دانلود فایل


کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات - دانلود فایلدانلود فایل تاثیر توبه در سقوط مجازات

دانلود فایل کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات چکیده
شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جويي نگاه نكرده و تنها آن را وسيله اي براي تربيت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط كردن مجازات از مجرم را بر اجراي آن ارجح دانسته است كه شاهد بر اين ادعا آيات و رواياتي است كه به اين مساله اشعار دارند. از جمله مواردي كه به عنوان سقوط مجازات مي توان به آن اشاره كرد مساله توبه است كه در كتب فقهي اعم از شيعه و سني به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است. بدين جهت طرح چنين مسائلي صرف نظر از بعد دانش افزايي مي تواند در جهت پيشبرد مسايل فقهي و حقوقي راهگشا و نيز مورد استفاده علاقه مندان در اين عرصه به ويژه متخصصان گردد. لذا در اين اثر ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و كاهش رفتار مجرمانه و تبيين نظريات مختلف فقهاء و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي به بيان راهكارها و معضلات قضايي خواهيم پرداخت تا محاكم قضايي به اين موضوع مهم و اثر گذار توجه بيشتري مبذول داشته و در عمل با اظهار ندامت و پشيماني مجرم از مجازات او در گذرند.
کلید واژه : توبه ، فقه ، قانون ، اسلام ، مجازاتمقدمه
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم سنت ها اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش هاي آدمي در حال انطباق نمي يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي رسد. در قلمرو اجتماع، با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.
گفتار اول: تعريف توبه
1-1- تعريف لغوي
توبه از ماده توب مي باشد: توب ، توبه متاب همه به معني رجوع و برگشتن مي باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قيد معصيت را اضافه كرده و گفته اند: رجوع از معصيت ولي رجوع مطلق صحيح است زيرا اين درباره خداي تعالي نيز بكار رفته و در او رجوع از معصيت معني ندارد. معناي توبه در زبان فارسي اگر چه تفاوتي با معناي توبه در زبان اصلي خويش ندارد ولي با عنايت به توانايي ها و چگونگي دستور زبان فارسي مشتقات بسياري از آن در فارسي ساخته و امروزه كاربرد بيشماري دارند.
مصادر مركبي چون توبه دادن توبه شكستن توبه كار توبه كردن از آن جمله اند. در اين زبان از همين ريشه حاصل مصدر توبه گري و توبه كاري به كار برده مي شود.
در شعر و ادب عرفاني فارسي زبانان توبه از واژه هاي پربسامدي است كه در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستين تا امروز جلوه مي نمايد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه....................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعریف توبه.............................................................................................. 2
1-1- تعريف لغوی.................................................................................................. 2
1-2- تعريف اصطلاحي........................................................................................... 2
گفتار دوم: پیشینه و اهداف تحقیق............................................................................. 4
2-1- پیشینه تحقیق.................................................................................................. 4
2-2- اهداف تحقیق................................................................................................. 4
2-3- سئوال تحقیق................................................................................................. 5
2-4- فرضیه ی تحقیق............................................................................................. 5
فصل دوم: شرایط و اهمیت توبه
گفتار اول: شرایط پذیرش توبه.................................................................................. 8
1-1- توبه یکی از روشهای قران در روان درمانی..................................................... 11
1-2- اهمیت توبه.................................................................................................... 13
گفتار دوم: عدم پذيرش توبه اي از افراد ................................................................... 14
2-1-مشرف به موت .............................................................................................. 14
2-2-كفار................................................................................................................ 15
گفتار سوم: اثر توبه .................................................................................................. 16
3-1- آثار ثبوتي توبه ............................................................................................. 17
3-2- آثار اثباتي توبه............................................................................................... 17
3-2-1- سقوط مجازات ........................................................................................ 17
3-2-2- قبول شهادت ............................................................................................ 18
3-2-3- عفو امام ................................................................................................... 19
گفتار چهارم:كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومي ........................................... 20
4-1- علم قاضي و توبه .......................................................................................... 21
4-1-1-توبه قبل از علم قاضي ............................................................................... 26
4-1-2- توبه بعد از علم قاضي .............................................................................. 30
4-2- مرور زمان و توبه .......................................................................................... 32
4-2-1- تبيين نظری موضوع .................................................................................. 34
فصل سوم: كيفيت توبه در مجازات ها
گفتار اول: نقش توبه در حدود ................................................................................. 38
1-1- توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم................................................................. 38
1-2- توبه بعد از اقرار به جرم................................................................................. 39
1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود........................................................... 40
1-4-زنا.................................................................................................................. 41
1-5- لواط ............................................................................................................. 43
1-6- مساحقه.......................................................................................................... 44
1-7-شرب خمر...................................................................................................... 45
1-8- قوادي............................................................................................................ 47
1-9- سرقت........................................................................................................... 47
1-10- قذف........................................................................................................... 48
1-11- محاربه........................................................................................................ 49
گفتار دوم: توبه در تعزيرات ..................................................................................... 53
2-1- تعريف تعزير و اقسام آن................................................................................. 54
2-1-1- تعريف تعزير............................................................................................. 54
2-1-1-1- تعريف لغوي......................................................................................... 54
2-1-1-2- تعريف اصطلاحي................................................................................. 55
2-1-2- اقسام تعزير از نظر قانونگذار..................................................................... 56
2-1-3- تأثير توبه در سقوط مجازات هاي تعزيري .................................................. 57
2-1-4- بررسي فقهي تأثير توبه ............................................................................. 58
2-1-4-1- مرتد..................................................................................................... 58
2-1-4-2- ساب النبي............................................................................................ 59
2-1-4-3- ساحر .................................................................................................. 59
2-1-4-4- آكل الربا.............................................................................................. 60
2-1-4-5-زنديق.................................................................................................... 60
2-1-4-6-مكتسل الصلوه ..................................................................................... 61
2-1-5- بررسي مواد قانوني ناظر به توبه در تعزيرات ............................................. 61
2-1-5-1- توبه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع مادة 512............... 61
2-1-5-2- توبه در جرايم عليه آسايش عمومي موضوع ماده 521.......................... 66
گفتار سوم: تاثیر توبه در مجازات های منجر به قصاص و دیات.................................. 72
1-3- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص............................................................... 72
3-2- تأثير توبه در جرايم منجر به ديات ................................................................. 73
پیشنهادات................................................................................................................. 76
فهرست منابع ........................................................................................................... 77


تاثیر توبه در سقوط مجازاتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام (1)

همچنين سقوط كيفر يا تخفيف آن در اثر توبه و پشيمانى بزهكار نشانگر اين است ...
ولى در پاسخ امام عليه السلام براى مجازات قواد، تعبير «حد» به كار برده نشده است; و
تنها .... و مانند آن وجود دارد; بنابراين حاكم موظف به تحقيق و بررسى در اين باره نيست.

عفو خصوصی چه تفاوتهایی با عفو عمومی دارد؟ | اکرم فرخ، وکیل و ...

4 دسامبر 2016 ... ا) و به شرط توبه، پس از آنكه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممكن است شمول عفو قرار
گیرد. ... مراكز استان و شهرستان مركب از رئیس دادگستری قاضی تحقیق زندان و
رئیس ... مطابق بند 3 ماده 8 قانون آئین دادرسی كیفری عفو عمومی از موارد سقوط ... در
صورتیكه عفو خصوصی تأثیر در آثار تبعی و تكمیلی محكومیت ندارد ...

مرکز پژوهشها - قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد + متن کامل

29 مه 2013 ... دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را ... در این موارد و
همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
.... تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ......
مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا ...

تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات ... ۱۰)
نعنا کار، مهدی، افساد فی الارض در حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول، سال ۱۳۷۷
...

MCCIP Portal

26 ا کتبر 2014 ... قواعد و سازوکار تدوین و آماده سازی کار تحقیقی (1) و (2) نمونه کارهای تحقیقی انجام
شده ..... 269, مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

20 ژوئن 2017 ... قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... پ– طبق
قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
نباشد. ... ت– سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر
... تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ...

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

1.1.6چارچوب نظری تحقیق. ... 2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه 61 .... مهمی
‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه
با ...

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

20 ژوئن 2017 ... قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... پ– طبق
قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
نباشد. ... ت– سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر
... تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ...

«بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی( جرایم علیه امنیت و نظم ...

8 آگوست 2016 ... روش تحقیق به صورت اسنادی – کتابخانه ای می باشد .روش تجزیه و ... واژگان کلیدی:
توبه، سقوط مجازات ، تخفیف مجازات ، حد الهی،قوانین موضوعی ...

وکالت آنلاین - نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 ...

سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل
.... برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و ....
که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی
..... و8 که حسب ماده 115قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توبه مرتکب باعث سقوط مجازات
...

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 - کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

تبصره ۵ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن
به‌كارگيري در ارتكاب .... ت اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق
و رسيدگي ..... گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد. ....
ماده ۱۱۵ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و
اصلاح او براي ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3 - محمد صالح مویدی

بنابراین اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب جرم در آینده باشد ، عکس العمل جامعه
... مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزه کار
اعمال می شود . .... ایراد:ممکن است اجرای مجازات ، تأثیر بعدی اقدامات تأمینی را از حیث
اصلاح و .... ک ،وکیل متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی تا پایان تحقیقات حق مداخله
ندارند و ...

اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام (1)

همچنين سقوط كيفر يا تخفيف آن در اثر توبه و پشيمانى بزهكار نشانگر اين است ...
ولى در پاسخ امام عليه السلام براى مجازات قواد، تعبير «حد» به كار برده نشده است; و
تنها .... و مانند آن وجود دارد; بنابراين حاكم موظف به تحقيق و بررسى در اين باره نيست.

جزوه حقوق جزای عمومی 3 - محمد صالح مویدی

بنابراین اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب جرم در آینده باشد ، عکس العمل جامعه
... مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزه کار
اعمال می شود . .... ایراد:ممکن است اجرای مجازات ، تأثیر بعدی اقدامات تأمینی را از حیث
اصلاح و .... ک ،وکیل متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی تا پایان تحقیقات حق مداخله
ندارند و ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي -
... اصلاح مي كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند.
.... توبه است كه موجب سقوط مجازات است پر واضح است كه با تحقيق توبه فرد بزهكار ...

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/قانون مجازات ...

14 مه 2013 ... ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات ... در اين موارد
و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
.... تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از ...... انجام
گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده ...

به نام خداوند دادگر - تکرار جرم

در لايحه جدید مجازات اسلامی هم قانونگذار بار دیگر به توبه توجه ویژه داشته است و
برای ... داشته باشم كه توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات
شمرده شده .... پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «توبه‌کننده باید اثر توبه را آشکار کند که
در غیر این ... می‌کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن
می‌کند.

توبه و سقوط مجازاتها

در این مختصر به نقش توبه در سقوط مجازات و بررسی ادله آن در فقه (با توجه به اینکه
... الله مجید به معنی پشیمانی و گذشت و عفو و بازگشت از هر چیز به کار رفته است.
..... ابن فارس، ابن الحسین، معجم مقائیس اللغة، به تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره، ...

حقوق و توسعه - « بررسی تأثیر سقوط مجازات بر سابقه ارتکاب جرم »

حقوق و توسعه - « بررسی تأثیر سقوط مجازات بر سابقه ارتکاب جرم » - Law ... دسته
دوم شامل « گذشت شاکی » و « توبه مجرم » : با توجه به مقررات قانونی موجود و احکام ...
قرار گرفته و یا محکوم به حکم غیر قطعی شده و رسیدگی کار وی در مرحله پژوهشی یا ...

تمام اطلاعاتی که در مورد عفو حقوقی باید دانست - دادران

5 نوامبر 2016 ... با توجه به اینکه اصولاً نهاد عفو از دیدگاه حقوقی آن در خصوص مجازات و پس از .... به
منزله دستورالعمل قوه قضائیه در این خصوص می باشد مبنای کار و میزان بخشودگی را
..... به این مطلب نکند باز هم عفو عمومی موجب سقوط حقوق خصوصی نمی شود. ..... تاثیر
توبه بعد از صدور حکم : بنابر عقیده اکثر فقها، اگر توبه مجرم بعد از ...

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/قانون مجازات ...

14 مه 2013 ... ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات ... در اين موارد
و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست.
.... تبصره5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از ...... انجام
گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده ...

مجازات مصرف مشروبات الکلی را می دانید؟ - باشگاه خبرنگاران

12 فوریه 2014 ... جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان ... می‌شود البته
در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در ... مرجع انتظامي و اقرار و
اعتراف صريح متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و در ..... سم شراب و سیگار بر سایر
اعضاء بدن بغیر از کبد نیز تاثیر سوء داشته و بیماری زا میباشد.

شرایط رهایی محکومان از انواع مجازات‌ها چیست؟ – گروه وکلای یاسا

12 جولای 2017 ... یکی از عوامل سقوط تعقیب و مجازات، عفو است. ... عفو عمومی در هر مرحله‌ای از داوری‌های
کیفری، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم قابل اعمال است،
.... تأثیر توبه بر سقوط مجازات یا تخفیف مجازات ... پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال
و منتظر دریافت پیشنهادی های کاری و مالی از طرف وکلا باشید.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) - پایگاه خبری اختبار

31 مه 2013 ... ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... پ- طبق
قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
نباشد. ... ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر ...
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ...

توبه در امور كيفري اسلام

توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از اين باب
يك ... موفقيت در اين كار زماني خواهد بود كه اين فردِ رميده از اجتماع، به آغوش جامعه باز
.... پيامر اسلام(صلي الله عليه وآله) مي فرمايد: «توبه كننده بايد اثر توبه را آشكار كند
، ...... اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد;
5.

— (661) – دانلود پروژه-پایان نامه ارشد

لذا در این تحقیق کیفیت توبه در هر یک از جرایم حدی، قصاص و موارد مربوط به دیات ...
توبه در سقوط مجازات های مربوط به حدود، قصاص و دیات چه نقشی داشته و در قانون ...
خلیلی، عذرا، در مقاله ای تحت عنوان ساز و کار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی می
.... موسوی بجنودی و سلطانیان در مقاله ای تحت عنوان تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت ...

تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات ... ۱۰)
نعنا کار، مهدی، افساد فی الارض در حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول، سال ۱۳۷۷
...

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 - کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

تبصره ۵ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن
به‌كارگيري در ارتكاب .... ت اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق
و رسيدگي ..... گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد. ....
ماده ۱۱۵ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و
اصلاح او براي ...

قانون مجازات اسلامی

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر
وي. ... تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

تحلیل مبانی سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران - مجله علمی تخصصی ...

20 آوريل 2016 ... آن که عفو و بخشودگی مرور زمان نسخ قانون و توبه از آن جمله اند. در برخی موارد نیز ...
تاثیر محیط سالم قرار دارند، در عین حال باز هم عده ای خوا. هند بود که ... است علل سقوط
مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسالمی مصوب. /1. /2 .... الی به جنون در زمان وقوع جرم
ثابت بوده کاری است بس دشوار و مسئله ای است موضوعی. -3. -1. -2 .2.

توبه - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده

11 مارس 2010 ... توبه تنها براي كساني است كه كار بدي را از روي جهالت انجام مي دهند و سپس ..... در اثر
آلودگي به گناه و تأخير در توبه ،تاريكي و تيرگي گناهان بر دل زياد مي شود ..... قبل
از وارد شدن به بحث اصلي يعني نقش توبه در سقوط مجازات ، لازم است ...

مرکز پژوهشها - قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد + متن کامل

29 مه 2013 ... دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را ... در این موارد و
همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
.... تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ......
مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا ...

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪ + ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ - Refworld

29 مه 2013 ... پ- ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﻊ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺳﻘﻮط آن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ... در اﯾﻦ
ﻣﻮارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻼً اﺟﺮاء ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ. .... ﺗﺒﺼﺮه5-
ﺿﺒﻂ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ از
ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده .... ت- اﻋﻼم ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺆﺛﺮ وي درﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ.

مقالات حقوق جزا م جرم شناسی - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

26 آوريل 2016 ... مقالات حقوق جزا م جرم شناسی دانلود مقالات حقوق جزا ، مجموعه مقالات ، مقالات رایگان ،
کارتحقیقی جزایی ، فرمت word ، جرم شناسی ، آیین دادرسی ، کیفری ، جزای عمومی ،
جزای اختصاصی. ... تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری · کودکان در قانون جدید
مجازات .... توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي.

۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری » موسسه طرح نوین اندیشه

3 آوريل 2015 ... نکته ۳: عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبارتند از: ...
نکته۴: به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا
معلقٌ‌علیه ... اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به حبس
یا شلاق تعزیری .... نکته۳۴: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است.

تحلیل مبانی سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران - مجله علمی تخصصی ...

20 آوريل 2016 ... آن که عفو و بخشودگی مرور زمان نسخ قانون و توبه از آن جمله اند. در برخی موارد نیز ...
تاثیر محیط سالم قرار دارند، در عین حال باز هم عده ای خوا. هند بود که ... است علل سقوط
مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسالمی مصوب. /1. /2 .... الی به جنون در زمان وقوع جرم
ثابت بوده کاری است بس دشوار و مسئله ای است موضوعی. -3. -1. -2 .2.

Family Law - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 101 تا 125

تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است كه مقامات قضائی در اجرای یك وظیفه
.... ماده 117- در مواردی كه توبه مرتكب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، ... و
خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات ...

بررسی و نقد اعاده حیثیت در حقوق ایران - حقوقدانان

ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس
... از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری
شده و ... مجازات، پرونده به دادستان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق
دادگاه .... خود در اجتماع تاثیر می‌گذارد، دارا می‌باشد، مانند حق مالکیت، حق کسب، و کار و
.

اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام (1)

همچنين سقوط كيفر يا تخفيف آن در اثر توبه و پشيمانى بزهكار نشانگر اين است ...
ولى در پاسخ امام عليه السلام براى مجازات قواد، تعبير «حد» به كار برده نشده است; و
تنها .... و مانند آن وجود دارد; بنابراين حاكم موظف به تحقيق و بررسى در اين باره نيست.

مجازات مصرف مشروبات الکلی را می دانید؟ - باشگاه خبرنگاران

12 فوریه 2014 ... جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان ... می‌شود البته
در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در ... مرجع انتظامي و اقرار و
اعتراف صريح متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و در ..... سم شراب و سیگار بر سایر
اعضاء بدن بغیر از کبد نیز تاثیر سوء داشته و بیماری زا میباشد.

قانون مجازات اسلامي - شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانین ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثير تعزير بر
وي ... تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالي که در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

سقوط حد به سبب توبه - ابوطالبی

سقوط حد به سبب توبه - ابوطالبی - دست نو شته های درسی ،عقیدتی، ورزشی. ... اما
همانگونه که در این تحقیق خواهدآمد ، پذیرش تو به قبل از اثبات حکم در شریعت اسلام
یکی از ... لذا بر اساس این آیه توبه بر هر انسان گناه کار وبی گناه واجب است . ... و نیز
اثر توبه در اسقاط مجازات همواره قبل از اقامه بینه است وگرنه بعد از اقامه بینه واثبات ...

پرتال جامع علوم انسانی - قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات ...
بدیهی است آنچه در اثر شبهه دفع و ساقط می شود و آنچه وضع و دفعش به دست قاضی
است، ... توضیح اینکه فقها در مواردی به قاعدة درأ استناد کرده و به سقوط حد رأی داده اند
که در ...... و تحقیق بیشتری علم به توبه وی در آن فاصله حاصل گردد امکان ارفاق وجود
دارد.

مقالات حقوق جزا م جرم شناسی - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

26 آوريل 2016 ... مقالات حقوق جزا م جرم شناسی دانلود مقالات حقوق جزا ، مجموعه مقالات ، مقالات رایگان ،
کارتحقیقی جزایی ، فرمت word ، جرم شناسی ، آیین دادرسی ، کیفری ، جزای عمومی ،
جزای اختصاصی. ... تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری · کودکان در قانون جدید
مجازات .... توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي.

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي -
... اصلاح مي كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند.
.... توبه است كه موجب سقوط مجازات است پر واضح است كه با تحقيق توبه فرد بزهكار ...

Family Law - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 101 تا 125

تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است كه مقامات قضائی در اجرای یك وظیفه
.... ماده 117- در مواردی كه توبه مرتكب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، ... و
خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات ...

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪ + ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ - Refworld

29 مه 2013 ... پ- ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﻊ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺳﻘﻮط آن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ... در اﯾﻦ
ﻣﻮارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻼً اﺟﺮاء ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ. .... ﺗﺒﺼﺮه5-
ﺿﺒﻂ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ از
ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده .... ت- اﻋﻼم ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺆﺛﺮ وي درﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ.

قوانین کیفری - قائمیه

عنوان و نام پدیدآور:قوانین کیفری ( قوانین و مقررات کشور )/ واحد تحقیقات مرکز ...
ماده 9 مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً
و ..... و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات
..... از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست

قانون مجازات اسلامی

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر
وي. ... تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

قانون آیین دادرسی کیفری . ماده 173 - قانون دوست داشتنی - بلاگفا

ماده 173 : در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و ....
زمان خارج است و فقط توبه مي تواند موجب سقوط مجازات هاي تعزيري باشد همان طور كه با
توجه ... ا و ماده 184 قانون كار كه از مجازات هاي بازدارنه هستند مي توانند مشمول ماده 173 ق.
.... و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت ثانيا با توجه به ماده 174
ق.

SID.ir | توبه و تاثير آن بر حدود از ديدگاه فقه مقارن و قانون مجازات ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی توبه و تاثير آن بر حدود از ديدگاه فقه مقارن
و قانون مجازات اسلامي ... كليد واژه: توبه، مجازات، سقوط مجازات، حد، حق اله، حق الناس.

شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن | پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت ...

با توجه به اینکه بسیاری از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی در زمره تعزیرات است
و قانونگذار نسبت به تأثیر توبه مرتکب جرم یا عدم تأثیر آن در سقوط مجازات ...

Family Law - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 101 تا 125

تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است كه مقامات قضائی در اجرای یك وظیفه
.... ماده 117- در مواردی كه توبه مرتكب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، ... و
خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات ...

حقوق و توسعه - « بررسی تأثیر سقوط مجازات بر سابقه ارتکاب جرم »

حقوق و توسعه - « بررسی تأثیر سقوط مجازات بر سابقه ارتکاب جرم » - Law ... دسته
دوم شامل « گذشت شاکی » و « توبه مجرم » : با توجه به مقررات قانونی موجود و احکام ...
قرار گرفته و یا محکوم به حکم غیر قطعی شده و رسیدگی کار وی در مرحله پژوهشی یا ...

— (661) – دانلود پروژه-پایان نامه ارشد

لذا در این تحقیق کیفیت توبه در هر یک از جرایم حدی، قصاص و موارد مربوط به دیات ...
توبه در سقوط مجازات های مربوط به حدود، قصاص و دیات چه نقشی داشته و در قانون ...
خلیلی، عذرا، در مقاله ای تحت عنوان ساز و کار مبانی دینی در تحقق توسعه قضایی می
.... موسوی بجنودی و سلطانیان در مقاله ای تحت عنوان تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت ...

برخی موضوعات قابل بررسی و تحقیق برای اجرای پایان نامه - باشگاه ...

21 مه 2012 ... برخی موضوعات قابل بررسی و تحقیق برای اجرای پایان نامه. 1- آسیب شناسی ......
222- مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات 223- مبانی ...

توبه و سقوط مجازاتها

در این مختصر به نقش توبه در سقوط مجازات و بررسی ادله آن در فقه (با توجه به اینکه
... الله مجید به معنی پشیمانی و گذشت و عفو و بازگشت از هر چیز به کار رفته است.
..... ابن فارس، ابن الحسین، معجم مقائیس اللغة، به تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره، ...

مقاله : نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم(2): : دین و اندیشه ...

2- نسبت توبه و سقوط مجازات در مراحل دادرسی: ... مرحله پیش از محاکمه شامل مرحله کشف
جرم، تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی تا صدور فرار منع تعقیب ..... درمان اعتیاد یا
بیماری دیگر، خودداری از اشغال به کار یا صرفه معین، اشغال به تحصیل در یک مؤسسه
...

حقوق و توسعه - « بررسی تأثیر سقوط مجازات بر سابقه ارتکاب جرم »

حقوق و توسعه - « بررسی تأثیر سقوط مجازات بر سابقه ارتکاب جرم » - Law ... دسته
دوم شامل « گذشت شاکی » و « توبه مجرم » : با توجه به مقررات قانونی موجود و احکام ...
قرار گرفته و یا محکوم به حکم غیر قطعی شده و رسیدگی کار وی در مرحله پژوهشی یا ...

قانون مجازات اسلامي(مصوب 01/02/1392) | سازمان بسیج حقوقدانان

30 مارس 2016 ... ماده ۱ قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و .... ت
سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي ... تبصره
۵ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...... بزه ديده
انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده ...

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ

21 آوريل 2013 ... پ- ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﻊ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺳﻘﻮط آن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ....
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي آن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ... ﺿﺒﻂ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮي در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻮده .... ت- اﻋﻼم ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺆﺛﺮ وي درﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ.

نقش توبه در سقوط مجازات|سفارش پروپوزال - پرشین مقاله

نقش توبه در سقوط مجازاتReviewed by Admin on Mar 10Rating: ... این تحقیق
دانشجویی مشتمل بر ۷۵ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به ...

نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم و حقوق کیفری - راسخون

26 نوامبر 2012 ... قانون مجازات اسلامی با وجود پیش نهاد «توبه» برای سقوط مجازات در فصل حدود، .... در
مقابل عده ای دیگر از علماء بر این عقیده هستند که لزوم تحقیق عزم بر انجام ...... از
اشغال به کار یا صرفه معین، اشغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی، ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3 - محمد صالح مویدی

بنابراین اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب جرم در آینده باشد ، عکس العمل جامعه
... مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزه کار
اعمال می شود . .... ایراد:ممکن است اجرای مجازات ، تأثیر بعدی اقدامات تأمینی را از حیث
اصلاح و .... ک ،وکیل متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی تا پایان تحقیقات حق مداخله
ندارند و ...

تحلیل مبانی سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران - مجله علمی تخصصی ...

20 آوريل 2016 ... آن که عفو و بخشودگی مرور زمان نسخ قانون و توبه از آن جمله اند. در برخی موارد نیز ...
تاثیر محیط سالم قرار دارند، در عین حال باز هم عده ای خوا. هند بود که ... است علل سقوط
مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسالمی مصوب. /1. /2 .... الی به جنون در زمان وقوع جرم
ثابت بوده کاری است بس دشوار و مسئله ای است موضوعی. -3. -1. -2 .2.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

20 ژوئن 2017 ... قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... پ– طبق
قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
نباشد. ... ت– سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر
... تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ...

وکیل سبز ، وکالت و مشاوره حقوقی | قانون مجازات اسلامی

4_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. ...
تبصره5_ مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به ....
4_ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی، ..... به عنف،
اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به
حبس یا ...

عدالت کیفری و حقوق بشر - IHRN.ir

لذا شرح ماده 61 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن كه بيانگر اموري كه دفاع از آنها ...
پس از حدود یکسال کار کارشناسی سرانجام این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و دو ماده
... ما در این تحقیق تاریخ تحولات حقوق کیفری اطفال را مورد بحث و مطالعه قرار داده و
.... کیفری کنونی می‌گوید: توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که مواد 113 ...

دانلود نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی

در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط
مجازات مجرمان ... دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، با هدف بررسي
تاثير توبه در سقوط جرايم مختلف مي باشد. ... گفتار اول- کار کرد های اجتماعی
توبه49.

قانون مجازات اسلامی1391|قانون مجازات اسلامی - ghanoonbaz

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر
.... ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
.... و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات
..... از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعرموضوع ماده ۳۶ اخیرالتصویب. رویکرد تقنینی و
قضایی ... اعدام و مجازاتهای سالب آزادی و تاثیر آنها در پیشگیری از ارتکاب جرم ....
سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام ... پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار
در حقوق ایران. رکن مادی .... بررسی فقهی و حقوق توبه و تاثیر آن در محکومیت کیفری.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ

21 آوريل 2013 ... پ- ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﻊ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺳﻘﻮط آن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ....
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي آن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ... ﺿﺒﻂ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮي در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻮده .... ت- اﻋﻼم ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺆﺛﺮ وي درﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ.

توبه و سقوط مجازاتها

در این مختصر به نقش توبه در سقوط مجازات و بررسی ادله آن در فقه (با توجه به اینکه
... الله مجید به معنی پشیمانی و گذشت و عفو و بازگشت از هر چیز به کار رفته است.
..... ابن فارس، ابن الحسین، معجم مقائیس اللغة، به تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره، ...

برخی موضوعات قابل بررسی و تحقیق برای اجرای پایان نامه - باشگاه ...

21 مه 2012 ... برخی موضوعات قابل بررسی و تحقیق برای اجرای پایان نامه. 1- آسیب شناسی ......
222- مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات 223- مبانی ...

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 - کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

تبصره ۵ ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن
به‌كارگيري در ارتكاب .... ت اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق
و رسيدگي ..... گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد. ....
ماده ۱۱۵ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و
اصلاح او براي ...

بررسی و نقد اعاده حیثیت در حقوق ایران - حقوقدانان

ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس
... از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری
شده و ... مجازات، پرونده به دادستان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق
دادگاه .... خود در اجتماع تاثیر می‌گذارد، دارا می‌باشد، مانند حق مالکیت، حق کسب، و کار و
.

قانون مجازات اسلامی1391|قانون مجازات اسلامی - ghanoonbaz

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر
.... ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
.... و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات
..... از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.

دانلود تحقیق درمورد نقش پدران در دوران حاملگی

پروژه تحلیل سیستم ها انجام شده توسط نرم افزار ونسیم vensim (پروژه ویژه شماره 6)

پرورش گاو شیرده و گوشتی + فیلم آموزشی

مقاله فرصت ها و تهديدهاي اقتصاد ايران

پروپوزال ارشد جغرافیا طبیعی در مورد آشکارسازی تغییرات بارش با فرمت ورد

آزمون های مستمر پایه سوم ابتدایی

جزوه پروتکل کنترل انتقال

پاورپوینت درباره اصلاح الگوي مصرف در اموال عمومي (بيت المال)از منظر معارف اسلامي

نمونه پرسشنامه حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

بررسی نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش احساس مسئولیت در کودکان