دانلود فایل


پروژه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان - دانلود فایل



دانلود فایل هدف از اجرای این پژوهش, بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها, از

دانلود فایل پروژه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان چکیده
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.
کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی
اهمیت و ضرورت تحقیق
بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه ای بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل هتل های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتر منجر می شود. همچنین، فرضیه اثر اجتماع به عنوان پایه و اساس ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز بیان می کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرند کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد(محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پرهزینه بر علیه آنها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آنها مخرب باشد را انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.بنابراین علت اصلی پژوهش حاضر با توجه به اینکه تا به حال این موضوع که رابطه مسئولیت اجتماعی را با عملکرد مالی و غیر مالی در شرکت ها بسنجند انجام نشده این ضرورت دیده شد که بررسی شود.
اهداف تحقیق
هدف اصلی 1:
بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی شرکت
اهداف فرعی :
هدف اصلی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی؛
هدف فرعی:
سئوالات تحقیق
سوال اصلی :
آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات فرعی :
سوال اصلی :
آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات فرعی :
آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

تعداد صفحات 155 word
فهرست مطالب
فصل اول :كليات تحقيق.. 1
مقدمه. 2
بيان مسئله. 3
ضرورت و اهمیت انجام تحقيق.. 5
اهداف تحقیق ...........................................................................................................................6
سوالات تحقیق.. 7
فرضيه هاي تحقيق: 8
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................9
فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع. 11
مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ................................................................................13
2-1- 1- مقدمه ............................................................................................................12
2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان 13
2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی 16
2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی 25
2-1-5 مسئولیت اجتماعی 27
2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی 30
2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت 32
2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی 34
2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها 36
2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان 38
2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی 39
2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .................................. . ..................................41
2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ........................ ..............................................43
2-2-1 مقدمه .......................................................................................................................49
2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد .........................................................50
2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد ................................................................................51
2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد ............................................................................51
2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد ........................................................................53
2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد .............................................................56
2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی ....................................................................58
2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد ...................................................60
2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند ..........................................62
2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ............................................................62
2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران ................................................63
2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ........................................................64
2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...............................................................65
2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ....................................67
2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت ..............................70
2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت .............................71
2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت ...............................72
2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت ....................................73
2-3 پیشینه تحقیق ....................................................................................................74
2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 74
2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 79
2-4 چارچوب نظری تحقیق 82
فصل سوم: روش شناسی تحقیق .................. ............................................................84
3-1 مقدمه 85
3-2 متدلوژی پژوهش 85
3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری 86
3-4 ابزار گردآوری 87
3-5 روش جمع آوری داده ها 87
3-6 روایی و پایایی تحقیق 89
3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات 93
فصل چهارم 95
4-1 مقدمه 96
4-2 توصیف یافته های تحقیق 96
4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق .............................................................98
4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی .....................................99
4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ..................................................................104
فصل پنجم ................................................................................................109
5-1 مقدمه 110
5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن ......................................................111
5-3 محدودیت تحقیق 115
5-4 توصیه برای آینده 116
منابع ............................................................................................................117
پیوست ....................................................................................................135






فهرست جداول
جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ...............................33
جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان ................................................33
جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ......................................34
جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان .........................66
جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان ...........................................94
جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ..........................................95
جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان ....................................................................................95
جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ...................................................................98
جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ....................................................................................................102
جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن ......................................................................................................103
جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ............................................................................................104
جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار .............................................................................................105
جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ...................................................................................................106
جدول 4-6 آزمون K-S ................................................................................................................................107
جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ........................................................108
جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی .......................................................109
جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ..........................................110
جدول 4-10 تحلیل واریانس .......................................................................................................................111
جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ..........................................................................................112
جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون .............................................................................................................113
جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ....................................................................................................114
جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ..........................................................................................115



مسئولیت اجتماعی سازمان


مسئولیت اجتماعی


ارتباط با مشتریان


عملکرد مالی


عملکرد مالی شرکت


ارزیابی عملکرد


عملکرد شرکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ... فرمت word
قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. ..... هدف از مطالعه
حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکت های صنعتی استان گلستان
...

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت امور اقتصادی -محتوایی ...

12 ا کتبر 2014 ... بررسی روش های تأمین مالی کسری بودجه در دو دهه اخیر و ارزیابی اثرات آن بر ...
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان خوزستان و ارایه ... بررسی
ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار(غیر رسمی)
شهرکرمانشاه. 82. شرکتهای سرمایه گذاری (Holding Company) و بررسی تطبیقی آن
با ...

رزومه علمی آقای دکتر پرویز سعیدی - سیویلیکا

۵, بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده
دربورس ... ۶, بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نرخ بازده دارایی بانک
های ... گیری مشارکتی و اثر بخشی سازمانی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان
گلستان ... ۵۵, بررسی رابطه بین نسبتبدهی های بلندمدت به کل دارایی ها با عملکرد
مالی ...

همه ناگفته های شرکت "پدیده" برای 110هزار سهامدار نگران/ از زندگینامه ...

5 ژانويه 2015 ... شرکت‌های تابعه پدیده شامل شرکت ابنیه و ساختمان، پدیده پارسیان توس، ... از این
مسوولیت که تبلیغاتش موجب جوسازی برای افزایش قیمت غیر معمول ... دچار خسارت
هاي مالي فراواني در آينده مي شود چرا که بررسي هاي قضايي از ... وي بيان داشت: بحث
پروژه پديده شانديز در رابطه با ساخت و ساز يک موضوع داخل استاني است و ...

ذخيره کتاب

9, جواد حريرچي، باقر امامي، پرويز شهرياري, حريرچي، جواد, 700 مسئله با حل کامل,
1063 ... 53, CDسمينار در مديريت مالي (ويرايش ساده ), 100010196 ... 76, سيد
مرتضي سلامي, سلامي سيد مرتضي, HSECD در پروژه هاي عمراني ايمني - صنعتي -
محيط کار ...... پروژه بررسي ادراک خريداران از تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر
عملکرد برند در ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
مقطع ... ۳ پروژه مالی – حسابداری کالا در شرکت گاز ۸۵; ۴ پروژه طراحی وب سایت املاک
متن ۲۹ ... گلستان سعدی با بهارستان جامی ۱۳۸; ۲۱ پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های
رابطه ای ...

سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ربیعی | خبرگزاری ایلنا

6 آگوست 2013 ... رئیس هیئت مدیره شرکتهای صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان ... عضو هیئت تحریریه
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی ... سوابق مسئولیت‌های علمی و پژوهشی
..... (KMI) در سازمانهای استان کرمان و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی (OP). ...
زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت گلدیران).

انجام پروپوزال كارشناسي ارشد - پگاه

هزینه انجام پروژه جدید، توافقی می‌باشد و به همراه فایل پاورپوینت تحویل داده خواهد شد.
... انجام پروپوزال كارشناسي ارشد ; ; بررسی عملکرد شرکتهای مهندسی پزشکی از
دیدگاه ... بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران
و ناجیان ... ارشد ; ; نقش بازارگرایی بر شاخصهای مالی اقتصادی بیمه ای شرکتهای
بیمه

ذخيره کتاب

9, جواد حريرچي، باقر امامي، پرويز شهرياري, حريرچي، جواد, 700 مسئله با حل کامل,
1063 ... 53, CDسمينار در مديريت مالي (ويرايش ساده ), 100010196 ... 76, سيد
مرتضي سلامي, سلامي سيد مرتضي, HSECD در پروژه هاي عمراني ايمني - صنعتي -
محيط کار ...... پروژه بررسي ادراک خريداران از تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر
عملکرد برند در ...

ارتباطات مردمي - سامد

یکی ازمجاری شبکه یکپارچه ارتباط مردم با دولت (سامد) در سراسر کشور، سامانه
تلفنی ... کامل به شرح وظایف و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، مشاورانی مطمئن
برای راهنمایی مردم ... طرح مسکن اجتماعی مورد نظر وزارت راه که به عنوان جایگزین مسکن
مهر مطرح شد ... در این طرح منابع مالی مورد نیاز آن از سوی آورده متقاضیان و شرکت های
خصوصی ...

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

ادامه لیست پایان نامه های رشته مدیریت تمامی گرایش ها ... ارشد مدیریت گرایش مالی:
ارزیابی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران ... پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر .... برای
شهرک صنعتی فیروزکوه; دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری
...

شرح وظایف - پورتال شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

ارتباط با مسئولین ... تهيه و تنظيم و ارائه راهكارهاي اصولي و منطقي واحدهاي تابعه و
بررسي و ارائه ... اعمال مسئوليت هاي مربوط به حفاظت، ايمني و سلامت كار در حوزه بهره
برداري ... مطالعه ، طراحي و اجراي مراحل مختلف پروژه هاي آب و فاضلاب روستايي و
تعيين ... اقدامات لازم جهت اعمال كنترل هاي اداری مالي در سطح شركت و نظارت بر عملكرد
واحدهاي ...

رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی - دانلود پایان نامه ...

A گرایش : مالی چکیده هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی
با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت ...

زهرا عبداللهي - موضوع پایان نامه

مطالعه‌ و مقايسه‌ اجتماعي‌ - پراگماتيك‌ تعارف‌ در زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌ .....
بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شركت … ....
تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان x ...
مالي شرکت فراورده هاي x با رويکرد مديريت استراتژيک; بررسي بازده غير عادي سهام
تازه ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار

دولتي همچنين ضمن توجه خاص به بررسي مسايل ريالي شعب، در خصوص تسهيل ...
کلنگ احداث بيست و ششمين مدرسه "مهر نوين" در شهرستان فيروزکوه استان تهران ...
تصويب صورت‌ها ي مالي سال 1395 شرکت خدمات مالي و اعتباري راه اقتصادنوين در
مجمع عمومي .... بانک اقتصادنوين، طي دو مراسم جداگانه و در راستاي ايفاي مسئوليت
اجتماعي و با ...

67. 1-مقدمه

سازمان امور اقتصادي و دارائي استان گلستان ... عمــده ترين عوامــل يك بخش مــالي ،
موسسه هاي مـالي هستند كه وظيفه آنها تخصيص بهينه سرمايه از ... بازار بـورس اوراق
بهادار مي تواند با جذب سرمايه گذاران مختلف با انگيزه هاي مختلف و ... 2-1-3-درخــواست
نامه پــذيرش بايد از طرف شركت ، براساس مصوبه مجمع و يا سهام دار عمده به بورس ارسال
گردد .

پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ... فرمت word
قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. ..... هدف از مطالعه
حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکت های صنعتی استان گلستان
...

فهرست مطالب 2 یادداشت سردبیر بخش ویژه : 4 گفت و گو با اعضای ...

اجتماعی جبران ناپذیر آن بیکاری ش اغالن این بخش می باش د که. پیآمد اصلی آن
... س اخت س اختمان هایی با هزینه های مالی زیاد و آالیندگی محیط. زیس تی ...

پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

جستجو در پایان نامه های دانشگاه .... 22, بررسی تاثیر فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
سازمان بر اعتماد به برند با ... 37, تاثیر رقابت بازار محصول و سرعت تعدیل اهرم مالی
بر رابطه بین نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه پویا, رسول مختاري, 1396/02/31 ...
و عملکرد سازمان(مطالعه موردی: شرکت های تولیدی و صنعتی فعال در کشت و صنعت ...

شماره 74 - ارديبهشت 1393 - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

بازدید وزیر راه و شهرسازی از پایانه مرزي اینچه برون در استان گلستان ... نشست هم
اندیشي با معاونان ادارات کل حمل ونقل و پایانه هاي سراسر کشور .... ارتقای سطح صنعت
حمل ونقل جاده اي و آنچه که موجبات تحول .... پروژه هاي راهداري محورهاي بندرعباس
بندرلنگه بندرخمیر ـ ... و مستمر تشكیل داده و گزارش هاي مالي خود را در این زمینه به
ستاد.

خبرگزاری تسنیم - متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

3 آگوست 2016 ... متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته ...
زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان با ... در
اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. ... ماده 5-به
منظور اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی ...

موضوعات پایان نامه حسابداری | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه رشته
حسابداری ... رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
.... بررسی رابطه بین تغییرات قیمت و نرخ بازده سهام شرکتهای سود آور بورس اوراق
بهادار تهران ... منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( مطالعه موردی : استان
گلستان)

موضوعات پایان نامه حسابداری | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه رشته
حسابداری ... رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
.... بررسی رابطه بین تغییرات قیمت و نرخ بازده سهام شرکتهای سود آور بورس اوراق
بهادار تهران ... منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( مطالعه موردی : استان
گلستان)

رزومه علمی آقای دکتر پرویز سعیدی - سیویلیکا

۵, بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده
دربورس ... ۶, بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نرخ بازده دارایی بانک
های ... گیری مشارکتی و اثر بخشی سازمانی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان
گلستان ... ۵۵, بررسی رابطه بین نسبتبدهی های بلندمدت به کل دارایی ها با عملکرد
مالی ...

ایرنا - جزییات عملکرد دو ساله حوزه مسکن وزارت راه وشهرسازی تشریح شد

24 آگوست 2015 ... تهران - ایرنا - همزمان با آغاز هفته دولت عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ... بازنگری طرح
جامع، راه اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن و تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن
اعلام کرد. ... به منظور تنوع بخشی به روش های تأمین مالی مسکن در دو حوزه ساخت و ....
استان ها در ارتباط با تسهیلات پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی،تبادل ...

آخرين بخشنامه رسيده - توانیر

4- واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق. 5- ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ... 6- ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﮔﺬاری وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ... 11- اﺻﻼﺣﯿﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 81
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ. 12- اﺻﻼح آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 138 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان .... 2-وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، اﻋﻤــﺎل ﻣﻨﻈـﻢ و
روﺷـﻤﻨﺪ.

Annual brochure_PER.pdf - Mahab Ghodss

ويژه با توجه به نيازهاي روز افزون صنعت پيچيده ي آب و نيروگاه هاي برقابي و ...
مديريت مهندسي"و بررسي هاي گوناگون شكل گرفته ، در قالب ... هم اكنون، شركت مهندسي
مشاور مهاب قدس، در مسير تحقق چشم انداز و اهداف .... مطالعات جامع تامين آب شرب شهرهاي
استان گلستان ... مطالعات موردي سد و نيروگاه هاي آبي از ديدگاه تحليل مالي و اقتصادي
.

درباره شرکت - بهشت اطلاعات

بهشت اطلاعات فضایی آنلاین به منظور معرفی خدمات، محصولات و توانمندی های شما ...
شماره تماس در استان گلستان ... عنوان پایان نامه:بررسی رابطه تناسب زنجیره تامین
با عملکرد مالی شرکت(بورس اوراق بهادار تهران) ... ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها با
استفاده نرم افزارcomfar .... شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - 2016 - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه
ترجمه ... پروژه های پایین دستی و ارزش کارایی پروژه و برنامه های مدیریت ریسک پروژه
(نشریه ... بررسی و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در شرکت های
... ای عملکرد مالی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت ( نشریه الزویر)
...

معاونت اقتصادی | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مکانیابی مرکز مالی ایران در شهر تهران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ...
بررسی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی (80-1376)، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره30،80
. ... و اشتغال در استان گلستان»، شرکت آینده‌پژوهان، کارفرما استانداری گلستان، 90.
... مشاور علمی «طرح بررسی موانع توسعه صنعتی در استان سیستان و بلوچستان و ...

فهرست مطالب 2 یادداشت سردبیر بخش ویژه : 4 گفت و گو با اعضای ...

اجتماعی جبران ناپذیر آن بیکاری ش اغالن این بخش می باش د که. پیآمد اصلی آن
... س اخت س اختمان هایی با هزینه های مالی زیاد و آالیندگی محیط. زیس تی ...

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ...

18 مارس 2015 ... با ابلاغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قانون الحاق برخی مواد به قانون
... الف به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل ....
شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بنـد ...... دولت،
کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
مقطع ... ۳ پروژه مالی – حسابداری کالا در شرکت گاز ۸۵; ۴ پروژه طراحی وب سایت املاک
متن ۲۹ ... گلستان سعدی با بهارستان جامی ۱۳۸; ۲۱ پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های
رابطه ای ...

شمـاره 88 -تیـر ماه 1393 - سایت بانک ملت

نشست مدیران ارشد بانک با روسای برنامه ریزی مناطق و استان ها ... برگزاری چهارمین
همایش راهبردی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت ... بررسي رابطه بین نسبت هاي مالي و
نرخ بازده سهام در صنعت بانکداري ... حفظ محیط زیست، کاهش تردد ناشی از افزایش
خدمات غیر حضوری ..... راســتای انجام مسوولیت های اجتماعی اســت اظهار داشت: بانک ملت
در.

سازمان ملی استاندارد ايران

رييس سازمان انرژی اتمی در سازمان ملی استاندارد ايران با مردم استان البرز ديدار کرد.
▫ رييس سازمان ... پايش کيفيت توليدات صنعتی استان آذربايجان شرقی فراتر از
اختيارات قانونی انجام می شود ... پيگيری مصوبات اقتصاد مقاومتی در اداره کل
استاندارد گلستان .... فساد مالي و راهکار هاي اجرایي مقابله با آن وچگونگی اجرای
دستور العمل.

آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

27, 26, حمیدرضا آخرتی, حسابداری, بررسی رابطه شاخص های هزینه نمایندگی با حق
الزحمه ... بررسی تاثیر ثبات مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق ... بررسی رابطه بین کیفیت سود و سطح افشاء مسئولیت اجتماعی
شرکتها در بورس ... مالی و اولویت بندی پروژه های حمل و نقل عمومی مناطق 22 گانه تهران
بزرگ ( با ...

ایرنا - جزییات عملکرد دو ساله حوزه مسکن وزارت راه وشهرسازی تشریح شد

24 آگوست 2015 ... تهران - ایرنا - همزمان با آغاز هفته دولت عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ... بازنگری طرح
جامع، راه اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن و تدوین بسته خروج از رکود بخش مسکن
اعلام کرد. ... به منظور تنوع بخشی به روش های تأمین مالی مسکن در دو حوزه ساخت و ....
استان ها در ارتباط با تسهیلات پروژه های صنعتی و نیمه صنعتی،تبادل ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺰارش ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي - دانشگاه علامه ...

ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺪول داده- ﺳﺘﺎﻧﺪه اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ... راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي ﺳﺒﺰ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ورﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ وﺗﺌﻮري ﺑﺎزﯾﻬﺎ ... ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﮔﺬاري ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت -ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﺎل 81 .... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي آزاد ﺳﺎزي ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان.

سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ربیعی | خبرگزاری ایلنا

6 آگوست 2013 ... رئیس هیئت مدیره شرکتهای صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان ... عضو هیئت تحریریه
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی ... سوابق مسئولیت‌های علمی و پژوهشی
..... (KMI) در سازمانهای استان کرمان و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی (OP). ...
زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت گلدیران).

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت امور اقتصادی -محتوایی ...

12 ا کتبر 2014 ... بررسی روش های تأمین مالی کسری بودجه در دو دهه اخیر و ارزیابی اثرات آن بر ...
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان خوزستان و ارایه ... بررسی
ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار(غیر رسمی)
شهرکرمانشاه. 82. شرکتهای سرمایه گذاری (Holding Company) و بررسی تطبیقی آن
با ...

قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

‌ماده 3 حقوق اشخاص بر اراضي داير توأم با مسئوليت و تكليفي است كه در مورد
استفاده و .... يا هزينه‌هاي‌مربوط به احياء و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني
اشخاص حقيقي يا ... ‌ماده 20 واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانه‌ها و مؤسسات
و شركتهاي .... 10 - زارعين حق تصرف زمينهاي ديگر غير از آنچه كه دولت اسلامي به آنها
داده است ندارند.

اخبار صنعت برق - شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت توانیر طی مراسمی، با اهداء لوح سپاس از زحمات
فرمانده ... سمنان و اعضاء شورای پایگاه های مقاومت بسیج صنعت برق استان سمنان
برگزار شد .... تامین مالی پروژه ها را بر عهده گیرد، چون طرفین ایرانی از شرایط تامین
مالی های ... است در جلسه امروز گزارش و عملکرد آنها اعلام شود و در رابطه با حادثه افت
فشار گاز در ...

ذخيره کتاب

9, جواد حريرچي، باقر امامي، پرويز شهرياري, حريرچي، جواد, 700 مسئله با حل کامل,
1063 ... 53, CDسمينار در مديريت مالي (ويرايش ساده ), 100010196 ... 76, سيد
مرتضي سلامي, سلامي سيد مرتضي, HSECD در پروژه هاي عمراني ايمني - صنعتي -
محيط کار ...... پروژه بررسي ادراک خريداران از تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر
عملکرد برند در ...

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان:: دستور العمل اجرایی طرح ...

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به توسعه پایدار مناطق ... نمود، زیرا در غیر این
صورت، شکاف بین توان اقتصادی روستا ... بانک ها، مؤسسات و صندوق های مالی نقش
مهمی در ایجاد ..... مورد زیست محیطی پروژه ها با انجام بررسی ها و .... شرکت های دانش
بنیان حداقل 15 ٪ خواهد بود. ... ج( معاونین برنامه ریزی استانها موظفند گزارش عملکرد
استان

اخبار - وب سایت رسمی شرکت کرمان موتور

بررسی عملکرد نمایندگی های مجاز در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش و تشریح ...
هاي إيراني، بايد با قراردادهاي مشاركت انتفاعي يا جوينت ونچر از مزاياي مالي و ...
شرکت کرمان موتور در راستای اهداف فرهنگی اجتماعی خود و حمایت از نوجوانان و .... هیچ
گونه مسئولیتی در خصوص عواقب خرید و یا ثبت نام خودرو از مراکز غیر مجاز نخواهد
داشت.

همه ناگفته های شرکت "پدیده" برای 110هزار سهامدار نگران/ از زندگینامه ...

5 ژانويه 2015 ... شرکت‌های تابعه پدیده شامل شرکت ابنیه و ساختمان، پدیده پارسیان توس، ... از این
مسوولیت که تبلیغاتش موجب جوسازی برای افزایش قیمت غیر معمول ... دچار خسارت
هاي مالي فراواني در آينده مي شود چرا که بررسي هاي قضايي از ... وي بيان داشت: بحث
پروژه پديده شانديز در رابطه با ساخت و ساز يک موضوع داخل استاني است و ...

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - سیمپوزیا

مدیریت تولید و عملیات، مدیریت زنجیره تأمین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، ....
بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و سکوت سازمانی · رابطه اهرم مالی
و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... بر عملکرد
حسابرسی صنایع کانی فلزی و کانی غیر فلزی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران.

مدير عامل برق منطقه اي مازندران و گلستان: ميزان توليد برق در مازندران ...

سوال2- در خصوص برنامه ها و پروژه های در دست اجرای شرکت برق منطقه ای مازندران و ...
با این توضیح در بخش تولید و با رویکرد افزایش تولید برق در منطقه پروژه های ...
سوال3- شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان در حوزه های مختلف ، در منطقه و استان در
چه ... وگلستان بخاطر عملکرد بسیار خوب بخش مالی و ذیحسابی و گزارشهای مالی بدون
...

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مطالعه موردی بانک های شهرسنندج ... بررسی
رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی ... بررسی عملکرد شرکت های
خدمات از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل servaua ... بانک ها و موسسات مالی و نحوه
کارکرد آنها ... بررسی یک چالش های فراروی توسعه صنعت توریسم دراستان گلستان.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان:: دستور العمل اجرایی طرح ...

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به توسعه پایدار مناطق ... نمود، زیرا در غیر این
صورت، شکاف بین توان اقتصادی روستا ... بانک ها، مؤسسات و صندوق های مالی نقش
مهمی در ایجاد ..... مورد زیست محیطی پروژه ها با انجام بررسی ها و .... شرکت های دانش
بنیان حداقل 15 ٪ خواهد بود. ... ج( معاونین برنامه ریزی استانها موظفند گزارش عملکرد
استان

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4023 - بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و . ... 4044 - بررسی
تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده) .... 4122 - ارتقای
الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده) ... پیشنهاد قیمت یک شرکت
تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل ...

سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ربیعی | خبرگزاری ایلنا

6 آگوست 2013 ... رئیس هیئت مدیره شرکتهای صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان ... عضو هیئت تحریریه
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی ... سوابق مسئولیت‌های علمی و پژوهشی
..... (KMI) در سازمانهای استان کرمان و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی (OP). ...
زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت گلدیران).

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...

2 فوریه 2017 ... هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر
مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی ...

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎي وزارت ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻧﻚ. 22
. ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺻﻒ ﻭﺳﺘﺎﺩ. 33
.... ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي از ﺑﺎزار ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺘﺎن.
در ( .... ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. 11. رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ. 12. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺴﺎرت در ﺷﺮﮐﺖ. 13.

آخرين بخشنامه رسيده - توانیر

4- واﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق. 5- ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ... 6- ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﮔﺬاری وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ... 11- اﺻﻼﺣﯿﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 81
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ. 12- اﺻﻼح آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 138 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣﯽاﯾﺮان .... 2-وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، اﻋﻤــﺎل ﻣﻨﻈـﻢ و
روﺷـﻤﻨﺪ.

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست ...

نیازسنجی صنعت بهداشت، درمان و سلامت کشور از منظر خدمات بانکی. 30 ... تجزیه و
تحلیل شاخص های عملکرد مالی بانک رفاه (مطالعه موردی: اقلام هزینه ای). 72 ... رتبه
‌بندی شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. 24
.... بررسی رابطه هوش سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمانها (مطالعه موردی کارکنان بانک
رفاه).

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

5, 5, بررسی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در ...
27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع ...
تجزیه و تحلیل سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق غیر فلزی و نساجی با .....
144, 144, ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمان کار و امور اجتماعی استان AHP تهران با ...

نسخه قابل چاپ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در
بورس .... رشته مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی
شرکت ... پایان نامه ارشد مدیریت دولتی درباره ریسک های برونسپاری پروژه های
تحقیق و ... صنعتی: ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان
گلستان.

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج مقاله

... مدیریت صنعتی، انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات، انجام پایان نامه مدیریت
منابع ... انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی، انجام پایان نامه مدیریت مالی، انجام پایان
نامه ... بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک و بازده در شرکتهای پذیرفته
شده در ..... بررسی و مقایسه عملکرد مدیران بومی و غیر بومی در استان سیستان و
بلوچستان.

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

جدول 1- اجزای چهارگانه مسئولیت اجتماعی سازمان از نظر کارول(کارول، 1991، 4) ... و
بررسی های انجام شده و تجربه های گوناگون مسئولیت های اجتماعی در شش دسته زیر
طبقه ... مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان شامل فعالیت هایی است که
یک .... پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت با تطابق با ارزش‌های شرکت تبیین و
گزارشات لازم ...

فهرست مطالب 2 یادداشت سردبیر بخش ویژه : 4 گفت و گو با اعضای ...

اجتماعی جبران ناپذیر آن بیکاری ش اغالن این بخش می باش د که. پیآمد اصلی آن
... س اخت س اختمان هایی با هزینه های مالی زیاد و آالیندگی محیط. زیس تی ...

آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

27, 26, حمیدرضا آخرتی, حسابداری, بررسی رابطه شاخص های هزینه نمایندگی با حق
الزحمه ... بررسی تاثیر ثبات مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق ... بررسی رابطه بین کیفیت سود و سطح افشاء مسئولیت اجتماعی
شرکتها در بورس ... مالی و اولویت بندی پروژه های حمل و نقل عمومی مناطق 22 گانه تهران
بزرگ ( با ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار

دولتي همچنين ضمن توجه خاص به بررسي مسايل ريالي شعب، در خصوص تسهيل ...
کلنگ احداث بيست و ششمين مدرسه "مهر نوين" در شهرستان فيروزکوه استان تهران ...
تصويب صورت‌ها ي مالي سال 1395 شرکت خدمات مالي و اعتباري راه اقتصادنوين در
مجمع عمومي .... بانک اقتصادنوين، طي دو مراسم جداگانه و در راستاي ايفاي مسئوليت
اجتماعي و با ...

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - سیمپوزیا

مدیریت تولید و عملیات، مدیریت زنجیره تأمین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، ....
بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و سکوت سازمانی · رابطه اهرم مالی
و نقد شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... بر عملکرد
حسابرسی صنایع کانی فلزی و کانی غیر فلزی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران.

مدیریت - سایت معاونت پژوهش و فناوری واحد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

... بررسی تاثیر مدیریت سرمایه اجتماعی و فکری بر کسب مزیت رقابتی شرکت
بهنوش ... بازاریابی رابطه مند در توسعه فروش بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان
گلستان ... بررسی آثار مالی تاخیر در اجرای پروژه های بخش آب در شرکت آب و فاضلاب
استان ... عملکرد مالی شرکتهای صنعتی با استفاده از روش BSC(مطالعه موردی شرکت
تولی ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف املای فاطمه دانش آموز پایه دوم را بهبود بخشم ؟

دانلود قالب cjo جو اپ با موضوع آموزش طراحی سایت با HTMl و  CSS

سورس قالب فلش مترو شبیه ویندوز 8

پروژه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو

دانلود مجموعه نقشه های رقومی شهرستان آذر شهر

روش طرح اختلاط بتن پلاستیک با اسلامپ ثابت

AIRCRAFT WEIGHT AND BALANCE

تحقیق در مورد پلوئيدي 19 ص

پاورپوینت اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی

413 - آشنایی با جملات و اصطلاحات حقوقی در زبان انگلیسی همراه با ترجمه