دانلود رایگان


دانلود پایان نامه ارشد مترجمی زبان انگلیسی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه ارشد مترجمی A generic framework for Arabic to English machine translation of simplex sentences using the Role and Reference Grammar linguistic model

دانلود رایگان دانلود پایان نامه ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانلود پایان نامه ارشد مترجمی زبان انگلیسی با عنوان A generic framework for Arabic to English machine translation of simplex sentences using the Role and Reference Grammar linguistic model که شامل 191 صفحه و بشرح زیر میباشد:
نوع فایل : PDF قابل ویرایش
A generic framework for Arabic to English machine translation of simplex sentences using the Role and Reference Grammar linguistic model
Abstract
The aim of this research is to develop a rule-based lexical framework for Arabic language
processing using the Role and Reference Grammar linguistic model. A system, called
UniArab is introduced to support the framework. The UniArab system for Modern Standard
Arabic (MSA), which takes MSA Arabic as input in the native orthography, parses
the sentence(s) into a logical meta-representation, and using this, generates a grammatically
correct English output with full agreement and morphological resolution. UniArab
utilizes an XML-based implementation of elements of the Role and Reference Grammar
theory, and its representations for the universal logical structure of Arabic sentences.
Role and Reference Grammar (RRG) is a functional theory of grammar that posits a
direct mapping between the semantic representation of a sentence and its syntactic representation.
The theory allows a sentence in a specific language to be described in terms
of its logical structure and grammatical procedures. RRG creates a linking relationship
between syntax and semantics, and can account for how semantic representations are
mapped into syntactic representations. We claim that RRG is highly suitable for machine
translation of Arabic via an Interlingua bridge implementation model. RRG is a mono
strata–theory, positing only one level of syntactic representation, the actual form of the
sentence and its linking algorithm can work in both directions from syntactic representation
to semantic representation, or vice versa. In RRG, semantic decomposition of predicates
and their semantic argument structures are represented as logical structures. The
lexicon in RRG takes the position that lexical entries for verbs should contain unique information
only, with as much information as possible derived from general lexical rules.
For this reason and due to the functional nature of our linguistic model, we will create
our own lexicon.
We use the RRG theory to motivate the architecture of the lexicon and the RRG bidirectional
linking system to design and implement the parse and generate functions between
the syntax-semantic interfaces. Through an input process with seven phases, including
morphological and syntactic unpacking, UniArab extracts the universal logical structure
of an Arabic sentence. Using the XML based metadata representing the RRG logical
structure (XRRG), UniArab accurately generates an equivalent grammatical sentence in
the target language through four output phases. We outline the conceptual structure of
the UniArab System which utilizes the framework and translates the Arabic language
into another natural language. We follow the Interlingua design approach for machine
translation. We analyse the Arabic sentences to create a universal, abstract logical representation,
and from this representation we generate English translations.
We also explore how the characteristics of the Arabic language will affect the development
of a Machine Translation (MT) tool. Several characteristics of Arabic pertinent
to MT will be explored in detail with reference to some potential difficulties that they
present. We will conclude with a proposed model incorporating the Role and Reference
Grammar techniques to achieve this end. The UniArab system has been tested by generating
equivalent grammatical sentences, in English, via the universal logical structure of
Arabic sentences, based on MSA Arabic input with very significant and accurate results.
It provides more accurate translations when compared with automated translators from
Google and Microsoft though these systems have a much wider coverage than UniArab
at present. The free word order nature of Arabic and the challenges of incorporating transitivity
into the logical structure will be outlined in detail. This research demonstrates the
capabilities of the Role and Reference Grammar as a base for multilingual translation
systems.
Contents
Abstract iii
Declaration iv
Acknowledgements vi
1 Introduction 1
1.1 Motivation...... 4
1.2 Goals..... 4
1.3 Technologies...... 5
1.4 Thesis organization... 6
2 The Arabic Language 8
2.1 Characteristics of the Arabic language.... 9
2.2 Characteristics of Arabic words.. 11
2.2.1 Free word order.... 12
2.3 Part of speech inventory of the Arabic language.... 14
2.3.1 Noun...... 14
2.3.1.1 Definite nouns.. 15
CONTENTS
2.3.1.2 Indefinite nouns.... 16
2.3.2 Adjectives..... 16
2.3.3 Adverbs.....16
2.3.4 Verbs...... 17
2.3.4.1 Verb tenses.. 17
2.3.4.2 Aspect.. 19
2.3.4.3 Mood.... 19
2.3.4.4 Voice.... 20
2.3.4.5 Transitivity.. 20
2.3.5 Demonstratives.... 21
2.3.6 Others...... 21
2.4 Sentence types in Arabic.. 22
2.4.1 Equational sentences.. 22
2.4.1.1 Verb and noun.. 23
2.4.1.2 Verb and two nouns.... 23
2.4.1.3 Verb and three nouns.. 24
2.4.1.4 Verb and four nouns.... 24
2.4.2 The Verbal Sentence.. 24
2.4.3 Clause...... 25
2.5 Summary...... 25
3 Role and Reference Grammar (RRG) 27
3.1 Role and Reference Grammar linguistic model.. 28
3.2 Formal representation of layered structure of the clause... 31
3.2.1 Representing the universal aspects of the layered structure of the
clause...... 31
3.2.2 Layered structure of the clause (LSC).. 32
CONTENTS
3.2.3 Non-universal aspects of the layered structure of the clause..32
3.3 Noun phrase structure....36
3.3.1 NP headed... 38
3.4 Lexical representations for verbs.. 38
3.4.1 Agents, effectors, instruments and forces.. 39
3.4.2 change of state verb.. 40
3.5 Why we use RRG as the linguistic model... 41
3.5.1 RRG representing the universal aspects of the layered structure
of the clause....42
3.5.2 The lexical representation of verbs and their arguments..43
3.6 Summary...... 44
4 Machine translation strategies 46
4.1 Advantages of machine translation.... 47
4.2 Computational techniques in MT.. 47
4.2.1 System design.... 48
4.2.2 Interactive systems.... 48
4.2.3 Lexical databases.. 49
4.2.4 Tokens and tokenization.. 49
4.2.5 Syntactic analysis (Parsing).. 50
4.3 Basic machine translation strategies.. 50
4.3.1 Multilingual versus bilingual systems.. 50
4.3.2 Direct translation.. 51
4.3.3 Interlingua... 52
4.3.4 Transfer systems.. 53
4.3.5 Statistical machine translation.... 56
4.4 Linguistic aspects of MT.. 56
CONTENTS
4.4.1 Non-Roman alphabet scripts.. 57
4.4.2 Lexical ambiguity.... 57
4.4.2.1 Category ambiguity.... 57
4.4.2.2 Homograph.... 58
4.4.3 Syntactic ambiguity.. 58
4.4.4 Structural differences.. 60
4.5 Challenges of Arabic to English MT.. 60
4.6 Generation...... 62
4.6.1 Generation in direct systems.. 62
4.6.2 Generation in transfer-based systems.. 63
4.6.3 Generation in interlingua systems... 64
4.7 Summary...... 65
5 Design of Arabic to English machine translation system based on RRG 67
5.1 UniArab: Interlingua-based system.... 68
5.2 Designing an XML lexicon architecture for Arabic MT based on RRG..69
5.2.1 An XML-based lexicon.... 70
5.2.2 Lexical representation in UniArab... 70
5.2.3 Lexical properties.. 71
5.3 Design of test strategy.... 74
5.4 Design of evaluation criteria.. 77
5.5 Summary...... 78
6 UniArab: a proof-of-concept Arabic to English machine translation system 79
6.1 Conceptual structure of the UniArab system.... 80
6.1.1 Technical architecture of the UniArab system.....81
6.1.2 UniArab: Lexical representation in interlingua system... 84
CONTENTS
6.2 UniArab: Lexical representation in interlingua system based on RRG..86
6.2.1 Verb.....86
6.2.2 Common noun.... 88
6.2.3 Proper noun... 88
6.2.4 Adjective..... 89
6.2.5 Demonstrative.... 90
6.2.6 Adverb.....91
6.2.7 Other Arabic words.... 92
6.3 UniArab: Generation....92
6.4 UniArab: Screen design.... 94
6.4.1 Lexicon interface.. 97
6.5 Technical challenges....98
6.6 Summary...... 99
7 Testing and evaluation 100
7.1 Evaluation of MT systems.... 100
7.2 Sentence tests...... 101
7.2.1 Verb-Subject with one argument in different tenses..102
7.2.2 Gender-ambiguous proper nouns.. 106
7.2.3 Verb ‘to be’... 108
7.2.4 Verb ‘to have’....110
7.2.5 Free word order.... 112
7.2.6 Pro-drop..... 115
7.2.7 Transitivity of verbs.. 116
7.2.7.1 Intransitive.. 116
7.2.7.2 Transitive.. 118
7.2.7.3 Ditransitive.... 119
CONTENTS
7.2.8 Limitation of UniArab.... 122
7.3 System evaluation..... 125
7.4 Summary...... 128
8 Conclusion 129
8.1 Thesis summary.....131
8.2 Summary of thesis contributions.. 132
8.3 Future work.....133
References 134
Appendix 140
A The author’s publications related to this research 140
B Buckwalter Arabic transliteration 142
C List of translatable sentences 145
D Verbs in lexicon 161
E The UniArab code 170
List of Figures
2.1 A classification for the Arabic language syntax.... 14
2.2 A classification of clauses in the Arabic language.. 22
3.1 Layout of Role and Reference Grammar.. 29
3.2 Arabic sentence types; verb subject object or subject verb object (for
gloss please see example 3.1).. 30
3.3 Formal representation of the layered structure of the clause...31
3.4 English Sentence with precore slot and left-detached position... 33
3.5 Operator projection in LSC.... 34
3.6 LSC with constituent and operator projections.. 35
3.7 Arabic LSC.....36
3.8 The RRG representing the universal aspects of the layered structure of
the clause (Van Valin and LaPolla 1997).. 42
4.1 Direct MT system... 51
4.2 Interlingua1 model with eight languages pairs.. 52
4.3 Multilinguality transfer model with eight languages pairs.. 54
LIST OF FIGURES
4.4 Difference between direct, transfer, and interlinguaMT models, (Trujillo 1999) 55
4.5 NP rule (NP –> det n pp).. 59
4.6 PP is attached at a higher level.... 59
4.7 Direct MT system... 63
4.8 Semantic generation... 64
4.9 Structure to be generated.. 65
4.10 Interlingua model of Arabic MT.. 66
5.1 The conceptual architecture of the UniArab system.. .. 68
5.2 Information recorded in the UniArab lexicon.. 72
6.1 Layout of Role and Reference Grammar.. 79
6.2 The conceptual architecture of the UniArab system.....80
6.3 Generation the right tense for the verbs.... 84
6.4 Information recorded on the Arabic verb.. 87
6.5 Information recorded on the Arabic noun... 88
6.6 Information recorded on the Arabic proper noun.... 89
6.7 Information recorded on the Arabic adjective.. 90
6.8 Information recorded on the Arabic demonstrative......91
6.9 Information recorded on the Arabic adverb.. 91
6.10 Information recorded on the other Arabic words.... 92
6.11 UniArab’s GUI 1..... 95
6.12 UniArab’s GUI 2..... 96
6.13 UniArab’s GUI 3..... 97
6.14 UniArab’s lexicon interface.... 98
7.1 Verb-Subject with one argument.. 102
LIST OF FIGURES
7.2 Verb-Subject with one argument.. 103
7.3 Verb-subject agreement 1.. 104
7.4 Verb-subject agreement 2.. 105
7.5 Gender-ambiguous proper nouns 1.... 106
7.6 Gender-ambiguous proper nouns 2.... 107
7.7 Verb ‘to be’ 1...... 108
7.8 Verb ‘to be’ 2...... 109
7.9 Verb ‘to have’ 1.....110
7.10 Verb ‘to have’ 2.....111
7.11 Free word order (Verb Noun Noun scenario one).. 112
7.12 Free word order (Verb Noun Noun scenario two).. 113
7.13 Free word order (Verb Noun Noun scenario three).. 114
7.14 Pro-drop........ 115
7.15 Intransitive.....116
7.16 Intransitive with an adverb.... 117
7.17 Transitive...... 118
7.18 Ditransitive 1...... 119
7.19 Ditransitive with 2 NP.... 120
7.20 Ditransitive with preposition.. 121
7.21 Limitation of UniArab 1.. 122
7.22 Limitation of UniArab 2.. 123
7.23 Limitation of UniArab 3.. 124
List of Tables
2.1 Dual: merely add two letters to achieve dual form in Arabic.. 10
2.2 Grammatical gender....11
2.3 Feminine is different than masculine.. 12
2.4 Feminine and masculine in Arabic.... 12
2.5 Definiteness in Arabic.... 12
2.6 Definiteness example in Arabic.. 12
2.7 Free word order.....13
2.8 Noun example in Arabic.. 15
2.9 Definite example in Arabic.... 15
2.10 Indefinite example in Arabic.. 16
2.11 Arabic adjective..... 16
2.12 Arabic adverb...... 16
2.13 Imperfect tense
2.14 Perfect tense... 17
2.15 Imperfect inflectional forms of word ‘write’.... 18
2.16 Perfect inflectional forms of word ‘wrote’... 18
2.17 Future tense in Arabic.... 18
LIST OF TABLES
2.18 Indicative mood..... 19
2.19 Subjunctive mood... 19
2.20 Jussive mood...... 19
2.21 Imperative mood..... 20
2.22 Particle ‘Lan’...... 21
2.23 Nominal sentence..... 23
2.24 Kan and its sisters wth¯a.... 23
2.25 zanna and its sisters wth¯a.... 24
2.26 Informed and showed....24
2.27 verb(V), subject(S) and object(O).... 25
2.28 subject(S), verb(V) and object(O).... 25
2.29 verb(V), object(O) and subject(S).... 25
2.30 Two simple clauses by subordinating conjunction.. 25
3.1 Relationships between the semantic and syntactic units... 32
3.2 Lexical representations for the basic Aktionsart classes... 38
4.1 Modules required in an all-pairs multilingual transfer system.. 54
4.2 Derived words from a three-letter-root in Arabic.. 61
5.1 Verb 1..... 73
5.2 Verb 2..... 74
5.3 Test strategy: verb-subject agreement.... 75
5.4 Test strategy: demonstrative adjective-noun agreement... 75
5.5 Test strategy: gender-ambiguous proper nouns.... 75
5.6 Test strategy: verb ‘to be’.... 76
5.7 Test strategy: verb ‘to have’.. 76
5.8 Test strategy: free word order (Verb Noun Noun).. 77
xvii
LIST OF TABLES
5.9 Test strategy: pro–drop.... 77
6.1 Verb 1..... 87
6.2 Verb 2..... 87
6.3 Noun..... 88
6.4 Proper Noun...... 89
6.5 Adjective...... 89
6.6 Demonstrative representative.. 90
6.7 Adverb........ 91
6.8 Other Arabic words (where ‘NON’ means not applicable).... 92
7.1 Test : Verb-Subject; one argument.... 102
7.2 Test : Verb-subject; agreement 1.. 103
7.3 Test : verb-subject; agreement 2.. 104
7.4 Test : Gender-ambiguous proper nouns 1... 106
7.5 Test : gender-ambiguous proper nouns 2.. 107
7.6 Test : Verb ‘to be’ 1....108
7.7 Test : Verb ‘to be’ 2....109
7.8 Test : Verb ‘to have’ 1.... 110
7.9 Test : Verb ‘to have’ 2.... 111
7.10 Test : Free word order (Verb Noun Noun scenario one)... 112
7.11 Test : Free word order (Verb Noun Noun scenario two)... 113
7.12 Test : Free word order (Verb Noun Noun scenario three)..114
7.13 Test: Pro-drop.....115
7.14 Test : Intransitive 1... 116
7.15 Test : Intransitive 2... 117
7.16 Test : Transitive..... 118
LIST OF TABLES
7.17 Test : Ditransitive 1... 119
7.18 Test : Ditransitive with 2 NP.. 120
7.19 Test : Ditransitive with preposition.. 121
7.20 Test : Limitation of UniArab.. 122
7.21 Test : Limitation of UniArab 3 using non existing nonsense word..124


دانلود مقاله


پایان نامه


ارزان


مقالات کمیاب


مهندسی برق


زمین شناسی


انگلیسی


مترجمی


آب


تحقیق


فایل وورد


پاورپوینت


اکسل 2016


Doc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شرکت علم و پژوهش برتر نارون, مقالات آی اس آی , تصحیح پروپوزال ...

من خانه ام را پر از رنگ می کنم، پر از عطر زندگی، گل میخرم، نان گرم می کنم ، شعر
مینویسم و باور میکنم کلام فروغ را: زندگی یعنی همین بهانه های کوچک خوشبختی...
گل های باغ زندگی ام ممنون که روز معلم را تبریک میگویید. اساتید عزیزم روزتان
مبارک گفت استاد مبر درس از یاد یاد باد آنچه مرا گفت استاد یاد باد ان که مرا یاد اموخت
آدمی نان ...

آموزش پروپوزال نویسی، نحوه نگارش پروپوزال - دانشیار

کلمات کلیدی: تعریف ها و تکنیک هاآموزش پایان نامه نویسیآموزش روش تحقیقآموزش
پروپوزال نویسینحوه نگارش پروپوزالراهنمای نگارش پروپوزالپروپوزال نویسیانجام
پایان نامهانجام پایان نامه ارشد برقانجام پایان نامه ارشد در اصفهانانجام پایان نامه ارشد
عمرانانجام پایان نامه مدیریتانجام پایان نامه مهندسی عمرانآموزش پایان نامه نویسی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا : زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی. تعداد کل واحدهای مصوب ۲۳ واحد (به غیر از دروس
پیش نیاز، کمبود و جبرانی) بوده که متشکل از ۳۲ واحد دروس پایه و تخصصی و ۶ واحد
پایان نامه است. دانشجویان رشته های غیر مرتبط به تشخیص گروه می بایستی تعدادی
از دروس پیش نیاز، کمبود و جبرانی را اخذ نمایند که نمره آن در معدل محسوب نمی شود.

مصاحبه با رتبه نخست آزمون دکتری 93 رشته ترجمه زبان انگلیسی

وی با شرکت در آزمون دکتری 93، موفق به کسب رتبه یک در رشته ترجمه زبان
انگلیسی و پذیرش در دانشگاه علامه طباطبایی گردیده است. 1aaf063 ... همچنین در مورد
مقالات و پایان‌نامه ارشد بنده سؤال شد، این که چرا چنین موضوعی کار کرده‌ام و … . اولویت
دوم: ... Translation Quality Assessment: A Model Revisited by Juliane House(1997
).

بانك موضوعات پايان نامه رشته زبان انگليسي- مترجمي - ایران پژوهان

امثال در ميان فرهنگها: جنبه هاي سبكي ترجمه فارسي كتاب امثال سليمان (ع); ·; استعاره
در ترجمه: بررسي تطبيقي رمان 1984 جرج اورول و دو ترجمه فارسي آن; ·; اغراق در ترجمه:
بررسي موردي سه ترجمه از تراژدي رستم و سهراب به زبان انگليسي; ·; بررسي کمي
استعاره در نگارش و ترجمه فارسي و انگليسي دانشجويان زبان انگليسي; ·; ترجمه
پذيري ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی دانلود. Abu. امضا
كاربر. من دیوانه ی آن لحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی. و محکم در آغوشم بگیــری. و
شیطنت وار ببوسیم. و من نگذارم ! عشق من ، بوسه با لجبازی ، بیشتر می چسبد!

استخراج مقاله از پایان نامه ارشد رشته زبان در اصفهان - آموزشگاه راه نوین

دانلود مقاله های آموزش زبان انگلیسی مقالات isi مقالات علمی به زبان انگلیسی,دانلود
مقالات رشته مترجمی زبان انگلیسی , مقالات آموزش زبان انگلیسی, موضوع پایان نامه
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی ,مقاله در مورد زبان انگلیسی ,تحقیق در مورد
زبان انگلیسی به زبان انگلیسی.

زبان انگلیسی : اصول یادگیری تدریس ترجمه - مقالات و پایان نامه های ...

22 سپتامبر 2012 ... زبان انگلیسی : اصول یادگیری تدریس ترجمه - مقالات و پایان نامه های فارسی و
انگلیسی THESIS - ENGLISH LANGUAGE LEARNING ,TEACHING AND
TRANSLATION.

پایان نامه های دانلودی رشته زبان خارجه (انگلیسی آلمانی فرانسه) | دانلود ...

... دانلود پایان نامه مترجمی زبان فرانسه lecture de Hassan Honarmandi dans la
traduction des Nourritures terrestres et son impact sur la société littéraire
iranienne (1955-1965) · پایان نامه ارشد رشته زبان انگلیسی : تاثیر آموزش مقابله
ای تلفظ بر مهارت شنیداری فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی · دانلود پایان نامه
کارشناسی ارشد ...

دانلود پایان نامه مترجمی زبان انگلیسی

دانلود پایان نامه مترجمی زبان انگلیسی. جزوات کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي
و مترجمي فروش جزوات ارشد زبان انگليسي جزوات ارشد زا.

جستجو و دانلود پایان نامه های انگلیسی | وبلاگ - تراپیپر

24 جولای 2013 ... دوستان و محققان عزیز می توانند به صورت رایگان از جستجوگر پایان نامه های
تراپیپر استفاده کنند و از بین میلیون ها میلیون پایان نامه و تز و رساله ی
کارشناسی ارشد که توسط دانشگاه های مختلف دنیا منتشر شده است، پایان نامه هایی را
که مورد نیازشان است، مستقیما دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهند. این جستجو گر ...

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دستورالعمل. نحوه نگارش پایاننامه دوره کارشناسی ارشد ... عطف نویسی پایان نامه های
دانشجویان زبان انگلیسی(آموزش، ادبیات و مترجمی) به زبان انگلیسی الزامی است.
شرح روي جلد ... در مورد پايان نامههاي كارشناسي ارشد توجه شود كه عبارت M.A. براي
دانشجويان رشتههاي علوم انساني و عبارت M.Sc. براي رشتههاي غير علوم انساني
استفاده شود.

زبان های خارجی - دانلود پایان نامه

پایان نامه زبان های خارجی | دانلود پروپوزال و انجام موضوع پایان نامه زبان های خارجی با
امکان جستجوی پایان نامه زبان های خارجی از جمله زبان انگلیسی، زبان عربی، و سایر ...
چه بهتر انجام پایان نامه زبان انگلیسی و انجام پروپزال زبان انگلیسی تان و دانلود
پایان نامه زبان انگلیسی است و هدف ما درباره ارائه موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد
زبان ...

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

دستورالعمل. نحوه نگارش پایاننامه دوره کارشناسی ارشد ... عطف نویسی پایان نامه های
دانشجویان زبان انگلیسی(آموزش، ادبیات و مترجمی) به زبان انگلیسی الزامی است.
شرح روي جلد ... در مورد پايان نامههاي كارشناسي ارشد توجه شود كه عبارت M.A. براي
دانشجويان رشتههاي علوم انساني و عبارت M.Sc. براي رشتههاي غير علوم انساني
استفاده شود.

ارﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن - pgsrttu.ir

ﻧﮕﺎرش و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ. ﯽ ارﺷﺪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺎرش ﻫﺮ ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ، آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮدن د.
اﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش و ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ . ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ. اي ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪه ﭘﺎﯾﺎن
..... و در ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﻻﺗﯿﻦ. (. ﺧﺎص رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ. ﺑ). ﻪ. ﺻﻮرت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ. (. I, II, III, IV, V, … )
ﺷﻤﺎره. ﮔﺬاري ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺷﻤﺎره. ﮔﺬاري. ﺑﺎ ﻋﺪد از ﻓﺼﻞ اول ﺷﺮوع و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

تایپ برخی از فرمهای پایان نامه کارشناسی ارشد الزامی است | دانشگاه آزاد ...

8 مه 2016 ... 1-کلیه فرمهای ( فرمهایی که تحت نرم افزار ورد طراحی شده اند) که در مراحل اخذ پایان نامه
از تصویب تا دفاع، توسط دانشجو به گروه آموزشی یا معاونت پژوهش و ... روند مراحل اخذ
پایان نامه از تصویب تا دفاع یا افزودن، حذف یا تغییر در فرمها شخصا فایل TAFTIAU
-THESIS-V1.rar را از سایت دانشگاه آزاد اسلامی تفت دانلود نمایید.

تایپ برخی از فرمهای پایان نامه کارشناسی ارشد الزامی است | دانشگاه آزاد ...

8 مه 2016 ... 1-کلیه فرمهای ( فرمهایی که تحت نرم افزار ورد طراحی شده اند) که در مراحل اخذ پایان نامه
از تصویب تا دفاع، توسط دانشجو به گروه آموزشی یا معاونت پژوهش و ... روند مراحل اخذ
پایان نامه از تصویب تا دفاع یا افزودن، حذف یا تغییر در فرمها شخصا فایل TAFTIAU
-THESIS-V1.rar را از سایت دانشگاه آزاد اسلامی تفت دانلود نمایید.

گروه زبان و ادبیات عربی - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

8 فوریه 2017 ... ١, دکتری تخصصی, زبان و ادبیات عربی, دریافت فایل Download. ٢, کارشناسی
ارشد, زبان و ادبیات عربی, دریافت فایل Download. ٣, کارشناسی ارشد, مترجمی زبان
عربی, دریافت فایل Download. ٤, کارشناسی, زبان و ادبیات عربی, دریافت فایل
Download. ٥, کارشناسی, مترجمی زبان عربی, دریافت فایل Download ...

منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی - کنکور

سحر : سلام, واقعا عالی ست .مدت هاست دنبال همچین چیزی بودم که تعدادکمی کتاب, ولی
جامع رو معرفی کنه که بخش وسیعی از نیازم را برای آزمون پوشش بدهند.من دوتا از این
کتاب ها که ذکر کردین رو خریدم و دارم میخونم (دوکتاب مربوط به انتشارات پوران
پژوهش, تالیف: آقای احسان طالب نیا)بی نظیر هستن. خیالم رو از بخش زبان عمومی آزمون
ارشد ...

از انتخاب موضوع تا دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد: هر چه ... - Aftab.cc

چند توصیه برای شروع اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد. موضوع پایان نامه خود کارشناسی
ارشد را با توجه به معیارهایی مانند نیاز جامعه، در اختیار داشتن امکانات تحقیق نظری و
عملی، داشتن دانش. و علاقه در زمینه مورد نظر، آینده شغلی و مواردی از این قبیل انتخاب
کنید و سعی کنید موضوع پایان نامه شما در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر
...

جستجو و دانلود پایان نامه های انگلیسی | وبلاگ - تراپیپر

24 جولای 2013 ... دوستان و محققان عزیز می توانند به صورت رایگان از جستجوگر پایان نامه های
تراپیپر استفاده کنند و از بین میلیون ها میلیون پایان نامه و تز و رساله ی
کارشناسی ارشد که توسط دانشگاه های مختلف دنیا منتشر شده است، پایان نامه هایی را
که مورد نیازشان است، مستقیما دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهند. این جستجو گر ...

ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ...

١. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ... ﺧﻼﺻﻪ اي
از ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺒﻚ. -4. دوران ﻧﺎ ارام ﺳﺎﻟﻬﺎي. 1790. ﺗﺎ. 1840 ... )1867. - 2. ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي
و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ. 2-1 : اﺛﺎر ﺑﺮ زﺑﺎن ﺷﻬﺮ ﻫﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻴﻼﻗﻲ. 2-2 : ﺷﻬﺮ ﻫﺎ
ﻫﺠﻮم زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ. 2-3 : ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻴﻼﻗﻲ. : ﻳﻚ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ازﻣﺪ اﻓﺘﺎده. 3. –. ﻛﺒﻚ. در ﻛﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن. 3-1 :.

مترجمي زبان انگليسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملارد

كارشناسي مترجمي زبان انگليسي و كارشناسي تربيت مترجم زبان انگليسي. مدير
گروه: آقاي محمد رضا رستمي. اطلاعات بيشتر. كارشناس گروه: خانم كوزگر. شماره تماس:
۶۵۴۱۲۹۳۶. چارت درسي. دانلود چارت. مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس. لينك دانلود.
كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي. مدير گروه: آقاي محمد رضا رستمي.

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های ...

رنگ جلد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد ارشد حتماً آبی تیره ( سورمه ای ) و از نوع
ساده باشد. ... عبارت « پایان نامه برای دریافت درجه کارناسی ارشد در رشته . ... گذاری);
ضمائم و پیوست ها (درصورت وجود) (ادامه شماره گذاری); چکیده انگلیسی (ادامه شماره
گذاری ); طرح روی جلد به زبان انگلیسی; پشت جلد پایان نامه (به صورت زرکوب
انگلیسی).

انجام پایان نامه | پایان نامه زبان انگلیسی | پایان نامه کارشناسی ارشد و ...

زبان انگلیسی زبان مادری در کشورهای زیادی در جهان است و به عنوان یک زبان بین
المللی شناخته شده است هر کشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی،
فرهنگی و حتی مذهبی با کشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد و این
مساله در ارتباط با زبان انگلیسی اهمیت بیشتری پیدا می کند. در مورد رشته زبان
انگلیسی ...

آموزش پروپوزال نویسی، نحوه نگارش پروپوزال - دانشیار

کلمات کلیدی: تعریف ها و تکنیک هاآموزش پایان نامه نویسیآموزش روش تحقیقآموزش
پروپوزال نویسینحوه نگارش پروپوزالراهنمای نگارش پروپوزالپروپوزال نویسیانجام
پایان نامهانجام پایان نامه ارشد برقانجام پایان نامه ارشد در اصفهانانجام پایان نامه ارشد
عمرانانجام پایان نامه مدیریتانجام پایان نامه مهندسی عمرانآموزش پایان نامه نویسی ...

مترجمي زبان انگليسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملارد

كارشناسي مترجمي زبان انگليسي و كارشناسي تربيت مترجم زبان انگليسي. مدير
گروه: آقاي محمد رضا رستمي. اطلاعات بيشتر. كارشناس گروه: خانم كوزگر. شماره تماس:
۶۵۴۱۲۹۳۶. چارت درسي. دانلود چارت. مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس. لينك دانلود.
كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي. مدير گروه: آقاي محمد رضا رستمي.

مترجمي زبان انگليسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملارد

كارشناسي مترجمي زبان انگليسي و كارشناسي تربيت مترجم زبان انگليسي. مدير
گروه: آقاي محمد رضا رستمي. اطلاعات بيشتر. كارشناس گروه: خانم كوزگر. شماره تماس:
۶۵۴۱۲۹۳۶. چارت درسي. دانلود چارت. مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس. لينك دانلود.
كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي. مدير گروه: آقاي محمد رضا رستمي.

منابع کنکور کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97 - سراسری ...

مترجمی زبان انگلیسی یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . داوطلبانی
که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی را به عنوان مجموعه
امتحانی خود انتخاب می کنند ، می توانند در رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع
کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازند . مجموعه زبان انگلیسی شامل گرایش هایی است
که در 3 ...

پایگاه آموزش زبان انگليسي معصوم پور - مقالات علمي تحقيقاتي در ...

پایگاه آموزش زبان انگليسي معصوم پور - مقالات علمي تحقيقاتي در زمينه زبان
انگليسي - ... برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی
استفاده کنید. برای دریافت اکانت (یوزر و پسورد) پایگاه های علمی از سرویس ...
پایان نامه های ارشد و دكترا. پایان نامه های کارشناسی ارشد انگلیسی دانشگاه علامه
طباطبایی.

دانشجويان تحصيلات تكميلي

"قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي و دكتري تخصصي كه در ترم
جاري (نيمسال اول ۹۷- ۹۶) قصد دفاع از پايان نامه دارند: تا تاريخ ۰۹/۱۰/۹۶ فرصت دارند
پايان نامه آماده به دفاع خود را به گروه تحويل داده و حداكثر تا تاريخ ۰۷/۱۱/۹۶ اجازه
برگزاري جلسه دفاع دارند." شركت كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي در كارگاه
آشنايي با ...

موضوع پایان نامه زبان انگلیسی - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله ...

انجام پایان نامه مترجمی زبان، انجام پایان نامه ادبیات انگلیسی، انجام پایان نامه آموزش
زبان ، انجام پایان نامه زبان شناسی، کارشناسی ارشد زبان انگلیسی.

رشته مترجمی زبان انگلیسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رشته مترجمی زبان انگلیسی یکی از رشته‌ها در دانشگاه‌های ایران است که در آن کار
ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود. این رشته در
سطح کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا در بیشتر دانشگاه‌ها و موسسات
آموزش عالی ایران وجود دارد. یک رشته نظری و عمومی با عنوان مطالعات ترجمه (که به یک
زبان ...

دانلود رایگان پایان نامه به زبان لاتین - کالج پروژه

دانلود رایگان پایان نامه به زبان لاتین. ... برای دریافت پایان نامه های دانشگاه های
گوناگون میتوانید به لینک های زیر مراجعه نموده و براحتی متن کامل پایان نامه های
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های مختلف جهان را دریافت کنید: کتابخانه های
دانشگاه های ... پایگاهی شامل متن کامل پایان نامه های دانشگاه های مختلف سوئد به زبان
انگلیسی:.

گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

جلسه دفاع از پايان نامه ارشد رشته آموزش زبان انگليسي - تورکو موزیک

8 جولای 2016 ... 1) دوره های نوشتن پروپوزال نویسی در رشته آموزش زبان انگلیسی .... دانلود رایگان
نمونه پاورپوینت برای جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان دریافت. 3 . از
انتخاب موضوع تا دفاع از پايان ..... زبان و ادبیات عرب، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی
زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی، ... نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ...

منابع کنکور کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی 97 - سراسری ...

مترجمی زبان انگلیسی یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . داوطلبانی
که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی را به عنوان مجموعه
امتحانی خود انتخاب می کنند ، می توانند در رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع
کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازند . مجموعه زبان انگلیسی شامل گرایش هایی است
که در 3 ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

تعداد كل واحد هاي درسي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ، با احتساب واحد پايان نامه بر
حسب رشته ، حداقل 28 و حداكثر 32 واحد است. تبصره 1 : چنانچه ... تعداد واحد پايان نامه
كارشناسي ارشد ، براي همه رشته ها بين 4 تا 10 واحد درسي ، مطابق برنامه مصوب شوراي
عالي برنامه ريزي است. ماده 6 : دانشجوي ...... زبان انگليسي پيش دانشگاهي. 4. 18. 72.

جلسه دفاع از پايان نامه ارشد رشته آموزش زبان انگليسي - تورکو موزیک

8 جولای 2016 ... 1) دوره های نوشتن پروپوزال نویسی در رشته آموزش زبان انگلیسی .... دانلود رایگان
نمونه پاورپوینت برای جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان دریافت. 3 . از
انتخاب موضوع تا دفاع از پايان ..... زبان و ادبیات عرب، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی
زبان انگلیسی، آموزش زبان آلمانی، ... نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ...

تایپ برخی از فرمهای پایان نامه کارشناسی ارشد الزامی است | دانشگاه آزاد ...

8 مه 2016 ... 1-کلیه فرمهای ( فرمهایی که تحت نرم افزار ورد طراحی شده اند) که در مراحل اخذ پایان نامه
از تصویب تا دفاع، توسط دانشجو به گروه آموزشی یا معاونت پژوهش و ... روند مراحل اخذ
پایان نامه از تصویب تا دفاع یا افزودن، حذف یا تغییر در فرمها شخصا فایل TAFTIAU
-THESIS-V1.rar را از سایت دانشگاه آزاد اسلامی تفت دانلود نمایید.

شرح روي جلد پايان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

رنگ پيشنهادی برای پايان نامه های کارشناسی ارشد در واحد سبزوار آبی می باشد . )
شكل و اندازه گيري مطالب در صفحه هاي گوناگون در حد امكان ، به .... ث . چكيده به زبان
انگليسي. در آخر پايان نامه ، چكيده به زبان انگليسي آورده شود ( حداكثر 250 كلمه ، در
يك صفحه ) تا راهنمايي براي غير فارسي زبانان باشد . صفحه 22 ، نمونه اي براي اين
صفحه ...

زبان انگلیسی : اصول یادگیری تدریس ترجمه - مقالات و پایان نامه های ...

22 سپتامبر 2012 ... زبان انگلیسی : اصول یادگیری تدریس ترجمه - مقالات و پایان نامه های فارسی و
انگلیسی THESIS - ENGLISH LANGUAGE LEARNING ,TEACHING AND
TRANSLATION.

گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم - دانلود فایلهای مورد نیاز ...

پروپوزالهای تصویب شده تا تاریخ 17/12/95 · نمونه پروپوزال · فرمهای مربوط به پایان
نامه · چارت دروس دوره ی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی (قدیمی). چارت دروس
دوره ی کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی · چارت دروس دوره ی کارشناسی
ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی · چارت دروس دوره ی کارشناسی رشته مترجمی زبان
...

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مترجمیزبان و ادبیات انگلیسی ...

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : نمونه سوالات رشته مترجمیزبان و
ادبیات انگلیسی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور به همراه جواب و پاسخنامه با لینک
مستقیم آماده دریافت می باشد. ... COM) : در راستای افزایش امکانات سایت نمونه
سوالات پایان ترم نیمسال های مختلف برای دریافت آماده می باشد. این مجموعه کاملترین ...

شرکت علم و پژوهش برتر نارون, مقالات آی اس آی , تصحیح پروپوزال ...

من خانه ام را پر از رنگ می کنم، پر از عطر زندگی، گل میخرم، نان گرم می کنم ، شعر
مینویسم و باور میکنم کلام فروغ را: زندگی یعنی همین بهانه های کوچک خوشبختی...
گل های باغ زندگی ام ممنون که روز معلم را تبریک میگویید. اساتید عزیزم روزتان
مبارک گفت استاد مبر درس از یاد یاد باد آنچه مرا گفت استاد یاد باد ان که مرا یاد اموخت
آدمی نان ...

عناوین پایان نامه زبان و ادبیات انگلیسی - دکتر تحقیق

عناوین پایان نامه زبان و ادبیات انگلیسی:در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات
پایان نامه و تحقیق در زمینه آموزش زبان انگلیسی بپردازیم:

منابع آزمون ارشد مترجمی زبان انگلیسی - کنکور

سحر : سلام, واقعا عالی ست .مدت هاست دنبال همچین چیزی بودم که تعدادکمی کتاب, ولی
جامع رو معرفی کنه که بخش وسیعی از نیازم را برای آزمون پوشش بدهند.من دوتا از این
کتاب ها که ذکر کردین رو خریدم و دارم میخونم (دوکتاب مربوط به انتشارات پوران
پژوهش, تالیف: آقای احسان طالب نیا)بی نظیر هستن. خیالم رو از بخش زبان عمومی آزمون
ارشد ...

دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های کارشناسی ارشد

دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های کارشناسی ارشد. يكشنبه ، 7 آبان
1391 ، 10:12 | نوشته شده توسط مدير كل | مشاهده در قالب پی دی اف | چاپ | فرستادن به
ایمیل. دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های کارشناسی ارشد. برای دریافت
فایل بر روی نام رشته مورد نظر کلیک کنید ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد زبان انگلیسی | انجام پروژه های شبیه ...

12 مارس 2017 ... نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مترجمی زبان انگلیسی. رشته مترجمی زبان
انگلیسی یکی از رشته‌ها دردانشگاه‌های ایران است که درآن کار ترجمه از زبان فارسی به
انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود. این رشته درسطح کارشناسی
کارشناسی ارشد و دکتری در بیشتر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران وجود دارد ...

دانشجويان تحصيلات تكميلي

"قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي و دكتري تخصصي كه در ترم
جاري (نيمسال اول ۹۷- ۹۶) قصد دفاع از پايان نامه دارند: تا تاريخ ۰۹/۱۰/۹۶ فرصت دارند
پايان نامه آماده به دفاع خود را به گروه تحويل داده و حداكثر تا تاريخ ۰۷/۱۱/۹۶ اجازه
برگزاري جلسه دفاع دارند." شركت كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي در كارگاه
آشنايي با ...

دانلود پایان نامه مترجمی زبان انگلیسی

دانلود پایان نامه مترجمی زبان انگلیسی. جزوات کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي
و مترجمي فروش جزوات ارشد زبان انگليسي جزوات ارشد زا.

پاورپوینت فصل هشتم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف: دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی

حل مسائل انتشار موج در محیط های متخلخل اشباع با استفاده از توابع نمایی پایه به شکل بدون شبکه محلی

گزارش کارآموزی حسابداری در شركت خاك صحرا

دانلود رام فارسی هواوی HUAWEI G630-U00 بیلد 126

دانلود پاورپوینت مفاهیم بیوریتم

پاورپوینت آریتمی های قلبی

ترجمه مقاله کلان داده Big Data+ تشخیص نفود و داده های ناهمگن بزرگ: یک بررسی

اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري خانم محمدي Copy

ترجمه مقاله کلان داده Big Data+ تشخیص نفود و داده های ناهمگن بزرگ: یک بررسی

دانلود پاورپوینت کامل معماری پایدار-تنظیم شرایط محیطی Sustainable Architecture