دانلود فایل


پروژه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان - دانلود فایلدانلود فایل هدف از اجرای این پژوهش, بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها, از

دانلود فایل پروژه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان چکیده
هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.
کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی
اهمیت و ضرورت تحقیق
بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه ای بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل هتل های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتر منجر می شود. همچنین، فرضیه اثر اجتماع به عنوان پایه و اساس ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز بیان می کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرند کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد(محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پرهزینه بر علیه آنها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آنها مخرب باشد را انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.بنابراین علت اصلی پژوهش حاضر با توجه به اینکه تا به حال این موضوع که رابطه مسئولیت اجتماعی را با عملکرد مالی و غیر مالی در شرکت ها بسنجند انجام نشده این ضرورت دیده شد که بررسی شود.
اهداف تحقیق
هدف اصلی 1:
بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی شرکت
اهداف فرعی :
هدف اصلی : بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی؛
هدف فرعی:
سئوالات تحقیق
سوال اصلی :
آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات فرعی :
سوال اصلی :
آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات فرعی :
آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

تعداد صفحات 155 word
فهرست مطالب
فصل اول :كليات تحقيق.. 1
مقدمه. 2
بيان مسئله. 3
ضرورت و اهمیت انجام تحقيق.. 5
اهداف تحقیق ...........................................................................................................................6
سوالات تحقیق.. 7
فرضيه هاي تحقيق: 8
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................9
فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع. 11
مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ................................................................................13
2-1- 1- مقدمه ............................................................................................................12
2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان 13
2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی 16
2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی 25
2-1-5 مسئولیت اجتماعی 27
2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی 30
2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت 32
2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی 34
2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها 36
2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان 38
2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی 39
2-1-12 نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی .................................. . ..................................41
2-1-13 تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ........................ ..............................................43
2-2-1 مقدمه .......................................................................................................................49
2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد .........................................................50
2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد ................................................................................51
2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد ............................................................................51
2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد ........................................................................53
2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد .............................................................56
2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی ....................................................................58
2-2-8 آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد ...................................................60
2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند ..........................................62
2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ............................................................62
2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران ................................................63
2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ........................................................64
2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...............................................................65
2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ....................................67
2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت ..............................70
2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت .............................71
2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت ...............................72
2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت ....................................73
2-3 پیشینه تحقیق ....................................................................................................74
2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 74
2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 79
2-4 چارچوب نظری تحقیق 82
فصل سوم: روش شناسی تحقیق .................. ............................................................84
3-1 مقدمه 85
3-2 متدلوژی پژوهش 85
3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری 86
3-4 ابزار گردآوری 87
3-5 روش جمع آوری داده ها 87
3-6 روایی و پایایی تحقیق 89
3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات 93
فصل چهارم 95
4-1 مقدمه 96
4-2 توصیف یافته های تحقیق 96
4-3 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق .............................................................98
4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی .....................................99
4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ..................................................................104
فصل پنجم ................................................................................................109
5-1 مقدمه 110
5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن ......................................................111
5-3 محدودیت تحقیق 115
5-4 توصیه برای آینده 116
منابع ............................................................................................................117
پیوست ....................................................................................................135


فهرست جداول
جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ...............................33
جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان ................................................33
جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ......................................34
جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان .........................66
جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان ...........................................94
جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ..........................................95
جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان ....................................................................................95
جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ...................................................................98
جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ....................................................................................................102
جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن ......................................................................................................103
جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ............................................................................................104
جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار .............................................................................................105
جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ...................................................................................................106
جدول 4-6 آزمون K-S ................................................................................................................................107
جدول 4-7 میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ........................................................108
جدول 4-8 میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی .......................................................109
جدول 4-9 میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ..........................................110
جدول 4-10 تحلیل واریانس .......................................................................................................................111
جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ..........................................................................................112
جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون .............................................................................................................113
جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ....................................................................................................114
جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق ..........................................................................................115مسئولیت اجتماعی سازمان


مسئولیت اجتماعی


ارتباط با مشتریان


عملکرد مالی


عملکرد مالی شرکت


ارزیابی عملکرد


عملکرد شرکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های ...
شفافیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی ... اجتناب
مالیاتی با بدهیهای احتمالی ناشی از فعالیتهای غیر مسئولانه اجتماعی رابطه دارد. ......
بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان
است.

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ...

2 فوریه 2017 ... هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر
مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی ...

شرح وظایف - پورتال شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

ارتباط با مسئولین ... تهيه و تنظيم و ارائه راهكارهاي اصولي و منطقي واحدهاي تابعه و
بررسي و ارائه ... اعمال مسئوليت هاي مربوط به حفاظت، ايمني و سلامت كار در حوزه بهره
برداري ... مطالعه ، طراحي و اجراي مراحل مختلف پروژه هاي آب و فاضلاب روستايي و
تعيين ... اقدامات لازم جهت اعمال كنترل هاي اداری مالي در سطح شركت و نظارت بر عملكرد
واحدهاي ...

آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

27, 26, حمیدرضا آخرتی, حسابداری, بررسی رابطه شاخص های هزینه نمایندگی با حق
الزحمه ... بررسی تاثیر ثبات مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق ... بررسی رابطه بین کیفیت سود و سطح افشاء مسئولیت اجتماعی
شرکتها در بورس ... مالی و اولویت بندی پروژه های حمل و نقل عمومی مناطق 22 گانه تهران
بزرگ ( با ...

نسخه قابل چاپ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در
بورس .... رشته مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی
شرکت ... پایان نامه ارشد مدیریت دولتی درباره ریسک های برونسپاری پروژه های
تحقیق و ... صنعتی: ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان
گلستان.

آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

27, 26, حمیدرضا آخرتی, حسابداری, بررسی رابطه شاخص های هزینه نمایندگی با حق
الزحمه ... بررسی تاثیر ثبات مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق ... بررسی رابطه بین کیفیت سود و سطح افشاء مسئولیت اجتماعی
شرکتها در بورس ... مالی و اولویت بندی پروژه های حمل و نقل عمومی مناطق 22 گانه تهران
بزرگ ( با ...

موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

ایرج خوش خلق – « بررسی رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با ...
بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ... بررسی اثربخشی سیستم حسابداری سازمان آموزش و پرورش استان
گلستان .... بررسی تاثیر بودجه¬ریزی بر مبنای عملکرد(عملیاتی) در افزایش
مسئولیت ...

موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

ایرج خوش خلق – « بررسی رابطه بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با ...
بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ... بررسی اثربخشی سیستم حسابداری سازمان آموزش و پرورش استان
گلستان .... بررسی تاثیر بودجه¬ریزی بر مبنای عملکرد(عملیاتی) در افزایش
مسئولیت ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
مقطع ... ۳ پروژه مالی – حسابداری کالا در شرکت گاز ۸۵; ۴ پروژه طراحی وب سایت املاک
متن ۲۹ ... گلستان سعدی با بهارستان جامی ۱۳۸; ۲۱ پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های
رابطه ای ...

پایان نامه | کتاب فروشی پیرانه پند

پايان نامه کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو هاي دريايي ... پايان نامه
بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي بر بازده سهام ... پايان نامه
بررسي تعاريف جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا ... پايان
نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه اي از تهران ) ... پايان نامه مديريت
پروژه

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی ...

مسئولیت اجتماعی شرکت با چهار بعد سنجیده شده است: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و
بشردوستانه. ... جامعة آماری 1662 نفر کارکنان شرکت کیسون است که در هفت پروژة
درحال اجرای ... همچنین در بررسی تأثیر کیفیت روابط بر پیامدهای ناشی از آن هم
ارتباط همة .... عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت‌های صنعتی گلپایگان 773
790 FA ...

آشنایی با شغل مهندس صنایع - ای استخدام

31 دسامبر 2014 ... در بازار رقابتی امروز، شرکت ها و سازمان ها برای بقا و رسیدن به اهداف خود ... در پروژه
های مختلف، مهندسان صنایع بر چگونگی انجام کارها به صورت ... آموزش در این زمینه شامل
فرایندهای احتمالی بهینه سازی، محاسبات و بازارهای مالی و کاربرد آنها می ... در سطح
صنعت مدیریت بدون مهندسی با مشکل روبرو شده است و نقش مهم مهارت های ...

Annual brochure_PER.pdf - Mahab Ghodss

ويژه با توجه به نيازهاي روز افزون صنعت پيچيده ي آب و نيروگاه هاي برقابي و ...
مديريت مهندسي"و بررسي هاي گوناگون شكل گرفته ، در قالب ... هم اكنون، شركت مهندسي
مشاور مهاب قدس، در مسير تحقق چشم انداز و اهداف .... مطالعات جامع تامين آب شرب شهرهاي
استان گلستان ... مطالعات موردي سد و نيروگاه هاي آبي از ديدگاه تحليل مالي و اقتصادي
.

زهرا عبداللهي - موضوع پایان نامه

مطالعه‌ و مقايسه‌ اجتماعي‌ - پراگماتيك‌ تعارف‌ در زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌ .....
بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شركت … ....
تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان x ...
مالي شرکت فراورده هاي x با رويکرد مديريت استراتژيک; بررسي بازده غير عادي سهام
تازه ...

رزومه علمی آقای دکتر پرویز سعیدی - سیویلیکا

۵, بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده
دربورس ... ۶, بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نرخ بازده دارایی بانک
های ... گیری مشارکتی و اثر بخشی سازمانی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان
گلستان ... ۵۵, بررسی رابطه بین نسبتبدهی های بلندمدت به کل دارایی ها با عملکرد
مالی ...

موضوعات پایان نامه حسابداری | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه، پروژه، تحقیق در زمینه رشته
حسابداری ... رابطه تامین مالی و عملکرد عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
.... بررسی رابطه بین تغییرات قیمت و نرخ بازده سهام شرکتهای سود آور بورس اوراق
بهادار تهران ... منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( مطالعه موردی : استان
گلستان)

پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های ...
شفافیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی ... اجتناب
مالیاتی با بدهیهای احتمالی ناشی از فعالیتهای غیر مسئولانه اجتماعی رابطه دارد. ......
بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان
است.

اخبار - وب سایت رسمی شرکت کرمان موتور

بررسی عملکرد نمایندگی های مجاز در حوزه های فروش و خدمات پس از فروش و تشریح ...
هاي إيراني، بايد با قراردادهاي مشاركت انتفاعي يا جوينت ونچر از مزاياي مالي و ...
شرکت کرمان موتور در راستای اهداف فرهنگی اجتماعی خود و حمایت از نوجوانان و .... هیچ
گونه مسئولیتی در خصوص عواقب خرید و یا ثبت نام خودرو از مراکز غیر مجاز نخواهد
داشت.

مدیریت - سایت معاونت پژوهش و فناوری واحد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

... بررسی تاثیر مدیریت سرمایه اجتماعی و فکری بر کسب مزیت رقابتی شرکت
بهنوش ... بازاریابی رابطه مند در توسعه فروش بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان
گلستان ... بررسی آثار مالی تاخیر در اجرای پروژه های بخش آب در شرکت آب و فاضلاب
استان ... عملکرد مالی شرکتهای صنعتی با استفاده از روش BSC(مطالعه موردی شرکت
تولی ...

سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ربیعی | خبرگزاری ایلنا

6 آگوست 2013 ... رئیس هیئت مدیره شرکتهای صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان ... عضو هیئت تحریریه
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی ... سوابق مسئولیت‌های علمی و پژوهشی
..... (KMI) در سازمانهای استان کرمان و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی (OP). ...
زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت گلدیران).

مسئولیت پذیری اجتماعی - دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه

A گرایش : مالی چکیده هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی
با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت ...

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

مقاالت و گزارش های پژوهشی. اقدام پژوهي معلمان : برخي ويژگي هاي برگزيدگان استاني-
دكتر عبدالحميد رضوي. 10. فرصت هاي تازه نظام پژوهشي آموزش و پرورش ...

مدیریت - سایت معاونت پژوهش و فناوری واحد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

... بررسی تاثیر مدیریت سرمایه اجتماعی و فکری بر کسب مزیت رقابتی شرکت
بهنوش ... بازاریابی رابطه مند در توسعه فروش بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان
گلستان ... بررسی آثار مالی تاخیر در اجرای پروژه های بخش آب در شرکت آب و فاضلاب
استان ... عملکرد مالی شرکتهای صنعتی با استفاده از روش BSC(مطالعه موردی شرکت
تولی ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
مقطع ... ۳ پروژه مالی – حسابداری کالا در شرکت گاز ۸۵; ۴ پروژه طراحی وب سایت املاک
متن ۲۹ ... گلستان سعدی با بهارستان جامی ۱۳۸; ۲۱ پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های
رابطه ای ...

سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ربیعی | خبرگزاری ایلنا

6 آگوست 2013 ... رئیس هیئت مدیره شرکتهای صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان ... عضو هیئت تحریریه
فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی ... سوابق مسئولیت‌های علمی و پژوهشی
..... (KMI) در سازمانهای استان کرمان و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی (OP). ...
زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی شرکت گلدیران).

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر
مقطع ... ۳ پروژه مالی – حسابداری کالا در شرکت گاز ۸۵; ۴ پروژه طراحی وب سایت املاک
متن ۲۹ ... گلستان سعدی با بهارستان جامی ۱۳۸; ۲۱ پایان نامه مفاهیم پایگاه داده های
رابطه ای ...

زهرا عبداللهي - موضوع پایان نامه

مطالعه‌ و مقايسه‌ اجتماعي‌ - پراگماتيك‌ تعارف‌ در زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌ .....
بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شركت … ....
تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان x ...
مالي شرکت فراورده هاي x با رويکرد مديريت استراتژيک; بررسي بازده غير عادي سهام
تازه ...

شرح وظایف - پورتال شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

ارتباط با مسئولین ... تهيه و تنظيم و ارائه راهكارهاي اصولي و منطقي واحدهاي تابعه و
بررسي و ارائه ... اعمال مسئوليت هاي مربوط به حفاظت، ايمني و سلامت كار در حوزه بهره
برداري ... مطالعه ، طراحي و اجراي مراحل مختلف پروژه هاي آب و فاضلاب روستايي و
تعيين ... اقدامات لازم جهت اعمال كنترل هاي اداری مالي در سطح شركت و نظارت بر عملكرد
واحدهاي ...

واحد آموزش - پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال ملایر-همدان

فوقلیسانس مدیریت بازرگانی گرایش مالی از دانشگاه اصفهان (1385) ... تدریس در
دورههای آشنایی با محیط کسب و کار در سازمان مدیریت صنعتی استان همدان ... رابطه
اخلاق کسب و کار با شهروندی شرکتی: نقش میانجیگر مسئولیت اجتماعی و حکمرانی (
چاپ ... مقایسه و بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکتهای تعاونی و خصوصی
فعال در ...

معرفی سرپرست واحد استانی - سیستان وبلوچستان - دانشگاه جامع علمی ...

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان از ۲۹ شهریور ماه
۱۳۹۵ .... اميري" بررسي عوامل موثر بر استقرار فرايند مديريت ارتباط با مشتري در
شركت هاي ... صنعتی چابهار با رویکرد ترکیبی" فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش هاي
مديريت ... سالارزهي " بررسي نقش اجتماعي پليس فتا در احساس امنيت خانواده ها در
فضاي ...

31 . زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی - صفحه اصلی - دانشگاه خوارزمی

مختلف علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی، و فنی و مهندسی در مقاطع مختلف از
کارشناسی ... دانشکده علوم زمین، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم مالی،
دانشکده اقتصاد، ... دانشگاه همچنین دارای دو موسسه تحقیقاتی با سابقه به نام موسسه
تحقیقات ... شرکت شهرک های صنعتی استان البرز .... بررسی رابطه بین کاربری و
پوشش اراضی و.

قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

‌ماده 3 حقوق اشخاص بر اراضي داير توأم با مسئوليت و تكليفي است كه در مورد
استفاده و .... يا هزينه‌هاي‌مربوط به احياء و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني
اشخاص حقيقي يا ... ‌ماده 20 واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانه‌ها و مؤسسات
و شركتهاي .... 10 - زارعين حق تصرف زمينهاي ديگر غير از آنچه كه دولت اسلامي به آنها
داده است ندارند.

31 . زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی - صفحه اصلی - دانشگاه خوارزمی

مختلف علوم پایه، علوم انسانی و اجتماعی، و فنی و مهندسی در مقاطع مختلف از
کارشناسی ... دانشکده علوم زمین، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم مالی،
دانشکده اقتصاد، ... دانشگاه همچنین دارای دو موسسه تحقیقاتی با سابقه به نام موسسه
تحقیقات ... شرکت شهرک های صنعتی استان البرز .... بررسی رابطه بین کاربری و
پوشش اراضی و.

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

ادامه لیست پایان نامه های رشته مدیریت تمامی گرایش ها ... ارشد مدیریت گرایش مالی:
ارزیابی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران ... پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر .... برای
شهرک صنعتی فیروزکوه; دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری
...

رزومه علمی آقای دکتر پرویز سعیدی - سیویلیکا

۵, بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده
دربورس ... ۶, بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نرخ بازده دارایی بانک
های ... گیری مشارکتی و اثر بخشی سازمانی در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان
گلستان ... ۵۵, بررسی رابطه بین نسبتبدهی های بلندمدت به کل دارایی ها با عملکرد
مالی ...

زهرا عبداللهي - موضوع پایان نامه

مطالعه‌ و مقايسه‌ اجتماعي‌ - پراگماتيك‌ تعارف‌ در زبانهاي‌ انگليسي‌ و فارسي‌ .....
بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شركت … ....
تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان x ...
مالي شرکت فراورده هاي x با رويکرد مديريت استراتژيک; بررسي بازده غير عادي سهام
تازه ...

همه ناگفته های شرکت "پدیده" برای 110هزار سهامدار نگران/ از زندگینامه ...

5 ژانويه 2015 ... شرکت‌های تابعه پدیده شامل شرکت ابنیه و ساختمان، پدیده پارسیان توس، ... از این
مسوولیت که تبلیغاتش موجب جوسازی برای افزایش قیمت غیر معمول ... دچار خسارت
هاي مالي فراواني در آينده مي شود چرا که بررسي هاي قضايي از ... وي بيان داشت: بحث
پروژه پديده شانديز در رابطه با ساخت و ساز يک موضوع داخل استاني است و ...

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت امور اقتصادی -محتوایی ...

12 ا کتبر 2014 ... بررسی روش های تأمین مالی کسری بودجه در دو دهه اخیر و ارزیابی اثرات آن بر ...
بررسی وضعیت عملکرد شهرکهای صنعتی در استان خوزستان و ارایه ... بررسی
ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی نیروی کار عرضه شده در میادین کار(غیر رسمی)
شهرکرمانشاه. 82. شرکتهای سرمایه گذاری (Holding Company) و بررسی تطبیقی آن
با ...

رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی - دانلود پایان نامه ...

A گرایش : مالی چکیده هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی
با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت ...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

وزیر بهداشت با صدور پیامی به وزیر بهداشت عمومی جمهوری اسلامی افغانستان، ... احداث
480 مرکز بهداشتی ودرمانی استان اصفهان به دست خیرین --شبستان -- 8 ساعت پیش
..... و آموزشی در چارچوب مسوولیت های اجتماعی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و ضوابط،
..... صنعت دخانیات با فروش سم سود می برد/توان مالی تبلیغات بازار سیگار بیش از
...

مدیریت - سایت معاونت پژوهش و فناوری واحد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

... بررسی تاثیر مدیریت سرمایه اجتماعی و فکری بر کسب مزیت رقابتی شرکت
بهنوش ... بازاریابی رابطه مند در توسعه فروش بیمه عمر شرکت بیمه نوین استان
گلستان ... بررسی آثار مالی تاخیر در اجرای پروژه های بخش آب در شرکت آب و فاضلاب
استان ... عملکرد مالی شرکتهای صنعتی با استفاده از روش BSC(مطالعه موردی شرکت
تولی ...

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – سایت دانلود

22 سپتامبر 2016 ... پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی ... ارتباط با
مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان ( مطالعه موردی :سازمان های .... مدلی جهت
شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمانی پروژه های راهسازی .... اجتماعی با
عملکرد مالی و غیر مالی شرکت; پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی ...

مسئولیت پذیری اجتماعی - دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه

A گرایش : مالی چکیده هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی
با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت ...

پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های ...
شفافیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی ... اجتناب
مالیاتی با بدهیهای احتمالی ناشی از فعالیتهای غیر مسئولانه اجتماعی رابطه دارد. ......
بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان
است.

پایان نامه | کتاب فروشی پیرانه پند

پايان نامه کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو هاي دريايي ... پايان نامه
بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جريانهاي نقدي بر بازده سهام ... پايان نامه
بررسي تعاريف جرايم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت خصوصي غير از زنا ... پايان
نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه اي از تهران ) ... پايان نامه مديريت
پروژه

دانلود پاورپوینت کاربرد داده های سنجش از دور در شناسای آلودگی و کاربردهای محیطی

مقاله ای جامع درباره پدافند غیر عامل

حل مشکل تاچ تبلت هواوی s7-721u

مقاله ای جامع درباره پدافند غیر عامل

پایان نامه رشته علوم آزمايشگاهي با عنوان سالمونلوز در طيور - جامع و کامل با فرمت word

دانلود پاورپوینت مقدمه اي بر داده کاوي و اکتشاف دانش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

دانلود طرح درس - واحد کار پوشاک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

دانلود فایل combination گوشی ُء-SM-j510GN برای حذف FRP و حل مشکلات نرم افزاری-کاملا تست شده