دانلود فایل


دانلود تحقیق تاریخ وتحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه - دانلود فایلدانلود فایل دانلود تحقیق تاریخ وتحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه

دانلود فایل دانلود تحقیق تاریخ وتحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه مرو یکی از شهرهای باستانی و بسیار کهن ایران بوده است این شهر که در حواشی مرزهای شمال شرقی سرزمین ایران واقع بود از اهمیت و نقش خاصَی در این بخش از خاک ایران برخورداربود این موقعیت جغرافیایی و نیز اهمیَت های سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی و غیره ی حاصل از آن باعث شد تا این شهر در طول تاریخ از دوره ی باستان تاکنون،تغییرات و تحولات عمده ای را به خود ببیند در واقع موقعیت شهر مرو از سویی در کنار نوع نگاه سلسله ها و حاکمان مختلف ایرانی و غیر آن به این شهر از سوی دیگر،باعت شد پیش آمدن شرایط متفاوت و فراز و نشیب های چندی در طول تاریخ برای شهر مرو شد که سیمای آن را در مقایسه با دوره های دیگر متفاوت و مجزا می ساخت.
کلید واژه ها:
مرو ، جغرافیای تاریخی ، تاریخ سیاسی ، تاریخ تمدنی و فرهنگی ، دوره ی باستان ، قرون اولیه اسلامی ، قرون میانه .
امروزه بررسی جغرافیایی تاریخی و مطالعه تاریخ یک شهر در طول دوره های مختلف و تحولات سیاسی ، اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و مذهبی آن در پژوهش ها و تحیقات تاریخی،جایگاه خاص و ویژه ای دارد بررسی ها و تحقیقات تاریخ محلی ، این امکان را به محقق می دهدتا علاوه بر اینکه به خوبی با وقایع و حوادث محل مورد مطالعه آشنا شود،تاثیر و تاثر آن را بر تحولات کلی یک دوره یا سلسله مورد نظر به خوبی درک نماید با وجود این امتیازات ،هنوزشهرها و مناطق عمده ای وجود دارندکه بخشی از تاریخ و تحولات آنها در طول دوره های مختلف ، مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است در واقع با وجود توجه و اهتمام در این بخش از مطالعات تاریخی،هنوز هم ناگفته های فراوانی در این زمینه وجود دارد.
این موضوع،زمانی اهمیَت بیشتری می یابد که دانسته شود آگاهی از تاریخ محلی به خوبی می تواند به روشن شدن بخش ها و زوایای تاریکی از تاریخ یک سلسله و با دوره ای خاص کمک کند مطالعه ی تاریخ و تحولات مرونیز به همین دلیل،حائز اهمیت و مهم به شمار می رود مرو به عنوان شهری باستانی و کهن، جایگاه خاصی در تاریخ ایران دوره ی باستان و دوره ی اسلامی دارد با این وجود،آنچنان که باید و در خور این شهر قدیمی می باشد مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است این تحقیق بر آن است تا در صورت امکان ، بخشی از نادانسته ها و ناگفته های تاریخ این شهر را از آغاز تا دوره ی صفویان مورد بررسی قرار دهد.
سوال اصلی
تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه ،چگونه بوده است ؟
سوالات فرعی تحقیق
3-حمله ی مسلمانان به ایران و حکومت اعراب در این کشور،باعث چه تغییر و تحولاتی در مرو شد؟
4-مرو در دوره ی حکومت های نیمه مستقل ایرانی درسده های نخستین اسلامی چه وضعیتی داشت؟
5 - روی کار آمدن سلجوقیان چه تاثیری بر اوضاع سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی شهر مرو داشت؟
6- مرو در دوره ی خوارزمشاهیان چه تحولاتی را پشت سر گذاشت؟
7 - هجوم مغول و روی کار آمدن ایلخانان چه پیامدها و نتایجی برای شهر مرو داشت؟
8-روی کار آمدن تیموریان چه تاثیری بر موقعیت و شرایط این شهر گذاشت؟
فرضیه ی اصلی تحقیق
1-مرو یکی از شهرهای مهم ایران در طول تاریخ به شمار می رفت و میزان این اهمیت و کارکرد و نقش مرو در قلمرو سلسله های حاکم بر ایران،علاوه بر موقعیت این شهر به تصمیم ها و نوع برخورد حاکمان با شهر مرو مربوط می شد.
فرضیه های فرعی تحقیق
1- به دلیل واقع شدن مرو در منطقه مرزی قلمرو ایران ،قرار گرفتن در مسیر اقتصادی جاده ی ابریشم و موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی مناسب در یک منطقه ی بیابانی ،این شهر از اهمیت خاصی برخوردار بود.
2-مرو در دوره ی باستان به دلیل موقعیت مرزی ، دفاعی و اقتصادی حائز اهمیت و توجه بوده است.
3- مسلمانان به اهمیت شهر مرو و نقش همه مرزی و اقتصادی آن پی برده و سعی داشتند با انتخاب حاکمانی مناسب برای این شهر ،موقعیت خود را در دوردست ترین بخش های امپراطوری خود در شمال شرقی قلمروشان حفظ کنند.
4- مسلمانان به اهمیت شهر مرو و نقش همه مرزی و اقتصادی آن پی برده و سعی داشتند با انتخاب حاکمانی مناسب برای این شهر ،موقعیت خود را در دوردست ترین بخش های امپراطوری خود در شمال شرقی قلمروشان حفظ کنند.
5- از آنجایی که خاستگاه سلجوقیان اطراف مرو بود ،آنان علاقه ای خاص به این شهر داشتند و از آنجایی که با رسوخ از این قسمت ،خراسان را از دست غزنویان بدست آوردند ،مرو اهمیَت سیاسی و نظامی خاصی برای آنان داشت از سوی دیگر از آنجایی که مرو ،تختگاه و شهر عمده ی سلجوقیان در شرق بود در این دوره به عمران و آبادانی آن نیز اهمیت خاصی داده شد.
6- در دوره ی خوارزمشاهیان نیز مرو به عنوان یکی از شهرهای مهم منطقه به شمار می رفت و خوارزمشاهیان اهتمام خاصی به حفظ و عمران آن نشان می دادند.
7-ایلغار مغول چون بیشتر نقاط و شهرهای دیگر،تاثیر مخرب و ویران کننده ای بر این شهر گذاشت و بعدها نیز این شهر در دوره ی ایلخانان نتوانست ویرانی ها و خرابی های دوره ی مغول را به خوبی جبران و حیات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی گذشته ی خود باز گردد.
8-مرو در دوره ی تیموریان و با اهتمام سردمداران و زمامداران این سلسله توانست بخشی از رونق خود را بدست آورد با اینهمه تاثیر حملات و غارت های مغولان آنقدر زیاد و مخرب بود که این اقدامات نتوانست تاثیر زیادی بر آبادانی و رونق این شهر گذارد.
پیشینه ی تحقیق
درباره ی مرو،تاریخ و جغرافیای تاریخی آن،تاکنون پژوهش ها و مطالعات چندی صورت گرفته است بعضی از این تحقیقات مربوط به محققان و پژوهشگران غیر ایرانی و عمدتاً روسی است اصولا به جز بارتولد که آثار او به زبان فارسی ترجمه شده است در میان محققان غیر ایرانی ،اثر کمتر کسی به زبان فارسی ترجمه و در دسترس قرار دارد بارتولد نیز در پژوهش های خود که می توان از ((آبیاری در ترکستان))و (( تذکره ی جغرافیایی تاریخی ایران))او نام برد به مرو به عنوان بخشی و نه تمام موضوع کار خود پرداخته است.
در میان پژوهشگران و محققان ایرانی نیز که مطالعه و بررسی مرو و تاریخ و جغرافیای تاریخی آن را وجه نظر خود قرار داده اند کسانی چون سید سجادی با اثر((مرو:بازسازی جغرافیای تاریخی یک شهر بر پایه ی نوشته های تاریخی و شواهد باستان شناسی))،مهدی سیدی با کتاب((جغرافیای تاریخی مرو))و ناصر تکمیل همایون با مقاله ی ((نگاهی به مرو از حمله ی مغول تا پایان دروه ی نادری))را می توان عنوان کرد هر کدام از این آثار به نوعی ،تاریخ مرو و تحولات آن و جغرافیای -تاریخی این شهر را مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند احتمالا این سوال به ذهن خواننده متبادر می شود که پس علت پرداختن دوباره به تاریخ مرو و تحولات آن تا دوره ی صفویه چیست؟ باید گفت:با اینکه کار سید سجادی ،اثری محققانه و قابل تحسین است ،اما اثر اوبیشتر از دید باستان شناسی و جغرافیای تاریخی به مرو پرداخته است و درباره ی تاریخ و تحولات مرو در دوره ی سلسله های مختلف ، مطالب بسیارکمی دراین کتاب وجود دارد این اشکالیست که به کتاب سیدی نیز وارد می باشد. اثر او که جغرافیای تاریخی شهر مرو نام دارد پژوهش و تحقیقی است که بیشتر به جغرافیای شهر مرو و نه به جغرافیای تاریخی آن و نیز تاریخ سیاسی و تحولات فرهنگی و تمدنی آن در طَی قرون متمادی پرداخته است این کتاب نیز ناگفته های زیادی درباره ی تاریخ و تحولات مرو در طول حکومت سلسله های مختلف بر ایران دارد گرچه ،ناصر تکمیل همایون سعی داشته است تا در مقاله ی خود به اوضاع و تاریخ مرو از دوره ی مغولان تا پایان دوره ی نادری بپردازد مقاله ی بسیار مختصر او به هیچ وجه ، اطلاعات خوب و مبسوطی درباره ی شهرمرو در دوره های مورد نظر نداشته استو در واقع این مقاله از نگاهی گذرا و مختصر درباره ی تاریخ و تحولات مرو فراتر نمی رود.
اهمیت تحقیق
مرو یکی از مهمترین شهرهای ایران در طول تاریخ بوده است و به همین دلیل آگاهی و اطلاع از تاریخ این شهر در طی دوره های مختلف برای روشن شدن بخشی از تاریخ محلی ایران ، اهمیت ویژه و خاصی دارد از طرف دیگر ، این شهر در قلمرو تمامی سلسله های ایرانیتا دوره ی قاجاریه قرار داشته است و برای روشن شدن زوایای تاریک و ناگفته ی تاریخ هر یک از این سلسله ها ، پرداختن به تاریخ و تحولات سیاسی چنین شهرهایی لازم است با اینکه ، مرو در عرصه ی تاریخ سیاسی ایران ، قدمتی طولانی و بسیار کهن دارد نسبت به شهرهایی چون نیشابور و غیره کمتر مورد توجه،محققان و پژوهشگران قرار گرفته است و در واقع سهم مرو از مطالعات جامع و کامل تاریخی ،بسیار کم است به همین دلیل ، این تحقیق بر آن است تا به تاریخ و تحولات این شهر از دوره ی باستان تا روی کار آمدن صفویان بپردازد از طرف دیگر ، از آنجایی که این پژوهش ، تاریخ طولی مرو رامورد بررسی قرار می دهد تسلسل و یکپارچگی ای در مطالعات تاریخی مربوط به این بخش ایجاد می کند که خواننده را از مراجعه به سایر تحقیقات در رابطه با تاریخ مرو در دوره های مورد نظر بی نیاز می کند.
مشکلات و مبهمات تحقیق
یکی از مشکلات عمده ی تحقیق این است که این تحقیق به بررسی تاریخ مرو در یک دوره ی زمانی بسیار طولانی از دوره ی باستان تا دوره ی صفویان پرداخته است این موضوع باعث می شد تا حجم منابع ،تحقیقات و آثارمطالعاتی ، جهت گردآوری مطالب،بسیار زیادومدت زمان این مطالعه ، نسبتاً طولانی باشد از طرف دیگر ،علی رغم اهمیت مرو در طول تاریخ ،گزارش های نسبتا کمی درباره ی این شهر در منابع و جود داردو این مشکل باعث می شود تا در برخی موارد ، نویسنده نتواند آنگونه که باید درباره ی اوضاع سیاسی و تمدنی ، فرهنگی و غیره شهر،مطالب و گزارش های کافی ارائه دهد. یکی دیگر از مشکلات تحقیق عدم دسترسی به منابع روسی درباره ی مرو،تاریخ و جغرافیای تاریخی آن است. در صورت وجود این منابع ، آنها به خوبی می توانستند کاستی های اطلاعاتی محقق را پوشش داده ویا اطلاعات مکمل مناسبی دراختیار قرار دهند.
روش تحقیق
مانند بیشتر مطالعات و پژوهش های تاریخی ، روش تحقیق و گردآوری مطالب در این کار به شکل کتابخانه ای و اسنادی می باشددر واقع سعی شده است تا تاریخ این شهر به شکل روایی ، پیش روی خواننده قرارگیرد و درموارد لازم ازاستدلال ها و شیوه ی علی-معلولی نیز در تبین مطالب استفاده شود.
ادبیات تحقیق
در نگارش این تحقیق از دو دسته عمده از اطلاعات استفاده شده است گروه اول ، منابع دست اول است. استفاده از این دسته از منابع بر حسب دوره های مختلف تاریخی و در درجه ی اول با ارجحَیت قائل شدن به منابع نگارش یافته در همان دوره ودر مورت نبود چنین منابعی ، بوسیله سایر منابع صورت گرفته است .
گروه دوم ، تحقیقات وآثار پژوهشگران درباره ی این شهرمی باشد استفاده از این منابع به دو دلیل صورت گرفته است. اول اینکه ، برخی از این تحقیقات به منابع و اطلاعاتی استناد کرده اند که در دسترس گردآورنده قرار نداشته است به عنوان نمونه،گزارش هایی که بارتولد از منابع محققین روسی در اثر خود آورده است از جمله ی این اطلاعات و گزارش هاست. دوم ، نظرات این محققان ،گاهی جهت توصیف علی- معلولی حوادث مفید بوده و به همین دلیل نیز مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. از میان منابعی که در این تحقیق مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است ، می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1-زین الاخبار
این کتاب ، اثر ابوسعیدعبدالحی بن ضحاک بن محمودگردیزی است این کتاب ، شامل تاریخ عمومی جهان است و از آفرینش جهان تا روزگار مولف ادامه می یابد و شامل تاریخ داستانی ایران ، اشکانیان ، اسکندر ، ساسانیان ، سیرت رسول و خلفا و اخبار امرای خراسان تا زمان مولف و نیز شامل طاهریان،صفاریان و سامانیان می باشد. اهمیت کتاب در این است که گردیزی بخش مربوط به امرای خراسان را از کتاب مفقود((التاریخ فی اخبارولاﺓ خراسان))،اثر ابوعلی سلامی بیهقی نیشابوری گرفته است که در سال 300 ق ، در دربار چغانیان می زیسته و از ادیبان معروف زمان خود بوده است. در اطلاع از تاریخ مرو در قرون اولیه ی اسلامی ، کتابگردیزی یکی از منابع بسیار مهم و قابل توجه می باشد و به دلیل متن روان و سلیس آن به راحتی مورد استفاده خواننده قرار می گیرد.
2-راحه الصدور و آیهٌ السرور در تاریخ آل سلجوق
این اثر ، تالیف محمدبن علی بن سلیمان راوندی می باشد که در سال های پایانی قرن ششم به تالیف آن مبادرت نموده است کتاب راوندی یک اثر بسیارمهم درباره ی سلجوقیان می باشد. نویسنده ، این کتاب رابه شکل تاریخ سلسله ای سلجوقیان به نگارش درآورده است و در آن به وقایع زمان هر یک از سلاطین سلجوقی براساس ترتیب جلوس آنان بر تخت سلطنت پرداخته است. فصل پایانی این کتاب به امور غیرسیاسی اختصاص و به عنوان نمونه به شکار ، شراب ، تیراندازی و غیره اشاره دارد راحة الصدور با بخشی به عنوان خاتمه پایان می یابد متن کتاب ، دارای نثری روان و راحت می باشد نگاه نویسنده در بیشتر موارد ، توام با بی طرفی و غیرجانبدارانه است از آنجایی که کتاب به وقایع دوران سلجوقیان اختصاص دارد درباره ی تاریخ و تحولات مرو اطلاعاتی در این اثر وجود دارد که در روشن شدن اوضاع این شهر در دوره ی سلجوقیان بسیار موثر است.
3-تاریخ بیهقی(تاریخ مسعودی)
این اثر گرانمایه ، تالیف ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی است موضوع اصلی این کتاب ،تاریخ سلطنت مسعودبن محمودبن سلجوقی است ، اما در آن ،اطلاعات بسیار مفیدی ، راجع به دیگرموضوعات تاریخی مندرج است. از جمله ، این کتاب ، اطلاعاتی درباره ی تاریخ غزنویان پیش از مسعود ، سامانیان ، سلجوقیان ، صفاریان وغیره ذکر می کند و نیز اطلاعات بسیار گرانبهایی ، مربوط به تاریخ ادبیات بدست می دهد. کتاب با نثری روان و شیرین به نگارش درآمده است و در بخش تاریخ مرو ، اطلاعات و گزارش های خوبی درباره ی چگونگی افتادن این شهر و خراسان بدست سلجوقیان دارد.
4-تاریخ جهانگشا
نویسنده ی این اثر عطاملک جوینی است که آن را در سال 658 ق به پایان رساند جوینی که یکی از صاحب منصبان برجسته دولت بود (نایب در بین النهرین) ، با توجه به تجربیات شخصی ،گزارش های ثبت شده در دیوان و روایاتی که در میان مردم شایع بود ، مطالب تاریخی خود را نوشت جلد نخست کتاب درباره تاریخ امپراطوری مغول از نخستین اردوکشی چنگیزخان تا مرگ گیوگ قا آن است جلد دوم ، تاریخ خوارزمشاهیان و نیز حکام و جانشینان چنگیز خان در ایران را تا سال 657 ق ، دربرمی گیرد و جلد سوم ، تاریخ لشگرکشی هلاکو به ایران (656 ق-654 ق)را شامل می شود. این کتاب ، منبع بسیار مهمی برای اطلاع از مرو در دوره ی خوارزمشاهیان ، آستانه ی حمله ی مغول و اوضاع شهرها و مناطق ایران پس از حمله ی سپاهیان مغول و ایلغار آنان به از جمله ، مرو است.
5-جغرافیای حافظ ابرو
جغرافیای حافظ ابرو ، متعلق به مورخ بزرگ دوره ی تیموریان ، شهاب الدین عبدالله بن لطف الله ، مشهور به حافظ ابروست کتاب جغرافیای حافظ ابرو به اشاره ی شاهرخ میرزا تالیف یافته و دارای دو جلد است. بخش اول آن ، جغرافیای عمومی و بخش دوم ، جغرافیای خراسان و نیز تاریخ این منطقه در آن ذکر شده است. این اثر ، دارای امتیازات و محاسن خاصی است. به عنوان نمونه ،حافظ ابرو وقتی که جغرافیای یک شهر و مناطق وابسته به آن شهر ذکر می کند به تاریخ آن شهر نیز تا حدی اشاره دارد ، اما در جلد دوم که به جغرافیای خراسان می پردازد ، تاریخ خراسان را به صورت مشروح از صدر اسلام تا روزگار خود ذکر می کند شهر مرو در جغرافیای حافظ ابرو در جلد دوم و با عنوان ((اما مرو و آنچه مضاف است بدان ، ماخان))،آورده شده است نویسنده در زیر عنوان مرو ، مطالب بسیار مفیدی درباره ی تاریخ مرو ، اوضاع مرو در دوره ی مغول و ایلخانان و نیز در دوره ی تیموریان دارد که به روشن شدن بخشی از تاریخ این شهر در دوره های مورد بحث و تغییر و تحولات این شهر قبل و بعد از حمله ی مغول کمک می کند.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول:جغرافیای تاریخی مرو
فصل اول:جغرافیای تاریخ مرو در دوران باستان
فصل دوم:جغرافیای تاریخی مرو
بخش دوم:تاریخ سیاسی مرو از دوره ی باستان تا روی کارآمدن صفویان
فصل اول:تاریخ سیاسی مرو در دوره ی باستان
فصل دوم:تاریخ سیاسی مرو از آغاز دوره ی اسلامی تا حمله ی مغول
مرو در دوره ی خلفای راشدین
مرو در روزگار امویان
مرو از قدرتیابی عباسیان تا پایان طاهریان
اوضاع مرو در روزگار سامانیان
مرو در زمان غزنویان
تحولات سیاسی مرو در زمان سلجوقیان
مرو از ورود سلجوقیان تا روی کارآمدن سلطان سنجر
مرو در زمان سنجر
تحولات سیاسی مرو در دوره ی خوارزمشاهیان
فصل سوم:تاریخ سیاسی مرو از تهاجم مغولان تا روی کارآمدن صفویان
سیمای مرو در دوره ی مغولان و ایلخانان
مرو از هجوم مغولان تا تشکیل دولت ایلخانان
مرو از روی کارآمدن ایلخانان تا دوره ی تیموریان
اوضاع سیاسی مرو از سقوط ایلخانان تا روی کارآمدن صفویان
مرو در دوره ی فترت سقوط ایلخانان تا روی کارآمدن تیمور
اوضاع و تحولات سیاسی مرو در دوره ی تیموریان
بخش سوم:تاریخ فرهنگ و تمدن
فصل اول:تاریخ فرهنگ و تمدن مرو از آغاز تا پایان ساسانیان
آشنایی با مفاهیم فرهنگ و تمدن
تاریخ فرهنگ و تمدن مرو در دوره ی باستان
فصل دوم:تاریخ فرهنگ و تمدن مرو از سده ی نخستین اسلامی تا هجوم مغولان
اوضاع فرهنگی و تمدنی مرو در قرون اولیه ی هجری
فرهنگ و تمدن مرو در دوره ی سلجوقیان و خوارزمشاهیان
فصل سوم:تاریخ فرهنگ و تمدن مرو از هجوم مغولان تا روی کارآمدن صفویان
اوضاع فرهنگی و تمدنی مرو در دوره یمغولان و ایلخانان
تاثیر تیموریان بر فرهنگ و تمدن شهر مرو
نتیجه گیری
فهرست منابع
شامل 168 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود تحقیق تاریخ وتحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی هنر معماری ایران در دوره ساسانیان - طراحی سایت

بررسی هنر معماری این دوره، از معماری مساجد آغاز می‌شود، زیرا مسجد كه اولین پایگاه و
مركز .... و صاحبان حرف را در مقر حكومت خود یعنی در مرو، هرات، اصفهان، و نیشابور
گردآوردند. ... بر اثر این تحولات شهرها گسترش یافت و در نتیجه آثار هنری و تزیینات
در امر ... بناهای تاریخی زمان سلجوقیان كه تا كنون بر جای مانده‌اند غالباً دارای
خصوصیات ...

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه - دانلود

6 نوامبر 2016 ... دانلود تحقیق تاریخ وتحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه ... ی حاصل از
آن باعث شد تا این شهر در طول تاریخ از دوره ی باستان تاکنون،تغییرات و تحولات .

پاورپوینت آقامحمدخان قاجار | دنیای دانشجویی!

30 دسامبر 2016 ... سلسله قاجار; مقاله آقا محمدخان قاجار; پاورپوینت آقامحمدخان قاجار ... از دانلود فایل مطمئن
هستم ... قاجارها ازترکان غربی بودندآنها ازدوره صفویه در تاریخ ایران پیدا شدند. ...
قسمتی در مرو برای مقاومت در برابر ازبکان، قسمتی در گنجه و ایروان و قسمت ... رود
گرگان بودند تا با ایجاد شکاف و اختلاف میان طوایف قاجار نگران ناآرامی ...

خراسان کهن و فرارود (ماوراءالنهر) مهد پيدايش و پـرورش زبان دری است

تـاريخ چـيز کـم دو هزارسال [دارد]، در دوره‌ هــای قـبل از اسلام وجـــود داشـته و در ... اسـت که
بلخ، هرات، نيشاپـور و مـرو از زمـره اسـتـان‌هـای بـزرگ آن بـود کــه مشـتمـــل خاک‌هــای
افـغانستان ... تا قرن چـهارم هجـری زبان دری منحـصر به خراسـان و ماوراءالـنهـر بود . ... که
پـارسی دری صـورت تحـول يافـتـه پهـلوی سـاسـانی يعـنی زبــان مـردم فـارس اسـت کـه
بـا ...

دانستنی ها - تاریخچه سکه - سکه ها

که میتوان آنها را قدیمیترین وسیله مبادله تا قبل از اختراع سکه دانست. .... م ) که با
مشاهده این سکه میتوان به تاریخ دریانوردی ایران در دوره هخامنشی و وضع کشتی هاى ... (
همدان)، شوش سلوکیه، رکا(رى)، مرو، تیسفون ، هرات ، کنگاور، نهاوند و غیره می باشند. ...
شاهان انواع تاجها ، تزیینات لباس ، آرایش مو و چهره ، خط و تحول آن القاب شاهان ، قدرت
زمان ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد قلم زنی در دوره صفوی

سابقه تاریخی قلمزنی هنر قلمزنی سابقه بس طولانی و قدیمی دارد . دلیل این ... دانلود
تحقیق گنبدهای اسلامی از دوره تیموریان تا دوره صفویه · تاریخ; ۱۷ ... خود او نیز سه
سال بعد در جنگ مرو به دست شاه اسماعیل بیست و سه ساله، شکست خورد و به قتل
رسید. اسماعیل ... حرکت در حیات انسان ، بیش از تولد آغاز و تا پایان حیات او ادامه دارد.
انسان در ...

ایرانیان چگونه شیعه شدند؟ - آوینی

بلکه از دیدگاه "جامعه شناسي تاريخي" بررسی می کنیم که چه تحولاتی باعث شد که
... ايران آواره بود تا اين که سرانجام توسط "آسياباني ایرانی" در "مرو" کشته شد. ... در
حالي که ايرانيان در اين دوره ها غالباً غير شيعه بوده و به اسلام اهل سنت گرايش ... زيرا
شاه اسماعيل صفوي وقتي در تبريز تاج گذاري کرد، بسياري از سني ها را قتل عام
نمود.

ظهور و سقوط صفویان ، چگونه ایران جدید شکل گرفت قسمت (2) | طرفداری

26 سپتامبر 2015 ... ظهور و سقوط صفویان ، چگونه ایران جدید شکل گرفت قسمت (2) ... ق جنبش شاه
اسماعیل از اردبیل آغاز گردید و در همان جا اسماعیل را شاه لقب دادند. ... "شاه اسماعيل" پس
از نشستن بر تخت پادشاهي دستور داد تا همۀ‌ خطبا، ... پس از آن، دو لشکر در نزدیکی
شهر مرو رودروی هم قرار گرفتند و در نبرد .... ممنون از مقاله هات استفاده میکنیم

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه – مرجع ...

بایگانی برچسب: دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه ...
نوشته‌های تازه. تحقیق در مورد آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص 34 ص.

زبان و ادبیات فارسی

١٣١- آیا می‌دانستید که برخی از بزرگان ادب فارسی و تاریخ ایران گوربه‌گور شده‌اند؟ ...
در این دوره که از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۴۱ ادامه داشت، پیوند بین آموزش ابتدایی و بزرگسالان
.... گاهی در نقد یک اثر ادبی یا محتوای یک کتاب و مقاله و فیلم، نیاز است که فشرده‌ای
.... بعضی هم روز خود را با خواندن شعر یا متنی روحیه‌بخش آغاز می‌کنند و با آن‌چه قدرت ...

زبان و ادبیات فارسی

١٣١- آیا می‌دانستید که برخی از بزرگان ادب فارسی و تاریخ ایران گوربه‌گور شده‌اند؟ ...
در این دوره که از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۴۱ ادامه داشت، پیوند بین آموزش ابتدایی و بزرگسالان
.... گاهی در نقد یک اثر ادبی یا محتوای یک کتاب و مقاله و فیلم، نیاز است که فشرده‌ای
.... بعضی هم روز خود را با خواندن شعر یا متنی روحیه‌بخش آغاز می‌کنند و با آن‌چه قدرت ...

الف - انحطاط جهان اسلام؛ دلایل و ریشه های تاریخی

مطالعات‌ تاريخی نشان‌ مي‌دهد كه‌ جهان‌ اسلام‌ در دو دوره‌ متوالی مواجه‌ با افت‌ شديد ظرفيت‌ ....
علما و عناد با تأمل‌ و تدبر در امور علمي‌ و تحقيق‌ در حقايق‌ و انتقاد آراء علماي‌ سلف‌، آغاز
شد .... ياقوت‌ حموي‌ سياح‌ و جغرافي‌نويس‌ قرن‌ هفتم‌ هجري‌ قمري‌ در مورد كتابخانه‌هاي‌ مرو كه‌
به‌ .... پس‌ از جنگ‌ كريمه‌ انحطاط‌ امپراتوري‌ ترك‌ همچنان‌ ادامه‌ يافت‌ تا آنجا كه‌ « مرد بيمار ...

ایل آقاجری در پهنه تاریخ | ایل آقاجری

5 مه 2015 ... از طرف دیگر تحقیقات دانشگاهی تخصصی نیز در خصوص مردم شناسی ایل های ...
تشکیل تا شروعی برای تلاشهای فرهنگی و اجتماعی علاقمندان و آگاهان به تاریخ باشد.
.... در دوره صفویه طوایف ترک آغاجری گرچه یکی از هفت ایل ترک قزلباش و .... همانند
تغییرات سایر جوامع در کل جهان دچار تحول شده و جمعيت آن رو به كاستي ...

صفویان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوره صفویه از مهم‌ترین دوران تاریخی ایران به شمار می‌آید، چرا که با گذشت نهصد سال
..... نیروهای سپاه ایران در آغاز به پادشاهی رسیدن شاه اسماعیل یکم تا زمان پادشاهی شاه
.... و گنجه، هفتم استرآباد، هشتم کوهگیلویه، نهم کرمان، دهم مرو شاهی‌جان، یازدهم قلمروی
..... تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، صص
۱ ...

و 5871884 در 4492573 به 3759482 از 2937785 را - Simon Plouffe

... 430404 سال 420607 بر 416977 یک 378590 تا 370140 براي 351830 اسلامي ...
مختلف 92112 قانون 90763 شدن 90618 خبرنگار 88587 نشان 88242 آغاز 88092 امام
... عراق 86068 دوره 85920 امور 85546 کند 84797 فوتبال 84689 ملي 83519 گفته ...
32249 دیدار 32226 اهداف 32161 تاریخ 32077 ژاپن 32073 گل 32046 اختصاص ...

دانستنی ها - تاریخچه سکه - سکه ها

که میتوان آنها را قدیمیترین وسیله مبادله تا قبل از اختراع سکه دانست. .... م ) که با
مشاهده این سکه میتوان به تاریخ دریانوردی ایران در دوره هخامنشی و وضع کشتی هاى ... (
همدان)، شوش سلوکیه، رکا(رى)، مرو، تیسفون ، هرات ، کنگاور، نهاوند و غیره می باشند. ...
شاهان انواع تاجها ، تزیینات لباس ، آرایش مو و چهره ، خط و تحول آن القاب شاهان ، قدرت
زمان ...

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه ... آن در پژوهش ها و
تحیقات تاریخی،جایگاه خاص و ویژه ای دارد0 بررسی ها و تحقیقات تاریخ محلی ، این
امکان را ...

دانلود کتاب آذربایجان در سیر تاریخ ایران از آغاز تا اسلام - جلد 1

4 ژوئن 2014 ... آذربایجان در سیر تاریخ ایران از آغاز تا اسلام - جلد 1 ... جلد سوم، به بررسى تاریخ
آذربایجان در دوره ظهور و توسعه اسلام اختصاص یافته و داراى .... بروید در مورد آن تحقیق
کنید و دست از سر سومری ها بردارید!! .... و نبود هرنوع سند مکتوبی در اثبات کاربرد و
رواج زبان ترکی در آذربایجان پیش از عصر صفویه، روایت «وهب بن ...

" نكته ها و نوشته ها " - خلاصه اي از اهم وقايع تاريخي شش قر ن جهان

خلاصه اي از اهم وقايع تاريخي ايران و جهان " تحقیق و تالیف از احمد یغما .... اين ايام
مقارن بود با رهبري طريقت صفويه توسط خواجه علي، كه وي تا هنگام ... سرزمين هاي
اسلامي اندلس را آغاز كردند و در سده سيزدهم در راس پنج دولت لئون، آراگون، ناوار،
كاستيل و ... لكن بزرگترين پيروزي اسماعيل بي ترديد در جنگ مرو در دوم دسامبر
1510/26 شعبان ...

سلسله صفوى از ابتدا تا انتها - فرارو

سلسله صفوى از ابتدا تا انتها. از تاریخ. تاریخ انتشار: ۱۱:۱۵ - ۰۶ تير ۱۳۸۹. پ ...
لازم به ذكر است كه اين امر موجب تحول در اقتصاد داخلى شد و اين تحول در توليد و فروش
... شيخ صفى الدين اسحاق اردبيلى نياى بزرگ صفويان و پيشواى طريقت صفوى در
عصر .... ق در نزديكى شهر مرو شكست سختى به ازبكان وارد ساخت و محمدخان شيبانى در
...

شهر مرودشت | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

سفر را با سیری در ایران آغاز کنید: ... شهر «مرو دشت» مرکز شهرستان مرودشت است. ...
وجود تعدادی از بناها و آثار تاریخی ایران در شهر مرودشت، این شهر به مهد فرهنگ و تمدن ...
ناحیه شمالی از سرچشمه رود کر تا محل سد درودزن کاملاً کوهستانی و قسمت جنوبی و
جنوب .... پل خان مربوط به دوره صفوی است و در مرودشت، که بوسیله الله وردی خان بر
روی ...

دانلود انواع پاورپوینت آماده معماری

دانلود انواع پروژه تحقیق مقاله و پاورپوینت آماده برای رشته معماری و شهرسازی ...
پروژه مرمت ابنیه تاریخی,دانلود رایگان پاروپوینت مرمت ابنیه,پروژه مرمت بناهای ...
سیر تحولات ... از آنجايي كه در دوره پيش از اسلام، خصوصاً در زمان پادشاهي هخامنشي،
وسعت مملكت .... کاخهای صفویان در خارج از اصفهان .... آغاز معماری اسلامی با ساخت
مساجد اولیه

عرفان

BA07525571, تاریخ پیدایش تصوف و عرفان و سیر تحول و تطور آن ; عرفا و حکمای
.... BA12278992, سه مقاله و دو نامه در تفکرات / صدر الدین محمد بن ابراهیم معروف به ملا
صدرای شیرازی .... BA22637184, تکملت الاخبار : تاریخ صفویه از آغاز تا 978 هجری
قمری ...... BA44327103, القاب و مواجب دوره سلاطین صفویه / تصحیح, یوسف رحیملو.

ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ي واﻟﯿﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره از - فرهنگ ایلام

ﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾ. ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ اﻣ ﺎ. از دوره. ي ﺻﻔﻮﯾﻪ ... ﺗﺎرﯾﺦ.
اﺳﺘﺎن اﯾﻼم از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ. (». 1386. ) در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دوره. و. ﺳﻠﺴﻠﻪ. ي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ راﯾﺞ
در. ﻣﺤﺪود ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت دﯾﻨﯽ و ﻣ. ﺬﻫﺒﯽ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم از ر. و. زﮔﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
..... در ﻣﺮو. ﺑﻪ دﺳﺖ آﺳﯿﺎﺑﺎﻧﯽ. (. ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس. ﻫﺎي زرﺑﻔﺖ او دوﺧﺘﻪ. ﺑﻮد. ،). ﮐﺸﺘﻪ. ﺷﺪ. (. دﯾﻨﻮري،.

مقاله بررسی هنر معماری ایران در دوره ساسانیان - طراحی سایت

بررسی هنر معماری این دوره، از معماری مساجد آغاز می‌شود، زیرا مسجد كه اولین پایگاه و
مركز .... و صاحبان حرف را در مقر حكومت خود یعنی در مرو، هرات، اصفهان، و نیشابور
گردآوردند. ... بر اثر این تحولات شهرها گسترش یافت و در نتیجه آثار هنری و تزیینات
در امر ... بناهای تاریخی زمان سلجوقیان كه تا كنون بر جای مانده‌اند غالباً دارای
خصوصیات ...

پاورپوینت آقامحمدخان قاجار | TaggedIn!

5 ا کتبر 2015 ... شاهان قاجار; تحقیق آقا محمدخان; مقاله آقا محمدخان قاجار; آقا محمدخان قاجار ... لینک دانلود را
نمایش بده ... قاجارها ازترکان غربی بودندآنها ازدوره صفویه در تاریخ ایران پیدا شدند. ...
قسمتی در مرو برای مقاومت در برابر ازبکان، قسمتی در گنجه و ایروان و ... رود گرگان
بودند تا با ایجاد شکاف و اختلاف میان طوایف قاجار نگران ناآرامی ...

تصوف - دانشنامه جهان اسلام

این‌ مقاله‌ شامل‌ بخشهای‌ زیر است‌:۱) واژگان‌۲) تصوف‌ از ابتدا تا پایان‌ قرن‌ ششم‌۳) .....
چاپ‌ ایرج‌افشار، تهران‌ ۱۳۴۵ش‌؛ عبدالرحمان‌ بدوی‌، تاریخ‌ تصوف‌ اسلامی‌: از آغاز تا پایان‌
سدة‌ دوم‌ .... تحول‌ دیگری‌ که‌ در قرن‌ چهارم‌ صورت‌ گرفت‌ این‌ بود که‌ صوفیان‌ بیش‌ از
پیش‌ به‌ ..... دورة‌ شکوفایی‌ تصوف‌ در دورة‌ تیموریان‌ نیز تا پیدایش‌ صفویه‌ استمرار
داشت‌.

دانلود تحقیق اقبال لاهوری | فروشگاه فایل

21 آوريل 2017 ... مولانا میر حسن بر خلاف میل باطنی که جوانان را در آغاز از شعر گفتن منع می کرد به
جهت ... دانلود تحقیق تاریخ وتحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه ...

صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست

تاریخ مذهب، فرهنگ و كتاب در دوره صفوی گزارش كتاب تحفه فیروزیه افندی .... دولت
صفوی قوام گرفت، و آن‌گاه كه تثبیت شد، تحوّل عمیقی را در ایران آغاز كرد و گرچه این
.... تحقیقات مستقلی در این زمینه انجام شده كه نمونه‌ای از آن «تصوف و تشیع» دكتر
كامل ..... حیرتی از مردمان مرو بوده، پس از آن به كاشان مركز شیعه در ایران آمد و تا آخر عمر
در ...

اصل مقاله (7457 K) - نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی

)تاریخ دریافت مقاله:89/11/23، تاریخ پذیرش نهایی:90/11/9(. چکیده ... 1510میالدي
شاه اسماعیل فرمانرواي ازبکان را در مرو مغلوب. و هرات را ... مکتب نگارگري تبریز،
تحت حمایت هاي دولت صفوي و برپایه .... تاثیر بسیاري بر زبان ترکي گذاشت تا
حدي که در کمتر دوره اي ... قبل تا نیم قرن پس از دوران مذکور، یعني از آغاز نیمه دوم قرن.

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه - یونی سلس

مرو یکی از شهرهای باستانی و بسیار کهن ایران بوده است0 این شهر که در حواشی مرزهای
شمال شرقی سرزمین ایران واقع بود از اهمیت و نقش خاصَی در این بخش از خاک ایران ...

دانلود تحقیق اقبال لاهوری | فروشگاه فایل

21 آوريل 2017 ... مولانا میر حسن بر خلاف میل باطنی که جوانان را در آغاز از شعر گفتن منع می کرد به
جهت ... دانلود تحقیق تاریخ وتحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه ...

آشنایی با بناهای تاریخی

کلیساهای دورهٔ صفویه. ١0٤. فصل چهارم: معماری تجاری و خدماتی. ١0٥. مقدمه. ١06. بازار.
1٠٦. بازرگانی و بازار. 1٠٧. بررسی اجمالی سیر تحول تاریخی بازارها. 1٠8.

دانلود تحقیق تاریخ وتحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه | دانلود فایل

7 نوامبر 2016 ... مرو یکی از شهرهای باستانی و بسیار کهن ایران بوده است این شهر که در حواشی مرزهای
شمال شرقی سرزمین ایران واقع بود از اهمیت و نقش خاصَی در این ...

جایگاه تمدنی سیستان و تحولات آن / دکتر عیسی ابراهیم زاده - نی زار

تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که بستر جغرافیای این منطقه، از دورانهای پیش
... ۷ بدین سان، در تاریخ کهن ما، خاور ایران و بویژه سیستان، پیوسته گاهواره تمدّن و
دانش .... از سپیده دم تارخی تا دوره هخامنشیان برمی خوریم و جهان پهلوانانی چون نریمان،
سام، ... است، به گونه ای که از آغاز تا مصّب رودخانه هیرمند (سرچشمه این رودخانه کوههای
بابا ...

از ﺑﺎورد ﯾﺎ اﺑﯿﻮرد ﺧُﺮاﺳﺎن ﺗﺎ اﺑﯿﻮرد ﯾﺎ اﺑُﻠﻮرد ﻓﺎرس

ﺗﺎ. اﺑﯿﻮرد ﯾﺎ اﺑُﻠﻮرد ﻓﺎرس. و ﮔﻔﺘﺎری درﺑﺎرۀ اﯾﻼت و ﻋ. ﺸﺎﯾﺮ. ﻓﺎرس. ﻧﻮﺷﺘﻪ. : ﻣﻈﻔﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﺑﯿﻮردی ...... داﺷﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در درﮔﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، در رأس آﻧﺎن ﺗﯿﺮه اﯾﻞ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺮو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ....
در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﻧﯿﺴﺎﯾﺎ ﯾﺎد ﺷﻮد ..... ﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﻧﺒﺮدﻫﺎ را
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ..... ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﻧﺎﻣﻮر دوره ﺻﻔﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ (ﮐﺘﺎب ورزش ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻘﻠﻢ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﯿﻀﺎﺋﯽ).

پاورپوینت آقامحمدخان قاجار | TaggedIn!

5 ا کتبر 2015 ... شاهان قاجار; تحقیق آقا محمدخان; مقاله آقا محمدخان قاجار; آقا محمدخان قاجار ... لینک دانلود را
نمایش بده ... قاجارها ازترکان غربی بودندآنها ازدوره صفویه در تاریخ ایران پیدا شدند. ...
قسمتی در مرو برای مقاومت در برابر ازبکان، قسمتی در گنجه و ایروان و ... رود گرگان
بودند تا با ایجاد شکاف و اختلاف میان طوایف قاجار نگران ناآرامی ...

مقایسه یک سنخ دیدگاه درباره صفویه با دیدگاهِ امام خمینی – جریان ...

22 آوريل 2014 ... در مقاله ایشان آمده است : “تجربه حضرت امام از حکومت اسلامی و از دنیای ... از صفویه تا
انقلاب اسلامی سه مرتبه جای خودش را در این هسته ارتقا داده است… ... به نظربنده مشروطه
یکی از دو پایه مهم تاریخی است که انقلاب اسلامی ایران بر آن استوار شده است . .... شد
تحول عمیقی را در ایران آغاز کرد و گرچه این تحول با ابزارهای سنتی ...

پرتال جامع علوم انسانی-ناصر تکمیل همایون

عنوان مقاله: نگاهی به مرو از حمله مغول تا پایان دولت نادری. حوزه (های) ... عنوان مقاله:
بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران. حوزه (های) ... عنوان مقاله: آموزش کودکان و
نوجوانان در آغاز تاریخ ایران. حوزه (های) .... حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی
اجتماعی ایران دوره مشروطه ... عنوان مقاله: آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در عصر
صفویه.

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه ... آن در پژوهش ها و
تحیقات تاریخی،جایگاه خاص و ویژه ای دارد0 بررسی ها و تحقیقات تاریخ محلی ، این
امکان را ...

زندگینامه مشاهیر ایران و جهان جلد 6 - قائمیه

عنوان و نام پدیدآور : زندگینامه مشاهیر ایران و جهان/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه
ای قائمیه اصفهان. ...... از آثار وی: کتابی در «اخبار مرو» یا «تاریخ مرو»؛ «فتوح
خراسان». ..... 2 پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت دوره اول و دوم مجلس شورای
اصلی ...... تاریخ صفویه که در 998 ق تالیف آن را آغاز کرد و وقایع آن سلسله را تا سال
1006 ق ...

حرم امام رضا (ع) چگونه ساخته شد؟ ( عکس) - خیز بلاگ

7 ساعت قبل ... امام رضا (ع) پیش از سفر به مرو، این مکان را به عنوان محل دفن خود به همراهانش نشان داد.
... تا زمان ظهور سربداران، قبر هارون‌الرشید در پایین قبر امام قابل رؤیت بود، اما ... از
دیگر تحولات حرم در این دوره می‌توان به توسعه صحن عتیق، احداث ایوان شمالی و ...
نخستین گنبد حرم امام رضا (ع) در آغاز قرن ششم هجری و توسط سلطان سنجر ...

تاریخ بجنورد - پیشینه کامل شهرستان بجنورد

18 ژانويه 2014 ... علی اکبر عباسیان کارشناس علوم سیاسی در مقاله (بجنورد در خراسان) می ..... 2- برج
منظر: برج منظر كه تنها برج دیده بانی شهر بجنورد در دوره صفویه ... این برج در مركز
ارگ حكومتی قرار داشته و دور تا دور آن را حصار قلعه و خندق هایی فرا گرفته بود. ....
كالبد شهر كنونی بجنورد حاصل تحولات سه دوره مشخص تاریخی است.

Archive of SID

مطالعه ی نمادشناسانه و تطبیقی عناصر نقوش منسوجات ساسانی و صفوی ... در تحقیق
حاضر به رمز و ماهیت نمادشناسانه نقوش خواهد پرداخت. ... زیادی از نمادها بر اساس ماهیت خود
، سیر تحول تاریخی را در ایران طی کردند و باقی ماندند و در دیگر دوره ها نفوذ ......
صلواتی، مرجان ) 1387(؛ نماد شناسی بیرق ایران باستان تا آغاز دوره ی صفویه؛ هنرهای
...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

تا. | . او. ،. ایران. منابع. نام. اين. كه. یا. هم. دو. بود. شد. بخش. یکی. قرار. پس. نیز. هر. من
... تاریخ. نرم. آنها. صفحه ... دیگر. عنوان. سایت. عکس. کار. اما. تهران. برنامه. نظر. واقع
... دوره. مربوط. چند. فروش. انجام. جدید. کشف. پیش. جهان. پست. اول. بار. مردم. بیشتر.
بین ... آغاز. جنگ. آرشیو. تماس. جستجو. است،. گرفته. قبل. بدون. علی. دولت. +. انواع.

دانلود مقاله طبقه بندي سكه هاي صفوي - مگ ایران

سکه سند و مدرکی است که از آغاز پیدایش در آن دخل و تصرفی راه نیافته است و می
تواند ... تحقیق ماست گنجینه عظیمی هستند که عقاید مذهبی و جلوه های هنر و فرهنگ این
دوره را ... ایران بستر بسیاری از تحولات اجتماعی و تاریخی است و حکومت صفویه با
ارادت و ... جنگ های متعددی بین دو کشور روی داد که از آغاز تا انقراض این سلسله ادامه
داشت .

دانلود کتاب آذربایجان در سیر تاریخ ایران از آغاز تا اسلام - جلد 1

4 ژوئن 2014 ... آذربایجان در سیر تاریخ ایران از آغاز تا اسلام - جلد 1 ... جلد سوم، به بررسى تاریخ
آذربایجان در دوره ظهور و توسعه اسلام اختصاص یافته و داراى .... بروید در مورد آن تحقیق
کنید و دست از سر سومری ها بردارید!! .... و نبود هرنوع سند مکتوبی در اثبات کاربرد و
رواج زبان ترکی در آذربایجان پیش از عصر صفویه، روایت «وهب بن ...

مقاله بررسی هنر معماری ایران در دوره ساسانیان - طراحی سایت

بررسی هنر معماری این دوره، از معماری مساجد آغاز می‌شود، زیرا مسجد كه اولین پایگاه و
مركز .... و صاحبان حرف را در مقر حكومت خود یعنی در مرو، هرات، اصفهان، و نیشابور
گردآوردند. ... بر اثر این تحولات شهرها گسترش یافت و در نتیجه آثار هنری و تزیینات
در امر ... بناهای تاریخی زمان سلجوقیان كه تا كنون بر جای مانده‌اند غالباً دارای
خصوصیات ...

صفویان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوره صفویه از مهم‌ترین دوران تاریخی ایران به شمار می‌آید، چرا که با گذشت نهصد سال
..... نیروهای سپاه ایران در آغاز به پادشاهی رسیدن شاه اسماعیل یکم تا زمان پادشاهی شاه
.... و گنجه، هفتم استرآباد، هشتم کوهگیلویه، نهم کرمان، دهم مرو شاهی‌جان، یازدهم قلمروی
..... تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه، صص
۱ ...

ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ي واﻟﯿﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره از - فرهنگ ایلام

ﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾ. ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ اﻣ ﺎ. از دوره. ي ﺻﻔﻮﯾﻪ ... ﺗﺎرﯾﺦ.
اﺳﺘﺎن اﯾﻼم از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺳﻘﻮط ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ. (». 1386. ) در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ دوره. و. ﺳﻠﺴﻠﻪ. ي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ادﯾﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ راﯾﺞ
در. ﻣﺤﺪود ... ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت دﯾﻨﯽ و ﻣ. ﺬﻫﺒﯽ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم از ر. و. زﮔﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ
..... در ﻣﺮو. ﺑﻪ دﺳﺖ آﺳﯿﺎﺑﺎﻧﯽ. (. ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس. ﻫﺎي زرﺑﻔﺖ او دوﺧﺘﻪ. ﺑﻮد. ،). ﮐﺸﺘﻪ. ﺷﺪ. (. دﯾﻨﻮري،.

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

تا. | . او. ،. ایران. منابع. نام. اين. كه. یا. هم. دو. بود. شد. بخش. یکی. قرار. پس. نیز. هر. من
... تاریخ. نرم. آنها. صفحه ... دیگر. عنوان. سایت. عکس. کار. اما. تهران. برنامه. نظر. واقع
... دوره. مربوط. چند. فروش. انجام. جدید. کشف. پیش. جهان. پست. اول. بار. مردم. بیشتر.
بین ... آغاز. جنگ. آرشیو. تماس. جستجو. است،. گرفته. قبل. بدون. علی. دولت. +. انواع.

حرم امام رضا (ع) چگونه ساخته شد؟ ( عکس) - خیز بلاگ

7 ساعت قبل ... امام رضا (ع) پیش از سفر به مرو، این مکان را به عنوان محل دفن خود به همراهانش نشان داد.
... تا زمان ظهور سربداران، قبر هارون‌الرشید در پایین قبر امام قابل رؤیت بود، اما ... از
دیگر تحولات حرم در این دوره می‌توان به توسعه صحن عتیق، احداث ایوان شمالی و ...
نخستین گنبد حرم امام رضا (ع) در آغاز قرن ششم هجری و توسط سلطان سنجر ...

دانلود کتاب آذربایجان در سیر تاریخ ایران از آغاز تا اسلام - جلد 1

4 ژوئن 2014 ... آذربایجان در سیر تاریخ ایران از آغاز تا اسلام - جلد 1 ... جلد سوم، به بررسى تاریخ
آذربایجان در دوره ظهور و توسعه اسلام اختصاص یافته و داراى .... بروید در مورد آن تحقیق
کنید و دست از سر سومری ها بردارید!! .... و نبود هرنوع سند مکتوبی در اثبات کاربرد و
رواج زبان ترکی در آذربایجان پیش از عصر صفویه، روایت «وهب بن ...

پرتال جامع علوم انسانی-ناصر تکمیل همایون

عنوان مقاله: نگاهی به مرو از حمله مغول تا پایان دولت نادری. حوزه (های) ... عنوان مقاله:
بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران. حوزه (های) ... عنوان مقاله: آموزش کودکان و
نوجوانان در آغاز تاریخ ایران. حوزه (های) .... حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی
اجتماعی ایران دوره مشروطه ... عنوان مقاله: آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در عصر
صفویه.

تحقیق دیوارنگاری در دوران های مختلف تاریخی - ایران مقاله!

17 نوامبر 2012 ... دانلود تحقیق در مورد دیوارنگاری در دوران های مختلف تاریخی، در قالب doc و در ...
مستوفی( قسم‌السلطانی) از آغاز دوران چنگیز تا دوران هولاكو(صفحات 924 تا 171 از ...
دیوارنگاری در دوره صفویه ... و پس از چند جنگ مسعود را از بین مرو و سرخس شکست
دادند و طغرل پسر میکائیل در ... تحقیق بررسی تحول مفهوم محله در محلات…

پرتال جامع علوم انسانی-ناصر تکمیل همایون

عنوان مقاله: نگاهی به مرو از حمله مغول تا پایان دولت نادری. حوزه (های) ... عنوان مقاله:
بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران. حوزه (های) ... عنوان مقاله: آموزش کودکان و
نوجوانان در آغاز تاریخ ایران. حوزه (های) .... حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی
اجتماعی ایران دوره مشروطه ... عنوان مقاله: آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در عصر
صفویه.

مقاله سیر تحول کاشیکاری از دوران صفویه تا قاجار با بررسی تاریخی ...

مقاله سیر تحول کاشیکاری از دوران صفویه تا قاجار با بررسی تاریخی کاشیکاری
داخلی مسجد امام ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... در این تحقیق به بررسی تفاوت
های کاشیکاری چهار دوره از نظر رنگ، اجرا و کیفیت در این مسجد پرداخته خواهد شد .

ایل آقاجری در پهنه تاریخ | ایل آقاجری

5 مه 2015 ... از طرف دیگر تحقیقات دانشگاهی تخصصی نیز در خصوص مردم شناسی ایل های ...
تشکیل تا شروعی برای تلاشهای فرهنگی و اجتماعی علاقمندان و آگاهان به تاریخ باشد.
.... در دوره صفویه طوایف ترک آغاجری گرچه یکی از هفت ایل ترک قزلباش و .... همانند
تغییرات سایر جوامع در کل جهان دچار تحول شده و جمعيت آن رو به كاستي ...

اصل مقاله (324 K) - تاریخ اسلام و ایران - دانشگاه الزهرا

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا. سال بیست و دوم، دوره جدید
، شماره. 61 ..... تحول گسترده نباشد و ... ساختار اجتماعی ایران تا آغاز عصر صفوی .....
مرو از حام. ی. ان اصل. ی. نادر. بودند. ) مروی. ،. 6911:6. :6/. 693. ؛ فلور. ،. 6918. : 11 .(.

دانستنی ها - تاریخچه سکه - سکه ها - کاسه برنجی دوره سلجوقی

2 ساعت قبل ... دانستنی ها - تاریخچه سکه - سکه ها لطفا منتظر بمانید... سبد خرید خالی است سبد
خرید خالی است تاریخچه سکه تاریخچه سکه | 87 نظر بخش مقالاتدر ...

مقاله بررسی هنر معماری ایران در دوره ساسانیان - طراحی سایت

بررسی هنر معماری این دوره، از معماری مساجد آغاز می‌شود، زیرا مسجد كه اولین پایگاه و
مركز .... و صاحبان حرف را در مقر حكومت خود یعنی در مرو، هرات، اصفهان، و نیشابور
گردآوردند. ... بر اثر این تحولات شهرها گسترش یافت و در نتیجه آثار هنری و تزیینات
در امر ... بناهای تاریخی زمان سلجوقیان كه تا كنون بر جای مانده‌اند غالباً دارای
خصوصیات ...

تاریخ انتقال کردها به شمال خراسان - گلمکان

دراین مقاله به بررسی زمان حركت و دلایل مهاجرت اكراد - خط سیر جغرافیائی مهاجران كرد،
... كه با آن مواجه بوده اند و تحولاتی كه در نواحی مرزی خراسان به وجود آورده اند پرداخته می
شود. تا آنجا كه منابع تاریخی گواهی می دهند حضور قبایل كرد درمناطق مرزی شمال خراسان
... البته در دوره صفویه به جز اكراد ایلاتی دیگر هم به خراسان منتقل شدند مانند زنگنه ...

دانلود تحقیق تاریخ وتحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه | دانلود فایل

7 نوامبر 2016 ... مرو یکی از شهرهای باستانی و بسیار کهن ایران بوده است این شهر که در حواشی مرزهای
شمال شرقی سرزمین ایران واقع بود از اهمیت و نقش خاصَی در این ...

PDF[تحقیق دیوارنگاری در دوران های مختلف تاریخی]—فروشگاه دانشجو

داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻧﮕﺎری در دوران ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،. در ﻗﺎﻟﺐ word و در ... ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
دو ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎی ﺟﻮﯾﻨﯽ و ﻇﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ، از آﻏﺎز دوران ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺗﺎ. دوران ﻫﻮﻻﮐﻮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ...

بازارهای ایرانی - انسان شناسی و فرهنگ | انسان‌شناسی، علمی‌ترین رشته ...

به دلیل پیوند تاریخی که بازار با شهرها به ویژه در مشرق زمین داشته و بخش های
مختلفی از ... بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی از تمدن هخامنشیان آغاز شده و تمدن
پارتیان تا ... در دوره ی تیموریان بازارهایی در شهرهای سمرقند ، بخارا ، مرو و هرات
توسعه یافت . امنیت ایجاد شده در دوره صفوی و توسعه ی روابط خارجی موجب گسترش
بازرگانی خارجی ...

جایگاه تمدنی سیستان و تحولات آن / دکتر عیسی ابراهیم زاده - نی زار

تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که بستر جغرافیای این منطقه، از دورانهای پیش
... ۷ بدین سان، در تاریخ کهن ما، خاور ایران و بویژه سیستان، پیوسته گاهواره تمدّن و
دانش .... از سپیده دم تارخی تا دوره هخامنشیان برمی خوریم و جهان پهلوانانی چون نریمان،
سام، ... است، به گونه ای که از آغاز تا مصّب رودخانه هیرمند (سرچشمه این رودخانه کوههای
بابا ...

زندگینامه مشاهیر ایران و جهان جلد 6 - قائمیه

عنوان و نام پدیدآور : زندگینامه مشاهیر ایران و جهان/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه
ای قائمیه اصفهان. ...... از آثار وی: کتابی در «اخبار مرو» یا «تاریخ مرو»؛ «فتوح
خراسان». ..... 2 پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت دوره اول و دوم مجلس شورای
اصلی ...... تاریخ صفویه که در 998 ق تالیف آن را آغاز کرد و وقایع آن سلسله را تا سال
1006 ق ...

جاده ابریشم - Ghanoonbaz

پس از آن وارد سرزمین فرغانه شده و پس از گذر از سمرقند و بخارا و جیحون به مرو و ...
منازل نیشابور تا ری عبارت بودند از دشت جوین، پل ابریشم، بسطام (شاهرود)، دامغان و
خوار. ... پیش از آغاز دوره فرعون‌ها در مصر، در حدود ۴ هزار سال پیش از میلاد، از منطقه
کنعان .... جاده ابریشم تاریخ دیرینه دارد و در روند پیشرفت تمدن جهان نقش مهمی ایفا
کرده است.

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه – یونی گلد

23 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه ... بخش دوم:تاریخ سیاسی
مرو از دوره ی باستان تا روی کارآمدن صفویان ... ها و تحیقات تاریخی،جایگاه خاص و
ویژه ای دارد۰ بررسی ها و تحقیقات تاریخ محلی ، این امکان را به محقق ...

اصل مقاله (344 K) - پژوهش نامه تاریخ

ماند موسیقی آغاز. می. شود. ... تا. سیر تاریخی موسیقی و تغییر. و. تحول عواملی را که
در ترقی و تنوزل آن. موثر بوده است از عصر ... سیر تاریخی موسیقی ایران از عهد
باستان تا ظهور صفوی. 139 ... وضع موسیقی دوره ساسانی و قبل از آن جای تحقیق زیاد
دارد ولی دو نکته در آن قابل. اهمیوت ... وی بنا به روایتی اهل مرو و یا جهرم بوده است .23.
می.

دانلود مقاله طبقه بندي سكه هاي صفوي - مگ ایران

سکه سند و مدرکی است که از آغاز پیدایش در آن دخل و تصرفی راه نیافته است و می
تواند ... تحقیق ماست گنجینه عظیمی هستند که عقاید مذهبی و جلوه های هنر و فرهنگ این
دوره را ... ایران بستر بسیاری از تحولات اجتماعی و تاریخی است و حکومت صفویه با
ارادت و ... جنگ های متعددی بین دو کشور روی داد که از آغاز تا انقراض این سلسله ادامه
داشت .

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه - فروش ...

12 مه 2016 ... فروش فایل های دانشجویی - فروشگاه تخصصی پروژه و, مقاله , تحقیق , سوالات , طرح
... دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره ی صفویه.

دانلود تحقیق معرفی رشته شیمیپروژه مکانیک طراحی شاتون

تحقیق در مورد شهر سبزوارطرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه ساخت گلهاي چيني با ظرفيت پذيرش ٦٠٠ هنر آموز در سال

برسی ابعاد هوش سلولی با شبکه های واکنش مصنوعی

هندبوک مهندسان مکانیک در زمینه فن ، پمپ و کمپرسور

دانلود پاورپوینت هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی - 27 اسلاید