دﻧﺒﺎﻟﻪ اي ...
آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي اﻫﺪاف راداري در ﺣﻮزه ﻣﺸﺘﺮك زﻣﺎن ... ﻣﻌﺮﻓﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻄﺎر ﭘﺎﻟﺲ راداري و ...
اﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﺣﺴﮕﺮي ﻓﺸﺮده ..... ”Introduction to analog and Digital Communications”.

مهندسی برق — تزآنلاینتزآنلاین

سیستم‌های مخابراتی و انتقال اطلاعات (آنالوگ و دیجیتال) سیستم‌های کنترل و
رباتیک. مدار های الکتریکی ۱و۲ ، سیگنال ها و سیستم ها ، الکترونیک ۱و۲ ،مدار های
منطقی ...

پروژه - PersianGig

پایان نامه ارشد رشته برق :بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
... پایان نامه ارشد رشته برق : روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
..... مهندسی برق گرایش مخابرات: طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس
... سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – الکترونیک :بررسی روش های فشرده سازی ...

برترین پکیج الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار ...

9 ژانويه 2016 ... ... تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده از گیرنده ی دیجیتالی
دانلود فایل ... فروش فایل ترجمه مقاله استفاده از سیگنال های ترکیبی برای خاموش
کردن ... سیستم های دیجیتالی، الگوریتم ها، مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و ...
سیستم های آموزش هوشمند مختلف: ابزارهای آماده سازی ایجاد دوره های آموزشی جامع).

پردازش سیگنال دیجیتال - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... و پردازش سیگنال صحبت، پردازش سیگنال سونار و رادار، پردازش آرایه‌های حسگر، ...
هدف DSP، معمولاً اندازه‌گیری، فیلتر و فشرده سازی سیگنال‌های پیوسته (آنالوگ) ...
سیگنال دیجیتال، مزایای بسیاری را نسبت به پردازش آنالوگ در زمینه‌های مختلف به ...
استفاده از یک کامپیوتر دیجیتال مقوله کلیدی در سیستم‌های کنترل دیجیتال است.

دانلود پایان نامه های برق 3 | etrate nor | Pulse | LinkedIn

5 دسامبر 2016 ... دانلود رایگان پایان نامه طراحی سیستم های کنترل مقاوم QFT (یکشنبه 14 آذر ... ارشد
رشته مهندسی برق با عنوان : بررسی و کاربرد رادار SAR در. .... دانلود رایگان پایان نامه
ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال (یکشنبه 14 ... دانلود
رایگان پایان نامه بررسی روشهای فشرده سازی صوت اگر امکان دارد ...

مفاهيم مهندسي مخابرات معرفي مخابرات سلولي (سيار)/‌2 - ایسنا

30 ژوئن 2009 ... با توجه به آن‌که تمام سيستم‌هاي مخابراتي تابعي بنيادين از انتقال اطلاعات در ... يك
سيستم آنالوگ در مخابرات، پيام صوتي را تبديل به سيگنال‌هاي پيوسته‌ مي‌كند. .....
چون با K رقم دودويي مي‌توان 2k کد مختلف تشکيل داد، براي کد کردن M نماد ... از يک
روش تبديل آنالوگ به ديجيتال مثل مدولاسيون کد پالس PCM)Pulse ...

نتیجه جستجو - فیلتر منطبق

1, پایان نامه, طراحی وشبیه سازی یک تراشه فرستنده-گیرنده طیف گسترده, محمدی،
سعید. ... Front End (AFE)Cheap / دنباله مستقیم Direct Sequence / فیلتر منطبق
دیجیتال. ... 3, پایان نامه, بررسی و مقایسه تکنیک های مختلف فشرده سازی پالس در
رادار از ... های فرعی Sidelobe level / فشردگی پالس Pulse Compression / سیگنال
کدشده ...

عناوین 237 پروژه کارشناسی برق مخابرات | ايران متلب

21 دسامبر 2014 ... 1- بررسی عملکرد سیستمهای مخابرات سیار 2- IP-Casting 3- حذف اثر حرکت از روی
تصاویر 4- کدینگ کانال ... 31- کاربرد تبد یل موجک چند گانه در فشرده سازی و
اصلاح تصاویر دیجیتال ... 55- پیاده سازی الگوریتمهای پردازشی رادار پالس بر روی
برد DSP ... 98- بررسی روشهای مختلف حذف نویز در سیگنالهای دیجیتال.

۹۲/۱۰/۰۱ - ۹۲/۱۰/۳۰ - مخابرات دیجیتال - blogfa.com

5 ژانويه 2014 ... روش های مختلفی برای انجام" فشرده سازی" [1] وجود دارد . ... دیجیتال کردن سیگنال بر
روی سیستم های کامپیوتری امروزی توسط کارت های صوتی انجام می پذیرد. ..... اگر
نمونه های شكل موج یعنی پالس ها با دامنه های مختلف به كدهای باینری تبدیل شمند ...
پيشرفت هاي مهم در اين زمينه شامل رادار و مايكروويو و ترانزيستور و مدار هاي ...

مخابرات - دانشگاه اصفهان

نويز، انواع آن و چگونگي برخورد با آن در سيستم هاي مخابراتي ..... اين درس مدل سازي
سيگنالهاي راداري و كالتر مورد بحز قرار مي گيرد و كاربردهاي مختلف رادارها بررسي مي
...

مهندسی برق - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

12 جولای 2015 ... بررسی عکس العمل پلی اتیلن در شرایط آزمایشگاهی و در دماهای مختلف، زمانی که تحت
... می‌توان برای کنترل دامنه و پهنای پالس سیگنال خروجی تحریک کننده ... 3) پياده
سازي روش ارائه شده در سيستم هاي فتوولتائيك يك طبقه متصل به شبكه. .... گیت های
دیجیتال که مبین میزان پیچیدگی سیستم می‌باشد و نتایج استفاده ...

دانلود پایان نامه های برق 3 | etrate nor | Pulse | LinkedIn

5 دسامبر 2016 ... دانلود رایگان پایان نامه طراحی سیستم های کنترل مقاوم QFT (یکشنبه 14 آذر ... ارشد
رشته مهندسی برق با عنوان : بررسی و کاربرد رادار SAR در. .... دانلود رایگان پایان نامه
ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال (یکشنبه 14 ... دانلود
رایگان پایان نامه بررسی روشهای فشرده سازی صوت اگر امکان دارد ...

الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با ...

21 مارس 2016 ... الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده از ...
گیرندهی دیجیتالی در زمان-واقعی پیادهسازی میشود تا سیستم را برای هر دو ... این
مقاله، شکلموجهای مختلف رادار فشردهسازی پالس را تشریح میکند و ...

عناوين رساله هاي دكتري در قالب پژوهانه.xlsx

ﮐﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار (ﻧﻈﯿﺮ VHDL). ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﻣﺨﺎﺑﺮات. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ/
ﻓﻨﺎوري ..... ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺧﻄﺎي ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎي راداري در ﺣﻀﻮر ﭘﺪﯾﺪه. Ducting اﻣﻮاج .... ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ...... ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﭘﺮدازش دﯾﺠﯿﺘﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ راداري ﭘﺎﻟﺲ ﻓﺸﺮده.

مديريت امور آموزشی-مدیر | دانشگاه شیراز

شیخی ع، مسندی شیرازی م (۱۳۸۹) رویكردی جدید در فشرده سازی سیگنالهای چند حاملی
... مسندی شیرازی م (۰) ارزیابی روند بازنگری و نوسازی برنامه های درسی در دانشگاه ...
Sheikhi A, Masnadi-Shirazi M (۲۰۱۱) A PULSE-TRAIN MIMO RADAR BASED ON
..... بیت، توان و باند فرکانسی در سیستم های مخابراتی و پردازش سیگنال دیجیتال.

برق

6 ژانويه 2014 ... 6) ANMPQ-46(X0-1) در سیستم رادار SPEED GATE بررسی سیستم ... 109) مبدل های
آنالوگ به دیجیتال (سیگما دلتا) و طراحی و شبیه سازی آن با MATLAB ... 126) کشف و
جداسازی سیگنال های پالسی از میان نویز ... 136) کاربرد ابررسانا در صنایع مختلف
.... 243) شبیه سازی فشرده سازی پالس با استفاده از MATLAB.

دانلود ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ -کامل و جامع – ویستا آرتیکل

27 ژانويه 2017 ... برترین پکیج پایان نامه بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع - دانلود فایل ...
سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی – دانلود ... خرید و
دانلود ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ...

آشنایی رادار رادیویی – انجام پروژه متلب | MATLAB | مطلب | شبیه سازی ...

چند سال بعد در ۱۹۳۵ رابرت واتسون وان با نصب پنج ایستگاه رادیویی مختلف در پنج
منطقه ... اصول کار کلیه سیستم های رادار از جهت فرستنده و گیرنده یکسان است و تنها
موج .... دوبرد سیگنال های راداری و قابلیت پردازش اطلاعات پیچیده الکترونیک
دیجیتال .... ۳ رادار پالس فشرده[۱۵] : این رادار از پالس های با عرض زیاد استفاده می
نماید و ...

نتیجه جستجو - فیلتر منطبق

1, پایان نامه, طراحی وشبیه سازی یک تراشه فرستنده-گیرنده طیف گسترده, محمدی،
سعید. ... Front End (AFE)Cheap / دنباله مستقیم Direct Sequence / فیلتر منطبق
دیجیتال. ... 3, پایان نامه, بررسی و مقایسه تکنیک های مختلف فشرده سازی پالس در
رادار از ... های فرعی Sidelobe level / فشردگی پالس Pulse Compression / سیگنال
کدشده ...

معنی پالس - دیکشنری آنلاین آبادیس

[مهندسی مخابرات] ← فشرده سازی تَپ. قطار پالس. [مهندسی مخابرات] ← قطار تَپ ... این
عنوان درسی به تکنیک پالس، بررسی خروجی مدارات با دریافت سیگنال پالس است. ...
باعث شده تا امروزه مطالب درسی تکنیک پالس به دروس الکترونیک و دیجیتال انتقال
یابد. ... دامنه تک پالس یک نوع تکنیک جهت یابی است که در سیستم های رادار برای ...

طراحی برد الکترونیک با قابلیت interface بر روی شبک - آموزش

... با قابلیت interface بر روی شبکه LAN بررسی ربات های مورد استفاده در خاموش
کردن ... از میکروکنترلر های خانواده MCS-51 بررسی ویولت های مختلف طراحی سیستم
های ... سیستم دیجیتال پیاده سازی شده بر روی FPGA به منظور تشخیص سیگنال داده
از ... و استخراج پارامترهای مهم در جنگ الکترونیک - طراحی و شبیه سازی آشکار ساز
رادار ...

SAR Imaging Systems Performance Modeling - Sid

ﻓﻀﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ، اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. RDA. ﻋﻼﺋﻢ و اﺧﺘﺼﺎرات. 1234. ﭘﺎﻟﺲ ارﺳﺎﻟﻲ. Spul (t). ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ ...
ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺑﺮاي. اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻜﻞ و ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف و. ﺑﺎﻓﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ...
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﺑﺮداري. SAR. ، ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ دﻳﺘﺎي ﺧﺎم. راداري ﺑﻪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻳﺎ ﻧﮕﺎﺷﺖ از ﻓﻀﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي
ﺗﺼﻮﻳﺮ ..... ﻫﺎي رﺳﻴﺪه از ﻳﻚ. ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ ﺑﺮد. در ﻓﻀﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻲ. ده ﺷﻮد . د. 11. و ﻓﺸﺮده. ﺳﺎزي. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي
ﻣﻨﻄﺒﻖ.

ﺑﺮاي ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﺲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ

در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎي داﭘﻠﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد ....
ﺳﻴﺴﺘﻢ رادار،. T. ﻋﺮض. ﭘﺎﻟﺲ ارﺳﺎﻟﻲ،. B. ﭘﻬﻨﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻗـﺪرت. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻزم ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
. αi. ،i ..... “Method and Apparatus for Hybrid Analog-Digital Pulse Compression”,.

دانلود پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های ... - راسا مقاله

18 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System ...
وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و ...
سیگنال های رادار فشرده سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی ...

خرید آنلاین ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های ...

1 ژانويه 2017 ... خرید آنلاین ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار فشرده
سازی پالس با استفاده ازگیرنده دیجیتالی - فروش مقاله.

نظامی - رادارها چشمانی توانمند

ترکیب سیستم های مختلف و انواع سنسور ها و تحلیل گرهای متفاوت باعث شده است ...
سیستم ESM عموماً ترکیبی از پالس های بسیار فشرده پهن باند و امواج پیوسته ...
ابر ناشی از این دیپل ها سیگنال های رادار دشمن را به عقب برمی گرداند و یا متفرق می
سازد. .... در حين انجام پروژه سازگار سازي اين سيستم با سيستم هلفاير تمام منابع
معمول ...

عناوین تعدادی از پروژه های کارشناسی برق [آرشیو] - سایت علمی ...

25 ژوئن 2008 ... همونطور که قولش را داده بودم لیستی از عناوین پروژه های کارشناسی برق ( الکترونیک
. .... کننده های مختلف برای یافتن روش مناسب در طبقه بندی سیگنال های مغزی در BCI *
... 183- سیستم دیجیتال پیاده سازی شده بر روی FPGA به منظور تشخیص .... 45-
پياده سازی الگوريتمهای پردازش رادار پالس داپلر بر روی برد DSP

عناوین تعدادی از پروژه های کارشناسی برق [آرشیو] - سایت علمی ...

25 ژوئن 2008 ... همونطور که قولش را داده بودم لیستی از عناوین پروژه های کارشناسی برق ( الکترونیک
. .... کننده های مختلف برای یافتن روش مناسب در طبقه بندی سیگنال های مغزی در BCI *
... 183- سیستم دیجیتال پیاده سازی شده بر روی FPGA به منظور تشخیص .... 45-
پياده سازی الگوريتمهای پردازش رادار پالس داپلر بر روی برد DSP

تهدید با فناوری نوین - دفتر مدیریت بحران

ﻓﻨﺎوري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼح ﻫﺎي ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ... ﺸـﺮ ﻣـﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ. ﭘﺎﻟﺲ. ﻫﺎ ﺑﺎ
ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫـﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻋﻤﻠﮑـﺮد آﻧ. ﻬـﺎ. ﻣﯽ .... ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي ﺷـﺎر .... ي
رادﯾﻮﯾﯽ ﯾﺎ رادار ﺷﻮد .... ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻮﻟـﺪ. ﭘـﺎﻟﺲ. ، ﻗﻄﻌـﺎت. دﯾﺠﯿﺘـﺎل. ،. ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻧﺎدرﺳﺖ .... ورودي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻌﺪ از آﻧﺘﻦ ﺳـﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠـﻒ.

مهندسي برق - گرايش مخابرات: (کارشناسی)

1- بررسی عملکرد سيستمهای مخابرات سيار 2- IP-Casting 3- حذف اثر حرکت از روی ...
های فاز خطی ديجيتال 27- بررسی روشهای کد کردن بردارهای جابجايی در فشرده سازی ...
رادار پالس بر روی برد DSP 56- بررسی Code Acquisition در سيستمهای مبتنی بر
... مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال 99- شبيه سازی گيرنده ها و فرستنده های ...

مهندسی برق - خانه

تکنیک پالس، الکترونیک ۳، میکروپروسسور، معماری کامپیوتر، مدارهای ... جهت
پاسخگویی این علم به صنعت و تکنولوژی در دانشگاههای مختلف جهان دایر شده است. ...
استفاده از تئوری اطلاعات در این سیستم ها و آشنایی با تکنیک های فشرده سازی و ...
این رشته پلی است بین تئوری پردازش سیگنال دیجیتال و معماری سخت افزار
دیجیتال .

عناوین 237 پروژه کارشناسی برق مخابرات | ايران متلب

21 دسامبر 2014 ... 1- بررسی عملکرد سیستمهای مخابرات سیار 2- IP-Casting 3- حذف اثر حرکت از روی
تصاویر 4- کدینگ کانال ... 31- کاربرد تبد یل موجک چند گانه در فشرده سازی و
اصلاح تصاویر دیجیتال ... 55- پیاده سازی الگوریتمهای پردازشی رادار پالس بر روی
برد DSP ... 98- بررسی روشهای مختلف حذف نویز در سیگنالهای دیجیتال.

گرايش الکترونيک - EE Sharif

... خطی ديجيتال. 27- بررسی روشهای کد کردن بردارهای جابجايی در فشرده سازی
سيگنالهای ويد يويی ... 49- تحليلی بر کد های فضا- زمان در سيستمهای مخابرات بی
سيم. 50- شناسايی ... 55- پياده سازی الگوريتمهای پردازشی رادار پالس بر روی برد
DSP. 56- بررسی ... 98- بررسی روشهای مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال. 99-
شبيه ...

شباهت مغز انسان با شبکه های عصبی

یادگیری شبکه عصبی در برابر خطاهای داده های آموزشی مصون بوده و اینگونه شبکه ها
با ... یادگیری در این سیستم ها به صورت تطبیقی صورت می گیرد، یعنی با استفاده
... رادار; · انواع جديد حسگرها; · پردازش سيگنال های تصويری و رادار با فشرده سازی داده
ها .... در مغز انسان الهام گرفته و آنها را روی کامپیوتر های دیجیتال پیاده سازی می کنند.

ﺑﺮاي ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﺲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ

در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎي داﭘﻠﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي ﭘﺎﻟﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد ....
ﺳﻴﺴﺘﻢ رادار،. T. ﻋﺮض. ﭘﺎﻟﺲ ارﺳﺎﻟﻲ،. B. ﭘﻬﻨﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﻗـﺪرت. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻزم ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
. αi. ،i ..... “Method and Apparatus for Hybrid Analog-Digital Pulse Compression”,.

پایان نامه ارشد و تز دکتری - نمونه موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه ...

تولید پالس فرکانس رادیویی با قدرت بالا و استخراج بر اساس میدان برانگیخته ...
برآورد باند L از میرایی پوششی با تجزیه و تحلیل در حوزه ی زمانی واکنش رادار ... یک
گرافنRF FET بزرگ سیگنال به همراه مدل فشرده ی سازگار با شبیه ساز های مدار ...
شبیه سازی گسسته پیشامد نامنظم موازی برای طراحی سیستم های الکترونیکی در
سطح

لیست مقالات ارائه شده در همایش ملی مهندسی برق و توسعه ... - 8thSASTech

استفاده ازمنابع تجدیدپذیر برای بهینه سازی انرژی در سیستم های قدرت. 19 ...
تولیدمدولاسیون محل پالس ) PPM ( بر اساس مدار حلقه قفل فاز) PLL. 32 .... مقایسه
ساختارهای مختلف شبکه عصبی پرسپترون در طبقه بندی سیگنال های فرمان قشر مغز
. 69 ... کاربرد سنکرون سازی آشوبناک تطبیقی در تکنولوژی رادار نویزی(ادارهای
آشوبی). 88.

مفاهيم مهندسي مخابرات معرفي مخابرات سلولي (سيار)/‌2 - ایسنا

30 ژوئن 2009 ... با توجه به آن‌که تمام سيستم‌هاي مخابراتي تابعي بنيادين از انتقال اطلاعات در ... يك
سيستم آنالوگ در مخابرات، پيام صوتي را تبديل به سيگنال‌هاي پيوسته‌ مي‌كند. .....
چون با K رقم دودويي مي‌توان 2k کد مختلف تشکيل داد، براي کد کردن M نماد ... از يک
روش تبديل آنالوگ به ديجيتال مثل مدولاسيون کد پالس PCM)Pulse ...

مخابرات - دانشگاه اصفهان

نويز، انواع آن و چگونگي برخورد با آن در سيستم هاي مخابراتي ..... اين درس مدل سازي
سيگنالهاي راداري و كالتر مورد بحز قرار مي گيرد و كاربردهاي مختلف رادارها بررسي مي
...

موضوع های پیشنهادی برای پایان نامه کارشناسی - مهندسی کامپیوتر و ...

17 دسامبر 2016 ... 1- بررسی عملکرد سيستم های مخابرات سيار ... 5- بهبود کيفيت سيگنال صحبت با
استفاده از روشهای تک ميکروفونه. 6- بررسی ... 15- پياده سازی مدار واسط فشرده ساز
صدا توسط FPGA ... 55- پياده سازی الگوريتمهای پردازشی رادار پالس بر روی برد
DSP ... 98- بررسی روشهای مختلف حذف نويز در سيگنالهای ديجيتال.

فشرده سازی پالس سیگنال های مختلف راداری در سیستم های دیجیتال ...

15 ساعت قبل ... مقالات علمی پژوهشی برق با فرمت Pdf صفحات 22 چکیده:در این مقاله به مبحث فشرده
سازی پالس و اهمیت و نحوه ی راه اندازی و بهره برداری از این فرآیند ...

یک دیدگاه برای “انجام پروژه الکترونیک”

15 ژانويه 2017 ... مشاوره و انجام پروژه های الکترونیک و الکترونیک صنعتی در رابطه با .... پالس-
ژنراتور و سیگنال-تحقیقی چراغهای جلو تایمر دیجیتال کرنومتر .... کاوشگر منطقی
سرعت سنج رادار دیجیتال نمایش LED ولت متر دیجیتال ... بود کیفیت توان با بهینه
سازی عملکرد سیستم گیرنده… ... فشرده سازي اطلاعات با استفاده از.

PDF: ترجمه مقاله الگوریتمی برای تقاطع و تحلیل سیگنال های رادار ...

24 فوریه 2017 ... ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺎﻃﻌﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﮕﻨﺎل¬ﻫﺎی رادار ﻓﺸﺮده¬ﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﯿﺮﻧﺪه¬ی.
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ. ﭼﮑﯿﺪه ... آﻣﯿﺰی در ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﮔﯿﺮﻧﺪهی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در زﻣﺎن-واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺷﮑﻞﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رادار ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﭘﺎﻟﺲ را ﺗﺸﺮﯾﺢ.

مقاله ای جامع درباره پدافند غیر عامل

تحقيق و بررسي در مورد ابر رسانا

نمونه سوالات آزمون استخدام بانک تجارت

پاورپوینت زعفران تولید و مصارف ان

کتاب مرجع آسیب شناسی پزشکی رابینز (Robbins.Pathology)

آموزش وارد کردن آی پی های ایرانی(مقطع) به ایتبس

خود اموز تصویری پیانو و کیبورد درس 21 تا 30

جامعه شناسي قضایي و حقوقی به چه مفهومی میباشند؟

پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد دوم) ویلیام اسکات

کامبینیشن COMBINATIONسامسونگ - Samsung Galaxy-A710F