دانلود رایگان


کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر توبه در سقوط مجازات

دانلود رایگان کار تحقیقی تاثیر توبه در سقوط مجازات چکیده
شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جويي نگاه نكرده و تنها آن را وسيله اي براي تربيت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط كردن مجازات از مجرم را بر اجراي آن ارجح دانسته است كه شاهد بر اين ادعا آيات و رواياتي است كه به اين مساله اشعار دارند. از جمله مواردي كه به عنوان سقوط مجازات مي توان به آن اشاره كرد مساله توبه است كه در كتب فقهي اعم از شيعه و سني به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است. بدين جهت طرح چنين مسائلي صرف نظر از بعد دانش افزايي مي تواند در جهت پيشبرد مسايل فقهي و حقوقي راهگشا و نيز مورد استفاده علاقه مندان در اين عرصه به ويژه متخصصان گردد. لذا در اين اثر ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و كاهش رفتار مجرمانه و تبيين نظريات مختلف فقهاء و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي به بيان راهكارها و معضلات قضايي خواهيم پرداخت تا محاكم قضايي به اين موضوع مهم و اثر گذار توجه بيشتري مبذول داشته و در عمل با اظهار ندامت و پشيماني مجرم از مجازات او در گذرند.
کلید واژه : توبه ، فقه ، قانون ، اسلام ، مجازاتمقدمه
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم سنت ها اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش هاي آدمي در حال انطباق نمي يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي رسد. در قلمرو اجتماع، با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.
گفتار اول: تعريف توبه
1-1- تعريف لغوي
توبه از ماده توب مي باشد: توب ، توبه متاب همه به معني رجوع و برگشتن مي باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قيد معصيت را اضافه كرده و گفته اند: رجوع از معصيت ولي رجوع مطلق صحيح است زيرا اين درباره خداي تعالي نيز بكار رفته و در او رجوع از معصيت معني ندارد. معناي توبه در زبان فارسي اگر چه تفاوتي با معناي توبه در زبان اصلي خويش ندارد ولي با عنايت به توانايي ها و چگونگي دستور زبان فارسي مشتقات بسياري از آن در فارسي ساخته و امروزه كاربرد بيشماري دارند.
مصادر مركبي چون توبه دادن توبه شكستن توبه كار توبه كردن از آن جمله اند. در اين زبان از همين ريشه حاصل مصدر توبه گري و توبه كاري به كار برده مي شود.
در شعر و ادب عرفاني فارسي زبانان توبه از واژه هاي پربسامدي است كه در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستين تا امروز جلوه مي نمايد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه....................................................................................................................... 1
فصل اول: کلیات
گفتار اول: تعریف توبه.............................................................................................. 2
1-1- تعريف لغوی.................................................................................................. 2
1-2- تعريف اصطلاحي........................................................................................... 2
گفتار دوم: پیشینه و اهداف تحقیق............................................................................. 4
2-1- پیشینه تحقیق.................................................................................................. 4
2-2- اهداف تحقیق................................................................................................. 4
2-3- سئوال تحقیق................................................................................................. 5
2-4- فرضیه ی تحقیق............................................................................................. 5
فصل دوم: شرایط و اهمیت توبه
گفتار اول: شرایط پذیرش توبه.................................................................................. 8
1-1- توبه یکی از روشهای قران در روان درمانی..................................................... 11
1-2- اهمیت توبه.................................................................................................... 13
گفتار دوم: عدم پذيرش توبه اي از افراد ................................................................... 14
2-1-مشرف به موت .............................................................................................. 14
2-2-كفار................................................................................................................ 15
گفتار سوم: اثر توبه .................................................................................................. 16
3-1- آثار ثبوتي توبه ............................................................................................. 17
3-2- آثار اثباتي توبه............................................................................................... 17
3-2-1- سقوط مجازات ........................................................................................ 17
3-2-2- قبول شهادت ............................................................................................ 18
3-2-3- عفو امام ................................................................................................... 19
گفتار چهارم:كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومي ........................................... 20
4-1- علم قاضي و توبه .......................................................................................... 21
4-1-1-توبه قبل از علم قاضي ............................................................................... 26
4-1-2- توبه بعد از علم قاضي .............................................................................. 30
4-2- مرور زمان و توبه .......................................................................................... 32
4-2-1- تبيين نظری موضوع .................................................................................. 34
فصل سوم: كيفيت توبه در مجازات ها
گفتار اول: نقش توبه در حدود ................................................................................. 38
1-1- توبه قبل از دستگيري و اثبات جرم................................................................. 38
1-2- توبه بعد از اقرار به جرم................................................................................. 39
1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود........................................................... 40
1-4-زنا.................................................................................................................. 41
1-5- لواط ............................................................................................................. 43
1-6- مساحقه.......................................................................................................... 44
1-7-شرب خمر...................................................................................................... 45
1-8- قوادي............................................................................................................ 47
1-9- سرقت........................................................................................................... 47
1-10- قذف........................................................................................................... 48
1-11- محاربه........................................................................................................ 49
گفتار دوم: توبه در تعزيرات ..................................................................................... 53
2-1- تعريف تعزير و اقسام آن................................................................................. 54
2-1-1- تعريف تعزير............................................................................................. 54
2-1-1-1- تعريف لغوي......................................................................................... 54
2-1-1-2- تعريف اصطلاحي................................................................................. 55
2-1-2- اقسام تعزير از نظر قانونگذار..................................................................... 56
2-1-3- تأثير توبه در سقوط مجازات هاي تعزيري .................................................. 57
2-1-4- بررسي فقهي تأثير توبه ............................................................................. 58
2-1-4-1- مرتد..................................................................................................... 58
2-1-4-2- ساب النبي............................................................................................ 59
2-1-4-3- ساحر .................................................................................................. 59
2-1-4-4- آكل الربا.............................................................................................. 60
2-1-4-5-زنديق.................................................................................................... 60
2-1-4-6-مكتسل الصلوه ..................................................................................... 61
2-1-5- بررسي مواد قانوني ناظر به توبه در تعزيرات ............................................. 61
2-1-5-1- توبه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع مادة 512............... 61
2-1-5-2- توبه در جرايم عليه آسايش عمومي موضوع ماده 521.......................... 66
گفتار سوم: تاثیر توبه در مجازات های منجر به قصاص و دیات.................................. 72
1-3- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص............................................................... 72
3-2- تأثير توبه در جرايم منجر به ديات ................................................................. 73
پیشنهادات................................................................................................................. 76
فهرست منابع ........................................................................................................... 77


تاثیر توبه در سقوط مجازاتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

1.1.6چارچوب نظری تحقیق. ... 2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه 61 .... مهمی
‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه
با ...

لايحه مجازات اسلامي | وبسایت حقوقی پوریا نجابت جو

تبصره ۵- مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن
به‌کارگیری در ارتکاب .... شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا
اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ۵- ..... گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در
سقوط و تخفیف مجازات ندارد. .... ماده ۱۱۵- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط
نمی‌گردد.

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي -
... اصلاح مي كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند.
.... توبه است كه موجب سقوط مجازات است پر واضح است كه با تحقيق توبه فرد بزهكار ...

پرتال جامع علوم انسانی - قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات ...
بدیهی است آنچه در اثر شبهه دفع و ساقط می شود و آنچه وضع و دفعش به دست قاضی
است، ... توضیح اینکه فقها در مواردی به قاعدة درأ استناد کرده و به سقوط حد رأی داده اند
که در ...... و تحقیق بیشتری علم به توبه وی در آن فاصله حاصل گردد امکان ارفاق وجود
دارد.

مرور زمان

از آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی حکم صادر نشود ، عمل مشمول مرور زمان شده و ..... توبه.
بعد از دستگیری. باعث سقوط مجازات نمی شود)تاثیری ندارد(. در مورد قذف هم چون جنبه
خصوصی دارد هیچ ..... نزدیک شدن به مقصود ارتکاب جرم ، مقدمات کار را فراهم می کند. 4.

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي - Ghavanin.ir

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي ..... تنها شخص را اصلاح مي
كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند. .... است و اين
توبه است كه موجب سقوط مجازات است پر واضح است كه با تحقيق توبه فرد بزهكار به ...

وکالت آنلاین - نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 ...

سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر قابل
.... برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و ....
که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی
..... و8 که حسب ماده 115قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توبه مرتکب باعث سقوط مجازات
...

وبلاگ رسمي مجيد شعباني پژوهشگر و دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي ...

باز اندیشی ندامت وتوبه در قانون مجازات اسلامی1392 وحقوق کیفری مدرن ... آنرا در
تحقیقات علمی- جرم شناختی واستدلال دادستانها در صدور کیفرخواست،ملاحظه نمود. ...
ندامت ریا کارانه چه تأثیری در کاهش تکرار جرم واصلاح مجرم خواهد داشت؟ ومسائلی ....
پس من بعد به جای مواد پراکنده ،مبحث عمومی توبه بعنوان عامل سقوط مجازات قابل
استناد است.

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي - Ghavanin.ir

توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي ..... تنها شخص را اصلاح مي
كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند. .... است و اين
توبه است كه موجب سقوط مجازات است پر واضح است كه با تحقيق توبه فرد بزهكار به ...

: ﭼﮑﯿﺪه

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺖ . در اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌ. ﯽ ﻣﯽ ...
ن اﯾﻦ ﺟﺮم. اﺟﺮا. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ،. ﻣﯽ. ﮐﻮﺷﯿﻢ. ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش و اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ را در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ
ﺟﺮم .... ن از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮه و ﺷﮕﺮد ﮐﺎر. ﺳﺮﻗﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻨﻮع. ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺮم. ﻫﺎ. ﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ و اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﻮژه و ﻣﻮﺿﻮع ..... ﺳﺎرق ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﻮت ﺟﺮم، از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ... ﯾﻂ ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎزات ﺳﺮﻗﺖ ﺣﺪي ﻣﯽ.

به نام خداوند دادگر - تکرار جرم

در لايحه جدید مجازات اسلامی هم قانونگذار بار دیگر به توبه توجه ویژه داشته است و
برای ... داشته باشم كه توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات
شمرده شده .... پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «توبه‌کننده باید اثر توبه را آشکار کند که
در غیر این ... می‌کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن
می‌کند.

اثر توبه در سقوط مجازات حدی در فقه و حقوق موضوعه ایران

اثر توبه در سقوط مجازات حدی در فقه و حقوق موضوعه ایران ... دولتی - وزارت علوم،
تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی . 1393 .
کارشناسی ...

قوانین کیفری - قائمیه

عنوان و نام پدیدآور:قوانین کیفری ( قوانین و مقررات کشور )/ واحد تحقیقات مرکز ...
ماده 9 مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً
و ..... و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات
..... از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست

شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن | پايگاه اطلاع رساني دفتر حضرت ...

با توجه به اینکه بسیاری از جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی در زمره تعزیرات است
و قانونگذار نسبت به تأثیر توبه مرتکب جرم یا عدم تأثیر آن در سقوط مجازات ...

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) - پایگاه خبری اختبار

31 مه 2013 ... ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... پ- طبق
قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
نباشد. ... ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر ...
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ...

تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات ... ۱۰)
نعنا کار، مهدی، افساد فی الارض در حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول، سال ۱۳۷۷
...

قانون مجازات اسلامي - شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانین ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثير تعزير بر
وي ... تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالي که در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

اصلی/آیا امکان احراز توبه در دادسرا وجود دارد

... عَلَیه اِنَّ الله غَفُورٌ رحیمٌ» پس هر کس بعد از ستمی که کرده توبه نموده و کار خود را
اصلاح کند از آن ... امّا توبه تأثیری در حق الناس اعم از قتل و جرح و مال ندارد امّا اگر توبه
بعد از ... بنابراین تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است و موضوع سقوط مجازات به
وسیله ... موقوفی تعقیب، مقام تحقیق است و بخش دوم آن مربوط موقوفی اجراء در اجرای
احکام ...

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعرموضوع ماده ۳۶ اخیرالتصویب. رویکرد تقنینی و
قضایی ... اعدام و مجازاتهای سالب آزادی و تاثیر آنها در پیشگیری از ارتکاب جرم ....
سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسلام ... پیشگیری از بزه کاری و اصلاح بزه کار
در حقوق ایران. رکن مادی .... بررسی فقهی و حقوق توبه و تاثیر آن در محکومیت کیفری.

بهمن کشاورز> اعتبار اقرار در امور کیفری - فرارو

17 سپتامبر 2009 ... چيزهايي که ما مي گوييم دو گونه هستند؛ يا کردن يا نکردن کاري را مي خواهيم، مثل؛ «
درس .... تحقيق از متهم مبني بر اينکه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟ .... گفته شده
است؛ «اقرار تحت تاثير اکراه باطل است حتي اگر دلايلي بر صحت آن اقامه شود. ... اما
در اقرار کيفري توبه مقر مي تواند باعث عفو امام (ع) و سقوط مجازات شود.

قانون مجازات اسلامي - شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانین ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثير تعزير بر
وي ... تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالي که در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

شرایط رهایی محکومان از انواع مجازات‌ها چیست؟ – گروه وکلای یاسا

12 جولای 2017 ... یکی از عوامل سقوط تعقیب و مجازات، عفو است. ... عفو عمومی در هر مرحله‌ای از داوری‌های
کیفری، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم قابل اعمال است،
.... تأثیر توبه بر سقوط مجازات یا تخفیف مجازات ... پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال
و منتظر دریافت پیشنهادی های کاری و مالی از طرف وکلا باشید.

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي -
... اصلاح مي كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند.
.... توبه است كه موجب سقوط مجازات است پر واضح است كه با تحقيق توبه فرد بزهكار ...

پایان نامه با موضوع:موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه ...

12 دسامبر 2016 ... پیشینه تحقیق.. 5 ... 2-1-2-2-جایگاه و مبنای توبه ساقط کننده کیفر. ... 3-1-تأثیر
زمان و مکان در اجرای حدود. ... به نظر نگارنده مسیر بسیار سخت اثبات این جرائم و نیز
عوامل متعددی که موجب سقوط مجازات می‌گردد، این ابهام را موجب .... نسب وارث کودک ناشی
از تلقیح مصنوعی · دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی ...

لايحه مجازات اسلامي | وبسایت حقوقی پوریا نجابت جو

تبصره ۵- مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن
به‌کارگیری در ارتکاب .... شرافتمندانه در ارتکاب جرم ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا
اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ۵- ..... گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در
سقوط و تخفیف مجازات ندارد. .... ماده ۱۱۵- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط
نمی‌گردد.

توبه در امور کیفری اسلام - ویکی فقه

پیامر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: «توبه کننده باید اثر توبه را آشکار ...
توبه، در جرایمی همچون ضایع کردن حق الناس، موجب سقوط مجازات نیست؛ زیرا .... اعلام
متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛ ۵. ..... را
ندارد؛ زیرا اصول عملیه در جایی به کار می‌رود که هیچ کدام از این‌ها تکلیف را مشخص
نکند و ...

دانلود مقاله نقش توبه در سقوط مجازات - مگ ایران

در اين زبان از همين ريشه حاصل مصدر «توبه‌گري» و «توبه كاري» به كار برده مي‌شود.
.... اثر اصلي توبه، سقوط مجازات مجرمين است و اين اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهاي ...

قاون مجازات اسلامی جدید - موسسه حقوقی راهیان

ماده ۱- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. ... در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبلاً اجراء شده است هيچگونه اثر كيفري
بر آن .... تبصره۵- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به
...

تحلیل مبانی سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران - مجله علمی تخصصی ...

20 آوريل 2016 ... آن که عفو و بخشودگی مرور زمان نسخ قانون و توبه از آن جمله اند. در برخی موارد نیز ...
تاثیر محیط سالم قرار دارند، در عین حال باز هم عده ای خوا. هند بود که ... است علل سقوط
مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسالمی مصوب. /1. /2 .... الی به جنون در زمان وقوع جرم
ثابت بوده کاری است بس دشوار و مسئله ای است موضوعی. -3. -1. -2 .2.

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

1.1.6چارچوب نظری تحقیق. ... 2.2.1.10حق دریافت اجرت جهت کارهای خانه 61 .... مهمی
‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه
با ...

اصلی/آیا امکان احراز توبه در دادسرا وجود دارد

... عَلَیه اِنَّ الله غَفُورٌ رحیمٌ» پس هر کس بعد از ستمی که کرده توبه نموده و کار خود را
اصلاح کند از آن ... امّا توبه تأثیری در حق الناس اعم از قتل و جرح و مال ندارد امّا اگر توبه
بعد از ... بنابراین تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است و موضوع سقوط مجازات به
وسیله ... موقوفی تعقیب، مقام تحقیق است و بخش دوم آن مربوط موقوفی اجراء در اجرای
احکام ...

توبه در امور كيفري اسلام

توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از اين باب
يك ... موفقيت در اين كار زماني خواهد بود كه اين فردِ رميده از اجتماع، به آغوش جامعه باز
.... پيامر اسلام(صلي الله عليه وآله) مي فرمايد: «توبه كننده بايد اثر توبه را آشكار كند
، ...... اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد;
5.

موضوع برای کار تحقیقی 1 و کار تحقیقی 2

23 سپتامبر 2017 ... دانلود کار تحقیقی بررسی ماهيت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر60 صفحه · دانلود
کار ...... 269ـ مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات.

توبه در امور كيفري اسلام | معرفت

6 سپتامبر 2010 ... توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يكي از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از اين باب ...
موفقيت در اين كار زماني خواهد بود كه اين فردِ رميده از اجتماع، به آغوش جامعه .... پيامر
اسلام(صلي الله عليه وآله) مي فرمايد: «توبه كننده بايد اثر توبه را ...... اعلام متهم قبل
از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد; 5.

قانون مجازات اسلامی

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر
وي. ... تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي -
... اصلاح مي كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند.
.... توبه است كه موجب سقوط مجازات است پر واضح است كه با تحقيق توبه فرد بزهكار ...

تغییرات "عفو" در قوانین و مقررات "قانون جدید مجازات اسلامی" مصوب 1392

13 ا کتبر 2013 ... قانون جديد مجازات اسلامي در فصل يازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذيل مبحث ...
عفو عمومي بوده و قانون مجازات سابق در اين قسمت بيان‌كننده اثر عفو خصوصي است. ...
بیان این نکته نیز ضروری است که توبه در قانون کيفري و حقوق جزا يک ... منبع
مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد ...

جايگاه توبه و نقش آن در امور کيفري اسلام

توبه در حقوق جزاي اسلامي به عنوان يکي از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان يک
..... مي کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوي توبه کار ايمن مي کند.
...... (سقوط مجازات بوسيله توبه) که در قوانين موضوعه راه يافته است، تحقيق نموده و ...

–608 – سایت دانلود پایان نامه

10 جولای 2017 ... 1)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از ونظر فقه جزایی اسلام ... این تحقیق از لحاظ
روش به صورت تحلیلی و توصیفی می باشد و از لحاظ هدف به عنوان ...

جزوه حقوق جزای عمومی 3 - محمد صالح مویدی

بنابراین اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب جرم در آینده باشد ، عکس العمل جامعه
... مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعی به صورت رنج و تعبی که بر بزه کار
اعمال می شود . .... ایراد:ممکن است اجرای مجازات ، تأثیر بعدی اقدامات تأمینی را از حیث
اصلاح و .... ک ،وکیل متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی تا پایان تحقیقات حق مداخله
ندارند و ...

موضوع برای کار تحقیقی - انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 ...

22 آوريل 2017 ... دانلود کار تحقیقی بررسی ماهيت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر60 صفحه ( جدید ).
دانلود کار ..... دانلود کار تحقیقی با موضوع : سقوط تعهدات 10 صفحه · دانلود کار .....
269ـ مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات. 270ـ مبانی ...

کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - حقوق خصوصی ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - کار تحقیقی 2 ( دانشجویان
کارشناسی و کاردانی حقوق ) - قابل ... 269ـ مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط
مجازات

بخش اول/ تأثیر توبه در سقوط مجازات از دیدگاه مذاهب اسلامی

15 جولای 2012 ... هرچند مذاهب اسلامی، توبه را موجب سقوط مجازات اخروی می دانند، اما در مورد سقوط ... عدل
الهی، هر کس که ذره ای کار نیک یا بد انجام داده باشد، جزای آن را خواهد دید. ... و نظر به
نقش آن در اصلاح مجرم و سقوط مجازات، در تحقیق پیش رو سعی نگارنده بر ...

مسئولين كيفري و مدني مجنون در فقه - حجت الاسلام رفعتي نائيني

11 آگوست 2011 ... شرط تاثیر جنون در رفع مسوولیت کیفری وجود آن حین ارتکاب جرم است که با ... طرف
«مکلف» بتواند از کاری که او را منع کرده¬اند خودداری کند و کاری را که از او ... بر همین
اساس تحقیق پیش رو ضمن ارائه تعریف جنون از نظر لغت و فقه وحقوق، ..... او عارض
شود استصحاب اقتضای حکم به عدم سقوط مجازات را دارد و احتمال دارد ...

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) - پایگاه خبری اختبار

31 مه 2013 ... ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... پ- طبق
قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
نباشد. ... ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر ...
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ...

جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک
..... می کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
...... (سقوط مجازات بوسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و ...

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) - پایگاه خبری اختبار

31 مه 2013 ... ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... پ- طبق
قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
نباشد. ... ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر ...
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ...

۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری » موسسه طرح نوین اندیشه

3 آوريل 2015 ... نکته ۳: عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبارتند از: ...
نکته۴: به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا
معلقٌ‌علیه ... اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به حبس
یا شلاق تعزیری .... نکته۳۴: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است.

تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه ...

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات ... ۱۰)
نعنا کار، مهدی، افساد فی الارض در حقوق موضوعه، انتشارات مرسل، چاپ اول، سال ۱۳۷۷
...

مقالات حقوق جزا م جرم شناسی - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

26 آوريل 2016 ... مقالات حقوق جزا م جرم شناسی دانلود مقالات حقوق جزا ، مجموعه مقالات ، مقالات رایگان ،
کارتحقیقی جزایی ، فرمت word ، جرم شناسی ، آیین دادرسی ، کیفری ، جزای عمومی ،
جزای اختصاصی. ... تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری · کودکان در قانون جدید
مجازات .... توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي.

قانون مجازات اسلامی

ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و ... پ- طبق
قوانين ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن
نباشد. .... ت- سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر
وي. ... تبصره 5- ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به ...

مرکز پژوهشها - قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد + متن کامل

29 مه 2013 ... دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مجازات اسلامی را ... در این موارد و
همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
.... تبصره5- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ......
مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا ...

سوالاتي پيرامون توهين به مقدسات - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ ...

آيا بخشش، باعث سقوط مجازات در حکم توهين به مقدسات مي‌‌شود؟17. توبه اهانت کننده
مورد پذيرش و باعث اسقاط خواهد بود؟18. حکم توهين ... دادن نظریه نوین و یا زیر سؤال
بردن عصمت؛ اگر از روی اعتقاد و تحقیق باشد، هرچند اعتقاد انحرافی و خلاف واقع است
ولی اگر قصد اهانت نداشته باشد و عبارات توهین آمیز هم به کار نبرد اهانت حساب
نمی‌شود. 7.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪ + ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ - Refworld

29 مه 2013 ... پ- ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﻊ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﺳﻘﻮط آن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ... در اﯾﻦ
ﻣﻮارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻼً اﺟﺮاء ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ. .... ﺗﺒﺼﺮه5-
ﺿﺒﻂ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ از
ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده .... ت- اﻋﻼم ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ اﻗﺮار ﻣﺆﺛﺮ وي درﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ.

موضوع برای کار تحقیقی - انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 ...

22 آوريل 2017 ... دانلود کار تحقیقی بررسی ماهيت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر60 صفحه ( جدید ).
دانلود کار ..... دانلود کار تحقیقی با موضوع : سقوط تعهدات 10 صفحه · دانلود کار .....
269ـ مبانی فقهی حقوقی تأثیر توبه در سقوط مجازات. 270ـ مبانی ...

اسباب سقوط مجازات - انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

23 فوریه 2015 ... پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی در زمینه فقه و حقوق ... ب:توبه.
دومین علّت سقوط مجازات توبه است. ازآنجائی که اسلام اصراری بر ...

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

20 ژوئن 2017 ... قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... پ– طبق
قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن
نباشد. ... ت– سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر
... تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود ...

عفو خصوصی چه تفاوتهایی با عفو عمومی دارد؟ | اکرم فرخ، وکیل و ...

4 دسامبر 2016 ... ا) و به شرط توبه، پس از آنكه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممكن است شمول عفو قرار
گیرد. ... مراكز استان و شهرستان مركب از رئیس دادگستری قاضی تحقیق زندان و
رئیس ... مطابق بند 3 ماده 8 قانون آئین دادرسی كیفری عفو عمومی از موارد سقوط ... در
صورتیكه عفو خصوصی تأثیر در آثار تبعی و تكمیلی محكومیت ندارد ...

حقوق کیفری وجرم شناسی - لایحه قانون مجازات اسلامی(کلیات)

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي، مجموعه‌ مقررات كيفري حاكم برجرائم ومجازات‌هاي شرعي
.... است با دلالت محکومٌ له نسبت به دارائی های محکومٌ علیه ، تحقیق و تفحص لازم به
عمل آورد . ... ماده 8-121: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق ، تبديل ، سقوط وساير
امور .... و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او
مجازات ...

اسباب سقوط مجازات - انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

23 فوریه 2015 ... پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی در زمینه فقه و حقوق ... ب:توبه.
دومین علّت سقوط مجازات توبه است. ازآنجائی که اسلام اصراری بر ...

سوالاتي پيرامون توهين به مقدسات - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ ...

آيا بخشش، باعث سقوط مجازات در حکم توهين به مقدسات مي‌‌شود؟17. توبه اهانت کننده
مورد پذيرش و باعث اسقاط خواهد بود؟18. حکم توهين ... دادن نظریه نوین و یا زیر سؤال
بردن عصمت؛ اگر از روی اعتقاد و تحقیق باشد، هرچند اعتقاد انحرافی و خلاف واقع است
ولی اگر قصد اهانت نداشته باشد و عبارات توهین آمیز هم به کار نبرد اهانت حساب
نمی‌شود. 7.

جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک
..... می کند، بلکه جامعه را در برابر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می کند.
...... (سقوط مجازات بوسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و ...

دانلود نقش توبه در حدود قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی

در این تحقیق ضمن بررسی مسأله توبه به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط
مجازات مجرمان ... دیات با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، با هدف بررسي
تاثير توبه در سقوط جرايم مختلف مي باشد. ... گفتار اول- کار کرد های اجتماعی
توبه49.

دانلود مقاله نقش توبه در سقوط مجازات - مگ ایران

در اين زبان از همين ريشه حاصل مصدر «توبه‌گري» و «توبه كاري» به كار برده مي‌شود.
.... اثر اصلي توبه، سقوط مجازات مجرمين است و اين اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهاي ...

مقالات حقوق جزا م جرم شناسی - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

26 آوريل 2016 ... مقالات حقوق جزا م جرم شناسی دانلود مقالات حقوق جزا ، مجموعه مقالات ، مقالات رایگان ،
کارتحقیقی جزایی ، فرمت word ، جرم شناسی ، آیین دادرسی ، کیفری ، جزای عمومی ،
جزای اختصاصی. ... تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری · کودکان در قانون جدید
مجازات .... توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي.

فلسفه و مکتب آن

تكنولوژي آموزشي و رسانه ها

تحقيق با عنوان آ شنايي با پول الكترونيك

انواع آریتمی و درمان آن

مقاله مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم - مدیریت جهانگردی - word

دانلود تحقیق پدیده وحی

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

پاورپوینت مفهوم و نماد بیشتری

مقاله درباره کنترل کیفیت آماری

دانلود پروژه كارآموزي برق كارخانه 4 شركت لوله سازي اهواز