دانلود فایل


کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات - دانلود فایلدانلود فایل تاثیر توبه در سقوط مجازات

دانلود فایل کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات چکیده
شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جويي نگاه نكرده و تنها آن را وسيله اي براي تربيت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط كردن مجازات از مجرم را بر اجراي آن ارجح دانسته است كه شاهد بر اين ادعا آيات و رواياتي است كه به اين مساله اشعار دارند. از جمله مواردي كه به عنوان سقوط مجازات مي توان به آن اشاره كرد مساله توبه است كه در كتب فقهي اعم از شيعه و سني به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است. بدين جهت طرح چنين مسائلي صرف نظر از بعد دانش افزايي مي تواند در جهت پيشبرد مسايل فقهي و حقوقي راهگشا و نيز مورد استفاده علاقه مندان در اين عرصه به ويژه متخصصان گردد. لذا در اين اثر ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و كاهش رفتار مجرمانه و تبيين نظريات مختلف فقهاء و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي به بيان راهكارها و معضلات قضايي خواهيم پرداخت تا محاكم قضايي به اين موضوع مهم و اثر گذار توجه بيشتري مبذول داشته و در عمل با اظهار ندامت و پشيماني مجرم از مجازات او در گذرند.
کلید واژه : توبه ، فقه ، قانون ، اسلام ، مجازاتمقدمه
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم سنت ها اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش هاي آدمي در حال انطباق نمي يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي رسد. در قلمرو اجتماع، با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.
گفتار اول: تعريف توبه
1-1- تعريف لغوي
توبه از ماده توب مي باشد: توب ، توبه متاب همه به معني رجوع و برگشتن مي باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قيد معصيت را اضافه كرده و گفته اند: رجوع از معصيت ولي رجوع مطلق صحيح است زيرا اين درباره خداي تعالي نيز بكار رفته و در او رجوع از معصيت معني ندارد. معناي توبه در زبان فارسي اگر چه تفاوتي با معناي توبه در زبان اصلي خويش ندارد ولي با عنايت به توانايي ها و چگونگي دستور زبان فارسي مشتقات بسياري از آن در فارسي ساخته و امروزه كاربرد بيشماري دارند.
مصادر مركبي چون توبه دادن توبه شكستن توبه كار توبه كردن از آن جمله اند. در اين زبان از همين ريشه حاصل مصدر توبه گري و توبه كاري به كار برده مي شود.
در شعر و ادب عرفاني فارسي زبانان توبه از واژه هاي پربسامدي است كه در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستين تا امروز جلوه مي نمايد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه....................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعریف توبه.............................................................................................. 2
1-1- تعريف لغوی.................................................................................................. 2
1-2- تعريف اصطلاحي........................................................................................... 2
گفتار دوم: پیشینه و اهداف تحقیق............................................................................. 4
2-1- پیشینه تحقیق.................................................................................................. 4
2-2- اهداف تحقیق................................................................................................. 4
2-3- سئوال تحقیق................................................................................................. 5
2-4- فرضیه ی تحقیق............................................................................................. 5
فصل دوم: شرایط و اهمیت توبه
گفتار اول: شرایط پذیرش توبه.................................................................................. 8
1-1- توبه یکی از روشهای قران در روان درمانی..................................................... 11
1-2- اهمیت توبه.................................................................................................... 13
گفتار دوم: عدم پذيرش توبه اي از افراد ................................................................... 14
2-1-مشرف به موت .............................................................................................. 14
2-2-كفار................................................................................................................ 15
گفتار سوم: اثر توبه .................................................................................................. 16
3-1- آثار ثبوتي توبه ............................................................................................. 17
3-2- آثار اثباتي توبه............................................................................................... 17
3-2-1- سقوط مجازات ........................................................................................ 17
3-2-2- قبول شهادت ............................................................................................ 18
3-2-3- عفو امام ................................................................................................... 19
گفتار چهارم:كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومي ........................................... 20
4-1- علم قاضي و توبه .......................................................................................... 21
4-1-1-توبه قبل از علم قاضي ............................................................................... 26
4-1-2- توبه بعد از علم قاضي .............................................................................. 30
4-2- مرور زمان و توبه .......................................................................................... 32
4-2-1- تبيين نظری موضوع .................................................................................. 34
فصل سوم: كيفيت توبه در مجازات ها
گفتار اول: نقش توبه در حدود ................................................................................. 38
1-1- توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم................................................................. 38
1-2- توبه بعد از اقرار به جرم................................................................................. 39
1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود........................................................... 40
1-4-زنا.................................................................................................................. 41
1-5- لواط ............................................................................................................. 43
1-6- مساحقه.......................................................................................................... 44
1-7-شرب خمر...................................................................................................... 45
1-8- قوادي............................................................................................................ 47
1-9- سرقت........................................................................................................... 47
1-10- قذف........................................................................................................... 48
1-11- محاربه........................................................................................................ 49
گفتار دوم: توبه در تعزيرات ..................................................................................... 53
2-1- تعريف تعزير و اقسام آن................................................................................. 54
2-1-1- تعريف تعزير............................................................................................. 54
2-1-1-1- تعريف لغوي......................................................................................... 54
2-1-1-2- تعريف اصطلاحي................................................................................. 55
2-1-2- اقسام تعزير از نظر قانونگذار..................................................................... 56
2-1-3- تأثير توبه در سقوط مجازات هاي تعزيري .................................................. 57
2-1-4- بررسي فقهي تأثير توبه ............................................................................. 58
2-1-4-1- مرتد..................................................................................................... 58
2-1-4-2- ساب النبي............................................................................................ 59
2-1-4-3- ساحر .................................................................................................. 59
2-1-4-4- آكل الربا.............................................................................................. 60
2-1-4-5-زنديق.................................................................................................... 60
2-1-4-6-مكتسل الصلوه ..................................................................................... 61
2-1-5- بررسي مواد قانوني ناظر به توبه در تعزيرات ............................................. 61
2-1-5-1- توبه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع مادة 512............... 61
2-1-5-2- توبه در جرايم عليه آسايش عمومي موضوع ماده 521.......................... 66
گفتار سوم: تاثیر توبه در مجازات های منجر به قصاص و دیات.................................. 72
1-3- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص............................................................... 72
3-2- تأثير توبه در جرايم منجر به ديات ................................................................. 73
پیشنهادات................................................................................................................. 76
فهرست منابع ........................................................................................................... 77


تاثیر توبه در سقوط مجازاتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی و نقد اعاده حیثیت در حقوق ایران - حقوقدانان

ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس
... از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری
شده و ... مجازات، پرونده به دادستان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق
دادگاه .... خود در اجتماع تاثیر می‌گذارد، دارا می‌باشد، مانند حق مالکیت، حق کسب، و کار و
.

موضوع برای کار تحقیقی - انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 ...

22 آوريل 2017 ... دانلود کار تحقیقی بررسی ماهيت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر60 صفحه ( جدید ).
دانلود کار ..... دانلود کار تحقیقی با موضوع : سقوط تعهدات 10 صفحه · دانلود کار .....
269ـ مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات. 270ـ مبانی ...

اسباب سقوط مجازات - انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

23 فوریه 2015 ... پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی در زمینه فقه و حقوق ... ب:توبه.
دومین علّت سقوط مجازات توبه است. ازآنجائی که اسلام اصراری بر ...

MCCIP Portal

26 ا کتبر 2014 ... قواعد و سازوکار تدوین و آماده سازی کار تحقیقی (1) و (2) نمونه کارهای تحقیقی انجام
شده ..... 269, مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات.

وکیل سبز ، وکالت و مشاوره حقوقی | قانون مجازات اسلامی

4_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. ...
تبصره5_ مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به ....
4_ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ..... به عنف،
اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به
حبس یا ...

دانلود نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی

در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط
مجازات مجرمان ... دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، با هدف بررسي
تاثير توبه در سقوط جرايم مختلف مي باشد. ... گفتار اول- کار کرد های اجتماعی
توبه49.

جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک
..... می کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
...... (سقوط مجازات بوسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و ...

قانون مجازات اسلامی1391|قانون مجازات اسلامی - ghanoonbaz

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر
.... ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
.... و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات
..... از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

توبه - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده

11 مارس 2010 ... توبه تنها براي كساني است كه كار بدي را از روي جهالت انجام مي دهند و سپس ..... در اثر
آلودگي به گناه و تأخير در توبه ،تاريكي و تيرگي گناهان بر دل زياد مي شود ..... قبل
از وارد شدن به بحث اصلي يعني نقش توبه در سقوط مجازات ، لازم است ...

نقش توبه در سقوط مجازات|سفارش پروپوزال - پرشین مقاله

نقش توبه در سقوط مجازاتReviewed by Admin on Mar 10Rating: ... این تحقیق
دانشجویی مشتمل بر ۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به ...

شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن | پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت ...

با توجه به اینکه بسیاری از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی در زمره تعزیرات است
و قانونگذار نسبت به تأثیر توبه مرتکب جرم یا عدم تأثیر آن در سقوط مجازات ...

شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن | پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت ...

با توجه به اینکه بسیاری از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی در زمره تعزیرات است
و قانونگذار نسبت به تأثیر توبه مرتکب جرم یا عدم تأثیر آن در سقوط مجازات ...

موضوع برای کار تحقیقی 1 و کار تحقیقی 2

23 سپتامبر 2017 ... دانلود کار تحقیقی بررسی ماهيت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر60 صفحه · دانلود
کار ...... 269ـ مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات.

بهمن کشاورز> اعتبار اقرار در امور کیفری - فرارو

17 سپتامبر 2009 ... چيزهايي که ما مي گوييم دو گونه هستند؛ يا کردن يا نکردن کاري را مي خواهيم، مثل؛ «
درس .... تحقيق از متهم مبني بر اينکه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟ .... گفته شده
است؛ «اقرار تحت تاثير اکراه باطل است حتي اگر دلايلي بر صحت آن اقامه شود. ... اما
در اقرار کيفري توبه مقر مي تواند باعث عفو امام (ع) و سقوط مجازات شود.

جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک
..... می کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
...... (سقوط مجازات بوسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و ...

اصلی/آیا امکان احراز توبه در دادسرا وجود دارد

... عَلَیه اِنَّ الله غَفُورٌ رحیمٌ» پس هر کس بعد از ستمی که کرده توبه نموده و کار خود را
اصلاح کند از آن ... امّا توبه تأثیری در حق الناس اعم از قتل و جرح و مال ندارد امّا اگر توبه
بعد از ... بنابراین تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است و موضوع سقوط مجازات به
وسیله ... موقوفی تعقیب، مقام تحقیق است و بخش دوم آن مربوط موقوفی اجراء در اجرای
احکام ...

وبلاگ رسمي مجيد شعباني پژوهشگر و دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي ...

باز اندیشی ندامت وتوبه در قانون مجازات اسلامی1392 وحقوق کیفری مدرن ... آنرا در
تحقیقات علمی- جرم شناختی واستدلال دادستانها در صدور کیفرخواست،ملاحظه نمود. ...
ندامت ریا کارانه چه تأثیری در کاهش تکرار جرم واصلاح مجرم خواهد داشت؟ ومسائلی ....
پس من بعد به جای مواد پراکنده ،مبحث عمومی توبه بعنوان عامل سقوط مجازات قابل
استناد است.

پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه ...

12 دسامبر 2016 ... پیشینه تحقیق.. 5 ... 2-1-2-2-جایگاه و مبنای توبه ساقط کننده کیفر. ... 3-1-تأثیر
زمان و مکان در اجرای حدود. ... به نظر نگارنده مسیر بسیار سخت اثبات این جرائم و نیز
عوامل متعددی که موجب سقوط مجازات می‌گردد، این ابهام را موجب .... نسب وارث کودک ناشی
از تلقیح مصنوعی · دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی ...

برخی موضوعات قابل بررسی و تحقیق برای اجرای پایان نامه - باشگاه ...

21 مه 2012 ... برخی موضوعات قابل بررسی و تحقیق برای اجرای پایان نامه. 1- آسیب شناسی ......
222- مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات 223- مبانی ...

بررسی قاعده ی توبه در جرایم حدی خصوصی و تعزیرات | irIHS2016 ...

به همین منظور تاثیر قاعده توبه در جرایم حدی که نیاز به شرح و تفصیل بیشتر ...
هفت و هشت ، احراز توبه چه قبل از اثبات یا بعد آن ، موجب سقوط مجازات است و
این امری ... آن را یه نیکی بدل کنم و از این کار مرا باکی نیست که من مهربانترین
مهربانانم ) . .... خوب به نظر نگارنده این تحقیق قانون گذار خواسته برای مرتکب جرم
محاربه که با ...

لايحه مجازات اسلامي | وبسایت حقوقی پوریا نجابت جو

تبصره ۵- مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن
به‌کارگیری در ارتکاب .... شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا
اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ۵- ..... گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در
سقوط و تخفیف مجازات ندارد. .... ماده ۱۱۵- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط
نمی‌گردد.

«بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی( جرایم علیه امنیت و نظم ...

8 آگوست 2016 ... روش تحقیق به صورت اسنادی – کتابخانه ای می باشد .روش تجزیه و ... واژگان کلیدی:
توبه، سقوط مجازات ، تخفیف مجازات ، حد الهی،قوانین موضوعی ...

دانلود نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی

در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط
مجازات مجرمان ... دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، با هدف بررسي
تاثير توبه در سقوط جرايم مختلف مي باشد. ... گفتار اول- کار کرد های اجتماعی
توبه49.

مقاله : نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم(2): : دین و اندیشه ...

2- نسبت توبه و سقوط مجازات در مراحل دادرسی: ... مرحله پیش از محاکمه شامل مرحله کشف
جرم، تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی تا صدور فرار منع تعقیب ..... درمان اعتیاد یا
بیماری دیگر، خودداری از اشغال به کار یا صرفه معین، اشغال به تحصیل در یک مؤسسه
...

اثر توبه در سقوط مجازات حدی در فقه و حقوق موضوعه ایران

اثر توبه در سقوط مجازات حدی در فقه و حقوق موضوعه ایران ... دولتی - وزارت علوم،
تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی . 1393 .
کارشناسی ...

توبه در امور كيفري اسلام

توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از اين باب
يك ... موفقيت در اين كار زماني خواهد بود كه اين فردِ رميده از اجتماع، به آغوش جامعه باز
.... پيامر اسلام(صلي الله عليه وآله) مي فرمايد: «توبه كننده بايد اثر توبه را آشكار كند
، ...... اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد;
5.

مقاله : نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم(2): : دین و اندیشه ...

2- نسبت توبه و سقوط مجازات در مراحل دادرسی: ... مرحله پیش از محاکمه شامل مرحله کشف
جرم، تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی تا صدور فرار منع تعقیب ..... درمان اعتیاد یا
بیماری دیگر، خودداری از اشغال به کار یا صرفه معین، اشغال به تحصیل در یک مؤسسه
...

— (661) – دانلود پروژه-پایان نامه ارشد

لذا در این تحقیق کیفیت توبه در هر یک از جرایم حدی، قصاص و موارد مربوط به دیات ...
توبه در سقوط مجازات های مربوط به حدود، قصاص و دیات چه نقشی داشته و در قانون ...
خلیلی، عذرا، در مقاله ای تحت عنوان ساز و کار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی می
.... موسوی بجنودی و سلطانیان در مقاله ای تحت عنوان تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت ...

سقوط مجازات

تماس با ما · میز کار · جستجوی حرفه ای · جستجوی پیشرفته · جستجو ... اسباب سقوط
مجازات در حقوق جزائی اسلام و ایران (عفو، توبه مرور زمان کیفری، گذشت متضرر از جرم
) ... دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران . 1380 .
کارشناسی ... اثر توبه در حدود، قصاص و تعزیرات منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی
...

حقوق کیفری وجرم شناسی - لایحه قانون مجازات اسلامی(کلیات)

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي، مجموعه‌ مقررات كيفري حاكم برجرائم ومجازات‌هاي شرعي
.... است با دلالت محکومٌ له نسبت به دارائی های محکومٌ علیه ، تحقیق و تفحص لازم به
عمل آورد . ... ماده 8-121: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير
امور .... و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او
مجازات ...

کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - حقوق خصوصی ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - کار تحقیقی 2 ( دانشجویان
کارشناسی و کاردانی حقوق ) - قابل ... 269ـ مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط
مجازات

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 173 - قانون دوست داشتنی - بلاگفا

ماده 173 : در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و ....
زمان خارج است و فقط توبه مي تواند موجب سقوط مجازات هاي تعزيري باشد همان طور كه با
توجه ... ا و ماده 184 قانون كار كه از مجازات هاي بازدارنه هستند مي توانند مشمول ماده 173 ق.
.... و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت ثانيا با توجه به ماده 174
ق.

سقوط حد به سبب توبه - ابوطالبی

سقوط حد به سبب توبه - ابوطالبی - دست نو شته های درسی ،عقیدتی، ورزشی. ... اما
همانگونه که در این تحقیق خواهدآمد ، پذیرش تو به قبل از اثبات حکم در شریعت اسلام
یکی از ... لذا بر اساس این آیه توبه بر هر انسان گناه کار وبی گناه واجب است . ... و نیز
اثر توبه در اسقاط مجازات همواره قبل از اقامه بینه است وگرنه بعد از اقامه بینه واثبات ...

— (661) – دانلود پروژه-پایان نامه ارشد

لذا در این تحقیق کیفیت توبه در هر یک از جرایم حدی، قصاص و موارد مربوط به دیات ...
توبه در سقوط مجازات های مربوط به حدود، قصاص و دیات چه نقشی داشته و در قانون ...
خلیلی، عذرا، در مقاله ای تحت عنوان ساز و کار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی می
.... موسوی بجنودی و سلطانیان در مقاله ای تحت عنوان تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت ...

اصلی/آیا امکان احراز توبه در دادسرا وجود دارد

... عَلَیه اِنَّ الله غَفُورٌ رحیمٌ» پس هر کس بعد از ستمی که کرده توبه نموده و کار خود را
اصلاح کند از آن ... امّا توبه تأثیری در حق الناس اعم از قتل و جرح و مال ندارد امّا اگر توبه
بعد از ... بنابراین تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است و موضوع سقوط مجازات به
وسیله ... موقوفی تعقیب، مقام تحقیق است و بخش دوم آن مربوط موقوفی اجراء در اجرای
احکام ...

لايحه مجازات اسلامي | وبسایت حقوقی پوریا نجابت جو

تبصره ۵- مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن
به‌کارگیری در ارتکاب .... شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا
اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ۵- ..... گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در
سقوط و تخفیف مجازات ندارد. .... ماده ۱۱۵- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط
نمی‌گردد.

تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله ...

مقاله حاضر به بررسی نقش توبه در سقوط مجازات و شامل دو فصل می باشد. ... نهادی که
می تواند ساز و کارهای منطبق با طبیعت آدمی با اتکاء به ارادة برخاسته از قصد و عزم ...

شرایط رهایی محکومان از انواع مجازات‌ها چیست؟ – گروه وکلای یاسا

12 جولای 2017 ... یکی از عوامل سقوط تعقیب و مجازات، عفو است. ... عفو عمومی در هر مرحله‌ای از داوری‌های
کیفری، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم قابل اعمال است،
.... تأثیر توبه بر سقوط مجازات یا تخفیف مجازات ... پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال
و منتظر دریافت پیشنهادی های کاری و مالی از طرف وکلا باشید.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) - پایگاه خبری اختبار

31 مه 2013 ... ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... پ- طبق
قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
نباشد. ... ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر ...
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ...

قاون مجازات اسلامی جدید - موسسه حقوقی راهیان

ماده ۱- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. ... در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري
بر آن .... تبصره۵- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به
...

وبلاگ رسمي مجيد شعباني پژوهشگر و دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي ...

باز اندیشی ندامت وتوبه در قانون مجازات اسلامی1392 وحقوق کیفری مدرن ... آنرا در
تحقیقات علمی- جرم شناختی واستدلال دادستانها در صدور کیفرخواست،ملاحظه نمود. ...
ندامت ریا کارانه چه تأثیری در کاهش تکرار جرم واصلاح مجرم خواهد داشت؟ ومسائلی ....
پس من بعد به جای مواد پراکنده ،مبحث عمومی توبه بعنوان عامل سقوط مجازات قابل
استناد است.

— (661) – دانلود پروژه-پایان نامه ارشد

لذا در این تحقیق کیفیت توبه در هر یک از جرایم حدی، قصاص و موارد مربوط به دیات ...
توبه در سقوط مجازات های مربوط به حدود، قصاص و دیات چه نقشی داشته و در قانون ...
خلیلی، عذرا، در مقاله ای تحت عنوان ساز و کار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی می
.... موسوی بجنودی و سلطانیان در مقاله ای تحت عنوان تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت ...

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 173 - قانون دوست داشتنی - بلاگفا

ماده 173 : در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و ....
زمان خارج است و فقط توبه مي تواند موجب سقوط مجازات هاي تعزيري باشد همان طور كه با
توجه ... ا و ماده 184 قانون كار كه از مجازات هاي بازدارنه هستند مي توانند مشمول ماده 173 ق.
.... و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت ثانيا با توجه به ماده 174
ق.

قانون مجازات اسلامی

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر
وي. ... تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

جايگاه توبه و نقش آن در امور کيفري اسلام

توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يکي از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان يک
..... مي کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوي توبه کار ايمن مي کند.
...... (سقوط مجازات بوسيله توبه) که در قوانين موضوعه راه يافته است، تحقيق نموده و ...

تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات ... ۱۰)
نعنا کار، مهدی، افساد فی الارض در حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول، سال ۱۳۷۷
...

بخش اول/ تأثیر توبه در سقوط مجازات از دیدگاه مذاهب اسلامی

15 جولای 2012 ... هرچند مذاهب اسلامی، توبه را موجب سقوط مجازات اخروی می دانند، اما در مورد سقوط ... عدل
الهی، هر کس که ذره ای کار نیک یا بد انجام داده باشد، جزای آن را خواهد دید. ... و نظر به
نقش آن در اصلاح مجرم و سقوط مجازات، در تحقیق پیش رو سعی نگارنده بر ...

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 173 - قانون دوست داشتنی - بلاگفا

ماده 173 : در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و ....
زمان خارج است و فقط توبه مي تواند موجب سقوط مجازات هاي تعزيري باشد همان طور كه با
توجه ... ا و ماده 184 قانون كار كه از مجازات هاي بازدارنه هستند مي توانند مشمول ماده 173 ق.
.... و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت ثانيا با توجه به ماده 174
ق.

به نام خداوند دادگر - تکرار جرم

در لايحه جدید مجازات اسلامی هم قانونگذار بار دیگر به توبه توجه ویژه داشته است و
برای ... داشته باشم كه توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات
شمرده شده .... پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «توبه‌کننده باید اثر توبه را آشکار کند که
در غیر این ... می‌کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن
می‌کند.

حقوق کیفری وجرم شناسی - لایحه قانون مجازات اسلامی(کلیات)

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي، مجموعه‌ مقررات كيفري حاكم برجرائم ومجازات‌هاي شرعي
.... است با دلالت محکومٌ له نسبت به دارائی های محکومٌ علیه ، تحقیق و تفحص لازم به
عمل آورد . ... ماده 8-121: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير
امور .... و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او
مجازات ...

حقوق و توسعه - « بررسی تأثیر سقوط مجازات بر سابقه ارتکاب جرم »

حقوق و توسعه - « بررسی تأثیر سقوط مجازات بر سابقه ارتکاب جرم » - Law ... دسته
دوم شامل « گذشت شاکی » و « توبه مجرم » : با توجه به مقررات قانونی موجود و احکام ...
قرار گرفته و یا محکوم به حکم غیر قطعی شده و رسیدگی کار وی در مرحله پژوهشی یا ...

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/قانون مجازات ...

14 مه 2013 ... ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات ... در اين موارد
و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
.... تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از ...... انجام
گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده ...

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 173 - قانون دوست داشتنی - بلاگفا

ماده 173 : در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و ....
زمان خارج است و فقط توبه مي تواند موجب سقوط مجازات هاي تعزيري باشد همان طور كه با
توجه ... ا و ماده 184 قانون كار كه از مجازات هاي بازدارنه هستند مي توانند مشمول ماده 173 ق.
.... و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت ثانيا با توجه به ماده 174
ق.

قانون مجازات اسلامی

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر
وي. ... تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

نقش توبه در سقوط مجازات|سفارش پروپوزال - پرشین مقاله

نقش توبه در سقوط مجازاتReviewed by Admin on Mar 10Rating: ... این تحقیق
دانشجویی مشتمل بر ۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي -
... اصلاح مي كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند.
.... توبه است كه موجب سقوط مجازات است پر واضح است كه با تحقيق توبه فرد بزهكار ...

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 173 - قانون دوست داشتنی - بلاگفا

ماده 173 : در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و ....
زمان خارج است و فقط توبه مي تواند موجب سقوط مجازات هاي تعزيري باشد همان طور كه با
توجه ... ا و ماده 184 قانون كار كه از مجازات هاي بازدارنه هستند مي توانند مشمول ماده 173 ق.
.... و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت ثانيا با توجه به ماده 174
ق.

«بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی( جرایم علیه امنیت و نظم ...

8 آگوست 2016 ... روش تحقیق به صورت اسنادی – کتابخانه ای می باشد .روش تجزیه و ... واژگان کلیدی:
توبه، سقوط مجازات ، تخفیف مجازات ، حد الهی،قوانین موضوعی ...

بهمن کشاورز> اعتبار اقرار در امور کیفری - فرارو

17 سپتامبر 2009 ... چيزهايي که ما مي گوييم دو گونه هستند؛ يا کردن يا نکردن کاري را مي خواهيم، مثل؛ «
درس .... تحقيق از متهم مبني بر اينکه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟ .... گفته شده
است؛ «اقرار تحت تاثير اکراه باطل است حتي اگر دلايلي بر صحت آن اقامه شود. ... اما
در اقرار کيفري توبه مقر مي تواند باعث عفو امام (ع) و سقوط مجازات شود.

جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک
..... می کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
...... (سقوط مجازات بوسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و ...

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 173 - قانون دوست داشتنی - بلاگفا

ماده 173 : در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و ....
زمان خارج است و فقط توبه مي تواند موجب سقوط مجازات هاي تعزيري باشد همان طور كه با
توجه ... ا و ماده 184 قانون كار كه از مجازات هاي بازدارنه هستند مي توانند مشمول ماده 173 ق.
.... و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت ثانيا با توجه به ماده 174
ق.

اسباب سقوط مجازات - انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

23 فوریه 2015 ... پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی در زمینه فقه و حقوق ... ب:توبه.
دومین علّت سقوط مجازات توبه است. ازآنجائی که اسلام اصراری بر ...

اثر توبه در سقوط مجازات حدی در فقه و حقوق موضوعه ایران

اثر توبه در سقوط مجازات حدی در فقه و حقوق موضوعه ایران ... دولتی - وزارت علوم،
تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی . 1393 .
کارشناسی ...

SID.ir | توبه و تاثير آن بر حدود از ديدگاه فقه مقارن و قانون مجازات ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی توبه و تاثير آن بر حدود از ديدگاه فقه مقارن
و قانون مجازات اسلامي ... كليد واژه: توبه، مجازات، سقوط مجازات، حد، حق اله، حق الناس.

لايحه مجازات اسلامي | وبسایت حقوقی پوریا نجابت جو

تبصره ۵- مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن
به‌کارگیری در ارتکاب .... شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا
اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ۵- ..... گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در
سقوط و تخفیف مجازات ندارد. .... ماده ۱۱۵- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط
نمی‌گردد.

نقش توبه در سقوط مجازات|سفارش پروپوزال - پرشین مقاله

نقش توبه در سقوط مجازاتReviewed by Admin on Mar 10Rating: ... این تحقیق
دانشجویی مشتمل بر ۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3 - محمد صالح مویدی

بنابراین اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب جرم در آینده باشد ، عکس العمل جامعه
... مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزه کار
اعمال می شود . .... ایراد:ممکن است اجرای مجازات ، تأثیر بعدی اقدامات تأمینی را از حیث
اصلاح و .... ک ،وکیل متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی تا پایان تحقیقات حق مداخله
ندارند و ...

قانون مجازات اسلامی

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر
وي. ... تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

وبلاگ رسمي مجيد شعباني پژوهشگر و دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي ...

باز اندیشی ندامت وتوبه در قانون مجازات اسلامی1392 وحقوق کیفری مدرن ... آنرا در
تحقیقات علمی- جرم شناختی واستدلال دادستانها در صدور کیفرخواست،ملاحظه نمود. ...
ندامت ریا کارانه چه تأثیری در کاهش تکرار جرم واصلاح مجرم خواهد داشت؟ ومسائلی ....
پس من بعد به جای مواد پراکنده ،مبحث عمومی توبه بعنوان عامل سقوط مجازات قابل
استناد است.

اسباب سقوط مجازات - انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

23 فوریه 2015 ... پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی در زمینه فقه و حقوق ... ب:توبه.
دومین علّت سقوط مجازات توبه است. ازآنجائی که اسلام اصراری بر ...

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

1.1.6چارچوب نظری تحقیق. ... 2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه 61 .... مهمی
‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه
با ...

MCCIP Portal

26 ا کتبر 2014 ... قواعد و سازوکار تدوین و آماده سازی کار تحقیقی (1) و (2) نمونه کارهای تحقیقی انجام
شده ..... 269, مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات.

لايحه مجازات اسلامي | وبسایت حقوقی پوریا نجابت جو

تبصره ۵- مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن
به‌کارگیری در ارتکاب .... شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا
اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ۵- ..... گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در
سقوط و تخفیف مجازات ندارد. .... ماده ۱۱۵- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط
نمی‌گردد.پروژه تحلیل سیستم ها انجام شده توسط نرم افزار ونسیم vensim (پروژه ویژه شماره 6)تبلیغ و آگهی تجاری ، وفاداری به علامت تجاری و قیمت گذاریحل المسائل تئوری آنتن بالانیس ویرایش سوم

پاور پوینت کفایت اجتماعی

چگونه توانستم مشکل زور گویی و قلدری مهرداد را برطرف نمایم؟