دانلود فایل


مقاله در مورد علم قاضى - دانلود فایلدانلود فایل ت تا قاضی به علم شخصی خود, که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از

دانلود فایل مقاله در مورد علم قاضى لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه7
اشاره

در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهميت ويژه‏اى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاكم شرع مى‏تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود حكم كند. صريح بر اعتبار علم حاكم قاضى شرع وجود دارد اما از آنجائيكه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه فقه مى‏باشد لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد، مقاله‏اى كه در پيش روى داريد تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد.

مقدمه

ميان فقيهان ما - غير از ابن جنيد - معروف شده است: امام معصوم(ع) مى‏تواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند، لكن درباره قاضى غيرمعصوم بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - كه شايد مشهور نيز باشند - بر اين عقيده‏اند كه قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى‏تواند به علم خود عمل كند. برخى ديگر مانند ابن جنيد، بنابر آنچه در انتصار از او نقل شده است، بر اين باورند كه قاضى به هيچ روى نمى‏تواند مطابق علم خود عمل كند، چه در حقوق الهى و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقيهان به تفصيل ميان حق الله و حق الناس نظر داده‏اند. و در مسالك اين تفصيل به ابن جنيد چنين نسبت داده شده است: قاضى مى‏تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حكم كند، بر عكس اين تفصيل نيز، از ابن حمزه نقل شده است كه، قاضى مى‏تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حكم كند. همچنين ميان فقيهان اهل سنت، در اين مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس معتبر نمى‏دانند. ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جديد و معاصر اهل سنت چنين آمده است: همانا دليلهايى كه توسط آنها اثبات دعوى مى‏شود، براى قاضى علمى نسبت به قضيه‏اى كه مسؤول رسيدگى آن است بوجود مى‏آورد كه انگار خود قاضى شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضيه شده است. بنابراين راهى براى قاضى باقى نمى‏ماند مگر آنكه بر طبق علم حاصل از اين طريق حكم كند زيرا غير از اين معلوم چيزهاى ديگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممكن است قاضى حكم به امر مجهولى نمايد؟! چنين وضعيتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، كه از طريق دليل به دست نيامده بلكه از طريق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضيه به دست آمده است، حكم كند زيرا اين علم قويتر از علمى است كه از طريق شهادت شهود به دست مى‏آيد. شمار زيادى از فقهاى پيشين شريعت بر همين نظر بودند لكن از آنجائيكه به تدريج وجدان بازدارنده و تقواى دينى در مردم ضعيف گشت و باطن بسيارى از مردم فاسد شد و ميل و علاقه به ماديگرى بر نفسها مسلط گرديد، و قلب‏ها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد كه از هر طريق كسب مى‏شود، لذا ديگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از ميزان اعتبار آن كاسته گرديد. تا جائيكه شافعى گفته است: اگر قاضيهاى بد نمى‏بودند مى‏گفتم حاكم مى‏تواند بر طبق علم خود حكم كند. همين ديدگاه را در علم حقوق به بيانى ديگر مى‏يابيم. در كتاب الوسيط‏ سنهورى آمده است: گاهى حقيقت قضائى‏ از حقيقت واقعى خارجى‏ دور مى‏افتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زيرا حقيقت تنها از راه آيين دادرسى كه توسط قانون ترسيم شده است، ثابت مى‏گردد. در حاليكه ممكن است قاضى خود از كسانى باشد كه به حقيقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقيقت قضائى، يقين داشته باشد. قانون در تمسك به حقيقت قضائى‏ منهاى حقيقت واقعى‏ ميان دو اعتبار توازن برقرارمى‏سازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضى را وادار مى‏كند تا از هر راه در پى حقيقت باشد تا حقيقت قضائى با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رويه و استقرار عمل بر طبق قانون، كه قاضى را وادار مى‏سازد تا به آئين‏هاى دادرسى پايبند باشد و در كشف حقيقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادله قانونى، مقيد و محدود باشد تا در نتيجه از ظلم و تحكم در صدور حكم، در امان بماند و يااينكه دادرسان‏ها به آنچه كه از ادله قانونى جهت كشف حقيقت مى‏رسند و يا در ارزش گذارى آنها در قضاياى مشابه، اختلاف نكنند. و اين امر اقتضاى محدوديتى در ادله اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اينكه علم شخصى قاضى را كاملا لغو و بدون اثر كند اما حقوقدانان بيان ديگرى دارند كه تحت عنوان مبناى حق خصم‏ در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذارى كردند كه بنابر آن، چنانچه دليلى در اثبات دعوى طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غير اين صورت استناد به آن صحيح نيست. بنابراين اساس، حقوقدانان افزودند: بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنين مترتب مى‏گردد كه قاضى نمى‏تواند به علم خود عمل كند، زيرا علم قاضى در اين مورد دليلى در قضيه است و از آنجائيكه براى خصم حق مناقشه در اين دليل وجود دارد اقتضاى آنرا دارد كه قاضى در مقام طرف مقابل خصم قرار گيرد در عين حاليكه قاضى، در مقام قضاوت نيز قرار دارد و جمع بين اين دو مقام درست نيست‏سپس آنها طريق اثبات دعوى را در شش چيز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت يا بينه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاينه، همانطوريكه آنها علم قاضى را نيز، در صورتيكه مخصوص خودش نباشد بلكه بر اساس داده‏ها و معلومات روشنى و علوم مسلم مردم باشد معتبر مى‏دانند. بنا بر اين علم قاضى كه بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مى‏آيد، حجت است و شايد اعتبار آن به اين جهت باشد كه از مصاديق قِسم سوم ادله اثبات دعوى است.

ما اين عبارتها را نقل كرديم تا ديدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت مشخص شود نه اينكه به استدلال آنها كه با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد استناد كنيم زيرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحت انديشهاى بشرى نشات مى‏گيرد كه با مبانى فقه ما سازگار نيست زيرا كه ما تنها تابع دليل شرعى و دلالتهاى آن هستيم كه اين مساله نيز به همين شيوه بايستى بررسى گردد. به هر روى، آنچه كه با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحكم در رد علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد. بلكه چنين احتمالى دست كم با نسبتى كمتر در ساير روشهائيكه ترديدى در صحت استناد قاضى به آنها نيست، وجود دارد كه ممكن است قاضى مورد اتهام آنها را به ترتيبى كه خود مى‏جويد، مورد استناد قرار دهد. اما با توجه‏به اينكه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسيار بالائى شرط كرده است در صورتيكه نظام قضائى اسلام بطور كامل اجراء گردد عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحكم و نافى اين اتهام خواهد بود. همچنين مبناى حق خصم‏ در نقض و رد ادله طرف مقابل، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنكه محكوم عليه (خصم) همه نقضها و مناقشات خود را عليه ادله تقديمى به دادگاه مطرح ساخت و هيچيك از آنها موجب رد آن ادله نشد - نخواهد شد. زيرا فرقى از اين جهت بين بينه و علم قاضى در شمار آن ادله وجود ندارد. اينكه گفته شده قاضى نبايد خصم و حاكم هر دو باشد به اين معنى كه نبايد در دادرسى طرف دعوى و ذينفع از آن باشد صحيح است زيرا خصم به معناى يكى از طرفين دعوى (مدعى و يا مدعى عليه) نبايد در عين حال قاضى باشد اما اينكه قاضى، خصم به معناى كسى باشد كه ادله تقديمى از طرف محكوم عليه به دادگاه را مناقشه مى‏نمايد اشكالى ندارد چرا كه اين شان قاضى جهت رسيدن به حقيقت است همچنانكه محكوم عليه نيز مى‏تواند در شمارى از دليلهائيكه مورد استناد دادرسان در حكم قرار مى‏گيرند مناقشه كند مثل اينكه تعداد شهود يا عدالت آنها را جرح كند در حاليكه قاضى به عدالت‏شهود و كمال عدد آنها يقين دارد و اين امر قاضى را خصم محكوم عليه قرار نمى‏دهد. بعد از بيان اين مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مى‏پردازيم كه در اين مقاله طى سه فصل مباحث مربوط به علم قاضى مطرح مى‏گردد:


مقاله در مورد علم قاضی


دانلودمقاله در مورد علم قاضی


علم قاضی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻰ اﺳﺘﺎ

18 فوریه 2017 ... 4) ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﺳﻴﺪ ﺳﭙﻬﺮ، ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ، ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻯ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاﺭﻯ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ،
ﺗﺎﻟﻴﻒ، اﻧﺘﺸﺎﺭاﺕ ... ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﮐﻠﻴﺪﻯ (ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ)، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ، 1395/03/30 ،2 ،20.

PDF: بررسی جایگاه علم قاضی در نظام جزایی ایران - ایران مقاله!

ﺟﻮاز اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺿﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎم ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﯾﻜﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﺮﯾﻨﻪ و ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻘﻬﯽ. اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪﺳﺎز ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺑﺘﻼی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت در اﻣﻮر ﻛﯿﻔﺮی در ﻧﻈﺎم آﯾﯿﻦ.

ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻰ اﺳﺘﺎ

18 فوریه 2017 ... 4) ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﺳﻴﺪ ﺳﭙﻬﺮ، ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ، ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻯ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاﺭﻯ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ،
ﺗﺎﻟﻴﻒ، اﻧﺘﺸﺎﺭاﺕ ... ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﮐﻠﻴﺪﻯ (ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ)، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ، 1395/03/30 ،2 ،20.

معرفی شغل قاضی - مسیر ایرانی

مهارت تصمیم گیری – این مهارت از مهمترین مهارت های مورد نیاز یک قاضی است و بدون آن
امکان .... طبق قانونی که چند سال پیش تصویب شد، حقوق قضات و اعضای هیات علمی ...

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع ...

مقالات حقوقي > حقوق اساسي > ۱۳۸۷/۰۲/۱۴. ۲۱۷ بازدید. اصل بیطرفی قاضی برای
رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع ... م است كه چنین می گوید :در كلیه امور حقوقی ،
دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا ... اطلاعات
خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد
.

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش .... مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از
دلیلهاى ...

آشنایی با علم «کیفرشناسی» - آفتاب

25 ژانويه 2009 ... قاضی دادسرای بیرجند در این باره می گوید: واکنش اجتماعی و یا همان ... آن هنگام به عنوان
»علم اداره زندان ها« پذیرفته شد و مورد توجه مسئولان امور زندان ها قرار گرفت. .... به آن
داده شده است نبوده بنابراین امروز کتاب ها، مقالات و رسالات فراوانی ...

علم قاضی » بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت ، 890مقاله حقوق خصوصی ...

21 فوریه 2014 ... در ميان ادله چهارگانه، يعني اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي، علم قاضي از ... به بررسي
مباني فقهي و نظر فقها در مورد اثبات قتل به‌وسيله علم قاضي و ...

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - zigmaz|جستجوگر فایل

در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى
... مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت ...

بانک مقالات فقهی حقوقی - علم قاضی(1)

اما حکم دوم، در این مقاله منظور نظر و مورد بحث است زیرا مقصود از اینکه قاضی می تواند
بر طبق علم خود حکم کند این است که آن حکم بر مدعی و مدعی علیه در جهت رفع اختلاف ...

مقاله علم و دانش در خدمت جامعه - سیویلیکا

در مقدمه مقاله توضیح داده شد که تفاوت بین دانش و علم در اینست که دانش هدفش ... داده
شود که چگونه و با چه سرعتی علم و دانش به وسایل و ابزار مورد نیاز مردم تبدیل می ...

دانلود رایگان مقاله در مورد پیوستن علم قاضی به بیّنه یا اقرار

6 روز پیش ... دانلود رایگان تحقیق در مورد پیوستن علم قاضی به بیّنه یا اقرار. دانلود رایگان مقاله
در مورد پیوستن علم قاضی به بیّنه یا اقرار. دانلود رایگان پایان ...

تحقیق مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار - دیباداک

تحقیق مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار پیوستن علم قاضى به بیّنه یا
اقرار بر ... مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از
دلیلهاى ...

جرم نشر اكاذيب از ديدگاه قانون: مجرمانه و غير مجرمانه - Magiran

7 ژانويه 2004 ... مقالات و پژوهش ها ... براي تشخيص ضعف بنيه علمي قاضي است و چنانچه اين كاربرد
تعمدي باشد دلالت بر عدم تبعيت عمدي ... الف- نشر اكاذيب ب- نسبت دادن اعمال مخالف
حقيقت به ديگران كه در اين نوشتار صرفاً نشر اكاذيب مورد نظر ماست.

آیت اللّه قاضى قهرمان عرصه جهاد، علم و اخلاق‏ - پاسدار اسلام

دهم آبان سالروز شهادت قهرمان عرصه جهاد و علم و اخلاق، آیت اللّه قاضى است. ... هیچگاه در
این مورد کوتاهى و قصور نورزیده و همواره به مبارزه و حرکت در مسیر حق مى اندیشیدند و
... وى گذشته از آنکه مقالات مفید و محققانه اى در پاره اى مجلات دینى عرب زبان از خود
به ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام خمینی(ره) و
انقلاب اسلامی ... ایشان عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت و عضو هیئت
علمی مدارس ... چاپ کتب و مقالات متعدد در مورد حضرت علی(ع) و حضرت مهدی(عج) و
حضرت ...

مفهوم علم قاضي - تبیان

17 نوامبر 2010 ... قائلان به اعتبار و حجیت علم قاضی به منطوق و مفهوم آیه 2 سوره نور و نیز ... طـبـق علم
خود در حقوق مردم قضاوت کنند؛ اما در مورد حقوق الهی، 2 نظر وجود دارد ...

تشخیص رابطه نامشروع زن شوهردار – گروه وکلای یاسا

15 فوریه 2016 ... زنانی که مورد تجاوز واقع می شوند، باید حداکثر ظرف 72 ساعت جهت اعلام ... چرا که در
مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی ...

سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزی - ویکی فقه

سیدعلی قاضی طباطبایی تبریزیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف ... سپس در ۱۳۰۸،
برای کسب علم به نجف هجرت نمود و در آن‌جا نزد محمد فاضل شربیانی، محمدحسن ... این
درخواست قاضی مورد قبول امیر المومنین علیه السلام واقع شده و آن حضرت، راه سعادت
و ...

آخرین نظرات مشورتی - قانون

... قاضی دادگاه در حین رسیدگی متوجه می‌شود بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی .....
بیان می‌دارد درصورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ...

صمد: از اسماء الهی | مرکز تخصصی علم کلام

این معنا که جامع همه معانی صمد است با معنای لغوی نیز قرابت داشته و لذا مورد توجه .....
تحقيق قاضى طباطبائى، نشر دفتر تبليغات اسلامى ، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق، قم؛ لوامع ...

دانستنی های قانون - روابط نامشروع

هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در ادامه مقاله مورد
ارزيابي .... راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي
باشد.

دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - دانلود ها

با کیک برروی دریافت فایل در آخر مطلب میتوانید فایل مورد نظر را خریداری کنید.
کلمات کلیدی. نظرات خود را درمورد دانلود مقاله در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا ...

قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392/12/04 - کانون وکلای دادگستری ...

مقالات حقوقي .... ماده ۲۶- انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در
صلاحيت دادگاهي .... گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي
كشيك اعلام شود. ..... ماده ۱۲۸- كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و
ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص
لازم باشد.

تشخیص رابطه نامشروع زن شوهردار – گروه وکلای یاسا

15 فوریه 2016 ... زنانی که مورد تجاوز واقع می شوند، باید حداکثر ظرف 72 ساعت جهت اعلام ... چرا که در
مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی ...

علم قاضی، استفتاء، راه اثبات زنا و ارتباط آن با تکنولوژی - تالار ...

1 ژانويه 2014 ... چرا که در مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی حاصل
میگردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم ...

تازه هاي حقوقق :: رأي اصراري ديوان عالي کشور- حصول علم قاضي از طريق ...

پس از دستگيري متهم پرونده مشخص شد که نامبرده چندين مورد به اين عمل مجرمانه ...
‌شعبه ديوان با استناد به علم قاضي، عمل مجرمانه متهم را تجاوز به عنف دانسته و رأي
دادگاه ...

علم قاضی در امور حقوقی - صدای وکیل

در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت ... داده شده
که علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد اسناد اصحاب دعوا هرگونه تحقیق با اقدامی که برای
...

ادامه مطلب... - انجمن علمی رشته حقوق

در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی
خاص ... بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است كه نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق
...

تحقیق در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار ۳۴ص - دانلود فایل ...

28 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۳۹ صفحه. قسمتی از متن .doc :

نمایش موارد بر اساس برچسب: مقاله - دانشنامه زن مسلمان

مسأله استناد قاضى به علم خود از دير زمان ميان فقهاى ما مورد بحث و در محافل علمى حوزوى
مطرح بوده است. آنان در اين مسأله اتفاق نظر داشته‌اند كه چنانچه قاضى امام معصوم(ع) ...

علم قاضی در امور حقوقی - صدای وکیل

در قوانین قبل از انقلاب علم قاضی به عنوان دلیل قانونی صریحاً به رسمیت ... داده شده
که علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد اسناد اصحاب دعوا هرگونه تحقیق با اقدامی که برای
...

دانلود دو مقاله درباره علم قاضی از «آیت الله هاشمی شاهرودی» - نشرحقوقی ...

دانلود دو مقاله درباره علم قاضی از «آیت الله هاشمی شاهرودی». 152 Views. نوشته های
مشابه. فلسفه حقوق و شان وکالت. آذر ۲۴, ۱۳۹۴. حقوق حاکم بر روابط دوستانه بین دولت
ها.

فروشگاه اینترنتی دانشجویی مقاله درباره عقل اول

مقاله درباره عقل اول. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ...
مقاله درباره علم قاضى قیمت: 2,000 تومان. مقاله درباره علم عاشورا قیمت: 2,000 تومان.

چهارمقاله - دانشنامه جهان اسلام

هر یک از چهار مقاله کتاب با مباحثى در باره فن یا علم مختص به آن مقاله آغاز و سپس ...
کتاب تذکرةالشعراء (ص 57) و قاضى احمد غفارى قزوینى در تاریخ نگارستان (ص 4، ...

نمایش موارد بر اساس برچسب: مقاله - دانشنامه زن مسلمان

مسأله استناد قاضى به علم خود از دير زمان ميان فقهاى ما مورد بحث و در محافل علمى حوزوى
مطرح بوده است. آنان در اين مسأله اتفاق نظر داشته‌اند كه چنانچه قاضى امام معصوم(ع) ...

اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و
تحقیقات دادرس در ... به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به
اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکانپذیر دانسته است. ... اصل مقاله (276 K
).

مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | استفتاء در رابطه با علم قاضی و راه ...

جوابهای مراجع معظم به سوالاتی که در مورد علم قاضی و تکنولوژی (فیلم ، پیام کوتاه و
غیره. .... مقاله ها تحت عنوان (علم قاضی و فیلم و زنا) یا (تفسیر ماده 211 قانون مجازات ...

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ...

در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام
از عقد می تواند به ... قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق
موضوعه ایران، مصر و لبنان بابک خسروی نیا. دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق
مدنی.

مقاله درباره حادثه دلخراش 11 سپتامبر (15ص) - فایل یابی

22 ژوئن 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۸ حادثه ۱۱ سپتامبر مقدمه: اشاره كلي به موضوع: حادثه ...

ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻰ اﺳﺘﺎ

18 فوریه 2017 ... 4) ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﺳﻴﺪ ﺳﭙﻬﺮ، ﻗﺎﺿﻰ ﻧﻮﺭﻯ ﻧﺎﺋﻴﻨﻰ ﺳﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵ، ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻯ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاﺭﻯ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ،
ﺗﺎﻟﻴﻒ، اﻧﺘﺸﺎﺭاﺕ ... ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭼﺎﭖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﮐﻠﻴﺪﻯ (ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ)، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ، 1395/03/30 ،2 ،20.

رشته فقه وحقوق - علم قاضی

رشته فقه وحقوق - علم قاضی - فقه وحقوق - رشته فقه وحقوق. ... مقاله ای درباره علم
قاضی نوشته:سید محمود هاشمی در ادامه مطلب قرار میدهم امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد ...

دانستنی های قانون - روابط نامشروع

هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در ادامه مقاله مورد
ارزيابي .... راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي
باشد.

تحقیق در مورد پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار ۳۴ص - دانلود فایل ...

28 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۳۹ صفحه. قسمتی از متن .doc :

مقاله در مورد علم قاضى - دانلود فایل

24 مه 2017 ... مقاله کامل بعد از پرداخت وجه لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب” فرمت فایل: word
(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: ۷ اشاره در بررسى ادله ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام ...

مصاحبه حبل المتین با شیخ عبدالعزیز قاضی زاده / نهضت حضرت امام خمینی(ره) و
انقلاب اسلامی ... ایشان عضو شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت و عضو هیئت
علمی مدارس ... چاپ کتب و مقالات متعدد در مورد حضرت علی(ع) و حضرت مهدی(عج) و
حضرت ...

مقاله علم و دانش در خدمت جامعه - سیویلیکا

در مقدمه مقاله توضیح داده شد که تفاوت بین دانش و علم در اینست که دانش هدفش ... داده
شود که چگونه و با چه سرعتی علم و دانش به وسایل و ابزار مورد نیاز مردم تبدیل می ...

پرتال جامع علوم انسانی - علم قاضی-1

«قاضى مى تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق ....
بعد از بیان این مقدمه به بررسى ادله اعتبار علم قاضى مى پردازیم که در این مقاله طى
سه ...

مقاله در مورد استفتاآت قضايي | فایل 100 - دانلود پروژه و فایل و تحقیق

2 آگوست 2017 ... احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه. 10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ. 11 . راه اثبات
اعسار. مبحث سوم: علم قاضى. 1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى.

ادامه مطلب... - انجمن علمی رشته حقوق

در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی
خاص ... بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است كه نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق
...

علم قاضی، استفتاء، راه اثبات زنا و ارتباط آن با تکنولوژی - تالار ...

1 ژانويه 2014 ... چرا که در مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند "بینه" از طرق شرعی حاصل
میگردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم ...

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار - فایل20

پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 34 پيوستن علم قاضى به ب... ...
مقاله درمورد افزايش فشار درون جمجمه · فایل پاورپوینت سفر به اعماق زمین پایه ی ششم
...دانلود گزارش مطالعاتی نقشه راه علوم زمین و معدن استان البرز

رام فارسی سامسونگ A8000 بدون مشکل

Powerpoint File of Khaju Bridge-پاورپوینت پل خواجو به زبان انگلیسی

فایل adb enabled برای سامسونگ g570f

فایل فلش واموزش گوشی سامسونگ C3520 با دانلودر وباکس Z3X

طرح وکتور جاسوئیچی 1001 (جاسویچی) - چرم

پاورپوینت درباره بهداشت آب - 32 اسلاید

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی سنخواست به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

نمونه سوالات پایه چهارم به همراه پاسخنامه