دانلود فایل


پروژه افزایش راندمان توربین گازی - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه افزایش راندمان توربین گازی فرآیند توربینهای گاز دلایل اقتصادی فاگ فشار ضعیف سیستم فاکینگ PACT تخمین کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری ن

دانلود فایل پروژه افزایش راندمان توربین گازی توربين گاز:
توربين گاز از لحاظ مراحل كار و نحوة عملكرد؛ شباهت زيادي با موتورهاي احتراق داخلي دارد:
اولا: چهار مرحلة مكش؛ تراكم؛ احتراق و انبساط (قدرت) و تخليه در توربينهاي گاز صورت مي گيرد منتهي در موتورهاي احتراق داخلي؛ اين مراحل؛ در هر يك از سيلندرها ولي به ترتيب انجام مي شود؛ در حاليكه در توربين هاي گاز؛ در يك از مراحل فوق الذكر در قسمت خاصي از واحد گازي در توربين هاي براي همان منظور در نظر گرفته شده است؛ صورت مي گيرد. مثلا: تراكم همواره در يك قسمت و احتراق همواره در يك قسمت ديگر در حال انجام است.
ثانيأ: در توربين هاي گاز نيز؛ اين انرژي شيميائي نهفته در سوخت هاي فسيلي است كه نهايتأ بصورت انرژي مكانيكي (گشتاور) ظاهر مي گردد.
و ثالثأ: در توربين هاي گاز نيز سيال عاملي كه باعث چرخش محور مي گردد ؛ گاز داغ (هواي فشرده محترق ) مي باشد؛ و همين وجه تسمية توربين هاي گازي مي باشد.
مطالب فوق؛ با توضيح اجزاء توربين گاز؛ و ترتيب انجام كار در اين نوع واحد توليد انرژي مكانيكي روشنتر خواهد شد.
اجزاء توربين گاز عبارتند از:
كمپرسور
اتاق احتراق
توربين

كمپرسور:
كمپرسور استفاده شده در توربينهاي گاز صنعتي (توربين هاي گاز كه براي توليد برق بكار برده مي شوند)؛ معمولأ از نوع جريان محوري مي باشند؛ به اين معني كه هوا در امتداد محور كمپرسور با رانده شدن بطرف جلو و كم شدن سطح مقطع فشرده مي شود. اين نوع كمپرسورها مي توانند حجم هواي بسيار زيادي متراكم كنند. نيروي محركة كمپرسور در واحدهاي گازي؛ در ابتداي راه اندازي؛ توسط موتور راه نداز (ديزلي يا الكتريكي) و پس از خود كفا شدن توربين؛ توسط نيروي گشتاوري خود توربين تامين مي شود. (زيرا توربين و كمپرسور هم محور هستند) و حدودا دو سوم از نيروي گشتاوري توربين صرف گرداندن كمپرسور و تنها آن صرف گردش بار وصل به محور توربين ميشود.
علت اصلي استفاده از كمپرسور؛ در توربين هاي گاز ؛ تامين هواي فشرده براي سيستم احتراق مي باشد؛ لكن يكسري انشعابهاي فرعي نيز از بعضي مراحل كمپرسور گرفته مي شود كه معمولا فشار كمتري از خروجي كمپرسور دارند. موارد استفاده اين انشعابها عبارتند از:
- كنترل شيرهاي بخصوص بنام بليد والو كه وظيفة تنظيم هواي كمپرسور در دور متغير را بعهده دارند
- آب بندي يا تاقانها (ياتاقانهاي اصلي توربين گاز) و كنترل شيرهاي هوايي (شيرهايي كه توسط هواي فشرده كنترل مي شوند).
تعداد صفحات 178 word

فهرست مطالب
فصل اول
كليات و اجزاء توربين گاز
1-1- توربين گاز
1-1-1- كمپرسور
1-1-2- سيستم احتراق
1-1-2-1- محفظه احتراق
1-1-2-2- نازل سوخت
1-1-2-3- جرقه زن
1-1-2-4- شعله بين
1-1-2- 5 - لوله هاي مرتبطة شعله
1-1-2-6- قطعه انتقال دهندة گاز داغ
1-1-3- توربين گاز
1-2- اجزاء فرعي توربين گاز
1-2-1- اجزاء راه انداز
1-2-2- جعبه دنده
1-2-3- كوپلينگ
1-2-4- كلاچ ها
1-2-5- ياتاقانها
1-1- ياتاقان تراست با بار
1-2- ياتاقان تراست بي بار
1-2-6- اجزاء ديگر
1-3- سيستمهاي فرعي توربين گاز
1-3-1- سيستم روغنكاري
1-3-2- سيستم آب خنك كن
1-3-3- سيستم سوخت توربين هاي گازي
1-3-4- سيستم هواي خنك كن
1-4- كنترل و حفاظت توربين گاز
1-5- مزايا و معايب توربين گاز
مـراجـع فـصـل اول

فصل دوم
سيكل ترموديناميكي توربين گاز
2-1- نگرش كلي بر توربينهاي گاز
2-2- مقايسه نيروگاه گازي با نيروگاههاي ديگر
2-3- فرآيند توربينهاي گاز
3-3- سيكل استاندارد هوايي (براتيون)
2-5- نسبت فشار براي حداكثر كار خالص ويژه سيكل نظري
2-6- سيكل عملي براتيون
2-7- راندمان محفظه احتراق
2-8- بازده پلي تروپيك
2-9ـ تعيين معادله راندمان پلي تروپيك
2-10- نسبت فشار براي حداكثر كار خروجي در سيكل عملي توربين گاز
2-11- نسبت فشار براي حداكثر راندمان حرارتي سيكل عملي
مـراجـع فـصـل دوم

فصل سوم
روشهاي افزايش قدرت و راندمان توربين گاز
3-1- توربين گاز با بازياب
3-1-1- توربين گاز همراه با بازياب حرارتي (مبدل حرارتي)
3-1-2- روش توليد بخار با استفاده از بويلرهاي بازياب
3-2- سيكل توربين گاز با گرم كم مجدد
3-3- توربين گاز با تزريق بخار
3-3-1ـ توربين گاز با تزريق بخار به ورودي توربين گاز
3-4- توربين گاز با خنك كاري
3-4-1- خنك كاري مياني
3-4-2- خنك كاري بوسيله پاشش آب به ورودي كمپرسور
3-4-3- خنك كاري هواي ورودي به توربين بوسيله سيستم ذخيره يخ
3-4-4- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر تراكمي
3-4-5- خنك كاري هواي ورودي به كمپرسور به وسيله چيلر جذبي
3-5- مقايسه كلي روشهاي موجود وانتخاب روشهاي مفيدبه منظورافزايش قدرت خروجي ازتوربين گاز
مـراجـع فـصـل سـوم

فصل چهارم
فعاليتهاي انجام شده در زمينه سيستم Fog
4ـ1ـ Mee Industries Inc
4ـ2ـ Henry Vogt
4ـ3ـ Premier Industries Ins

فصل پنجم
اثرات سرمايش هواي ورودي بر روي اجزاي سيستم توربين گاز
5-1- تاثير سرمايش هوا بر روي كمپرسور توربين گاز
5-1-1- دماي خروجي از كمپرسور
5ـ1ـ2ـ كار كمپرسور
5-1-3- نسبت فشار
5-1-4- شرايط كاركرد
5-1-5- افت دما در رابطه مافوق صوت
5-2- تاثير سرمايش هوا بر روي اتاق احتراق
5-3- تاثير سرمايش هوا بر روي توربين
5-3-1- دماي خروجي از توربين
5-3-2- كار خالص توربين
5-4- تاثير سرمايش بر روي راندمان كلي توربين گاز
5-5- عوارض جانبي و عوامل تاثير گذار بر تور بين گاز
5-5-1- تاثير ارتفاع
5-5-2- افت فشار ورودي
فصل ششم
روش Fog
6-1- پروژه افزايش قدرت واحد گازي با استفاده از سيستم خنك كننده Fog
6-2- معيارهاي انتخاب براي سيستم هاي خنك كن ورودي
6-4- توليد Fog
6-4-1- توزيع اندازه ذرات
6-5- ملاحظات خوردگي در كمپرسورهاي توربين گاز
6-6- نحوه توزيع Fog فاكتور موثر بر تبخير
6-7- نازلها، پمپها و ساير تجهيزات
6-8- سيستم كنترل
6-9- مكان نازلها در توربين گازي
6-10- كيفيت آب مصرفي
6-11- ليست نيازها و موارد نگهداري سيستم Fog توربين گازي
6-12- نمودار رطوبت سنجي پاشش ورودي
6-13- شرايط محيطي و قابليت كاربرد پاشش Fog در ورودي
6-14- بررسي امكان استفاده از سيستم Fog در نواحي مختلف آب و هوايي
6-15- تخمين كل هزينه هاي سرمايه گذاري نخستيني سيستم Fog
6-16- مطالعات و آزمايشهاي انجام شده
فصل هفتم
فشار ضعيفFog
فاگ فشار ضعيف
7-1- زمينه اوليه
7-2- Fog فشار قوي
7-3- نحوه قرار گيري نازلها در فاگ فشار ضعيف
7-4- عوامل فيزيكي
7-5- انجام عملي
7-6- نازلهاي فاگ فشار ضعيف
7-7- PACT (افزايش قدرت به وسيله تكنولوژي خنك سازي هواي ورودي)
7-8- دلايل نصب سيستم خنك كننده در ورودي آن
7-9- كاهش NOx
7-10- سيستم فاكينگ PACT
7-12- محاسبه نمونه
7-13- دلايل اقتصادي فاگ فشار ضعيف
7-14-نمونه اي از ميزان بهره(سود) براي 5 طرح اجرا شده در هلند
مـراجـع فـصـل پنـجـم و شـشـم و هـفتـم
ضمائم وپيوستها


پایان نامه توربین گاز


افزایش راندمان توربین گازی


کمپرسور


توربین گازی


کمپرسور


سیستم سوخت توربین های گازی


خنک کاری


سیستم Fog


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دﻻﻳﻞ ﺧﻨﻚ ﻛﺎري ﻫﻮاي ورودي ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل - سابا

ﻛﺎﻫﺶ ﺗ ا ﺗ ﻟ ﺪ ﺷﺪ ﺗ ﻂ ﺗ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮم ﺳﺎل.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. ﺰن ﺮ ﺮژي ﺮ ﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه. ﺰ ﺶ ...
روش ﻓﺎگ. در روش اواﭘﺮاﺗﻴﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ذرات آب ﺑﺎ ﻫﻮاي ورودي راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻨﻚ ﻛﺎري ﭘﺎﻳﻴﻦ.
اﺳﺖ . از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ذرات ﺑﺎ ﻫﻮاي ورودي ﺳﻌﻲ ﻣﻲ. ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻗﻄـﺮ ذرات ﻛـﺎﻫﺶ. ﻳﺎﺑﺪ.

دانلود رایگان مقاله خنک سازی در نیروگاه های گازی | collegeprozheh.ir ...

31 مه 2017 ... دانلود رایگان مقاله مهندسی مکانیک ، برق. —————–. چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله
خنک سازی در نیروگاه های گازی ” بدین شرح است: امروزه از سیستم های خنک کاری به
منظور بهینه سازی و افزایش راندمان در نیروگاه های گازی استفاده می شود. بازده چرخه
توربین گازی با افزایش دمای گازهای احتراق ورودی به توربین افزایش ...

پروژه بررسی اثر هندسه دودکش بر کاهش افت فشار و افزایش راندمان ...

20 نوامبر 2015 ... هدف اصلی این پروژه بررسی راههای مختلف کاهش افت فشار در مسیر گازهای خروجی از
توربین گاز و افزایش راندمان در نیروگاه های سیکل ترکیبی میباشد. گازهای خروجی
از توربین گاز پس از عبور از صداخفه کن ها( سایلنسورها)، با تغییر مسیر 90 درجه از
طریق یک کانال واگرا وارد مبدل حرارتی شده و پس از انتقال حرارت به ...

پول افزایش بازده نیروگاه‌های گازی را از کجا تامین کنیم؟ - اخبار تسنیم ...

14 نوامبر 2015 ... در حالی یکی از علل اصلی افزایش نیافتن بازده نیروگاه‌های گازی در سال‌های اخیر،
ناتوانی در تامین مالی پروژه های افزایش بازده این نیروگاه ها بوده که این ... اضافه شدن
بخش بخار به نیروگاه گازی و تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی: در این روش با
استفاده از حرارت خروجی توربین گاز، بخار آب تولید می‌شود و این بخار ...

توربین گازی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در سال ۱۹۰۴، یک پروژه ساخت توربین گاز توسط فرانتس استولز در برلین انجام شد
که اولین کمپرسور محوری جهان در ساخت آن مورد استفاده قرار گرفته بود، ولی این پروژه
... از اگزوز توربین گاز استفاده شده و بویلر توربین بخار بدون نیاز به سوخت، بخار
آب تولید می‌کند؛ بنابراین، با استفاده از این روش، راندمان سیکل افزایش می‌یابد.

فروش 12 توربین گازی ارتقا یافته به عراق به ارزش 2 میلیارد دلار ...

10 جولای 2017 ... عباس علی آبادی مدیرعامل شرکت گروه مپنا در نشستی خبری اظهار داشت: 6 سال پیش
پروژه ای در مپنا برای ارتقای یکی از توربین های گازی موجود در سبد محصولات گروه
تعریف شد که هدف از این پروژه، توسعه توربینی بود که بتواند با به روزسازی ناوگان
موجود، ظرفیت و راندمان شبکه برق کشور را افزایش دهد.

روش های افزایش راندمان سیکل توربین گاز - مهندس محی الدین اله دادی

روش های افزایش راندمان سیکل توربین گاز. توربین گاز. عملکرد اساسی توربین گاز
مشابه نیروگاه بخار است با این تفاوت که در آن به جای بخار آب از هوا استفاده می شود.
هوای تازه جو به درون یک کمپرسور وارد و در آنجا توسط کمپرسور تا فشار بالا متراکم
می شود،سپس با تزریق سوخت به درون هوا،انرژی وارد توربین شده و سوخت مشتعل ...

افزایش توان و بهبود عملکرد توربین گاز ۴ مگاواتی در دانشگاه صنعتی ...

2 مارس 2015 ... متخصصین شرکت مدیریت پروژه های توربین ارکان ایرانیان بعنوان یکی از واحدهای
فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف تلاش کردند تا با اعمال تغییرات
فنی گسترده در یک توربین گازی کلاس ۴ مگاوات دمای گاز خروجی از محفظه احتراق را
که به بخش توربین وارد می‌شود، از ۱۶۰۰ درجه فارنهایت به ۱۶۶۰ درجه ...

مدیر عامل مپنا خبر داد فروش ۱۲ توربین گازی ارتقا یافته به عراق به ...

10 جولای 2017 ... فروش ۱۲ توربین گازی ارتقا یافته به عراق به ارزش ۲ میلیارد دلار/ افزایش راندمان
نیروگاه‌ها بدون احداث نیروگاه جدید ... مدیرعامل گروه مپنا در خصوص میزان صرفه‌جویی
سوخت با بکارگیری این پروژه در صنعت برق گفت: توربین گازی کلاس 170 مگاوات
بیش از 300 میلیون لیتر گازوئیل در سال مصرف می‌کند که اگر این ...

افتتاح سامانه خنک کاری هوای ورودی توربین های نیروگاه سیکل ...

13 فوریه 2017 ... به گزارش ایرنا آیین افتتاح سامانه خنک کننده هوای ورودی توربین های گازی نیروگاه
سیکل ترکیبی با حضور جمعی از مسئولان استان در محل این نیروگاه برگزار ... وی
افزود: وزارت نیرو نیز سیاست‌های کلانی را اعلام کرده است که ۴ سیاست آن مربوط به
حوزه برق است و سیاست اول افزایش راندمان نیروگاه‌هاست که در این پروژه ...

پروژه مطالعات امکان سنجی خنک کاری هوای ورودی واحدهای گازی کشور و ...

18 سپتامبر 2011 ... بنابراین گزارش: یکی از موثرترین روشهای افزایش توان و راندمان نیروگاههای گازی و
سیکل ترکیبی کشور، نصب سیستم‌های خنک کاری هوای ورودی توربین‌های گازی است
که با بکارگیری این سیستم، در حدود 10 درصد افزایش توان و یک درصد افزایش
راندمان در توربین گاز خواهیم داشت. به همین منظور پروژه "مطالعات امکان ...

دانلود پروژه در مورد بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط ...

دانلود مقاله درباره تأسيسات فاگ دانلود پروژه بررسی افزایش راندمان توربین های
گازی افزايش قدرت توربين گاز.

سامانه‌های خنک کاری هوای ورودی توربین‌های گازی نیروگاه مشهد افتتاح ...

2 آگوست 2017 ... به منظور افزایش راندمان تولید؛ ... سامانه‌های خنک کاری هوای ورودی توربین‌های گازی
نیروگاه مشهد طی مراسمی با حضور مدیران صنعت برق و مقامات استان خراسان رضوی
افتتاح شد. ... وی افزود: پروژه مدیا نیروگاه مشهد تا قبل از پیک تابستان سال جاری
به بهره برداری رسید و باعث افزایش توان حاصله در این نیروگاه شد.

با هدف افزایش راندمان و توان تولیدی واحدهای گازی عملیات اجرایی پروژه ...

21 ژوئن 2017 ... نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران, برق, الکترونیک, مخابرات, کنترل,
روباتیک, هوش مصنوعی, قدرت, کامپیوتر, امواج , امواج برتر-صنعت برق, نيروگاه برق
, نيروگاه مشهد, پروژه مديا, افزايش راندمان, توربين گازي, مهندسي برق, امواج برتر.

تحليل فني

قدرت توليدي توربين گاز متاثر از دماي محيط ميباشد كه با افزايش يك درجه
سانتيگراد دماي محيط حدودا توان خروجي توربين به ميزان 0.7 درصد كاهش ميابد طبق
رابطه ... ηc : راندمان كمپرسور. رابطه فوق نشان ميدهد كه با افزايش دماي هواي ورودي به
كمپرسور (T1) انرژي مورد نياز كمپرسور جهت فشرده كردن هوا بيشتر شده و در نتيجه
قدرت تحويلي در ...

شبیه سازی و آنالیز ترمودینامیکی سیکل ترکیبی توربین گازی مجهز ...

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 20/6/90. ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ: 2/7/90. ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 1/3/91. ﭼﻜﻴﺪﻩ. : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ،. ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ. ﮔﺎﺯ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺍﻛﺴﻴﺪ. ﺟﺎﻣﺪ ﻟﻮﻟﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﻫﻴـﺪﺭﻭژﻥ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ... ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ، ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳ. ﺎﺑﺪ، ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣـﺎﻟﻲ
ﺍﺳـﺖ ﻛـ. ﻪ. ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ. ﺎﺑﺪ. ﻳ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ،. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎﺭ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﺎري ﻫﻮاي ورودي ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎ ﺗﻮ

3 فوریه 2016 ... ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎي ﮔﺎزي ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ . اﻣﺎ. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت آب و ﻫﻮاﯾﯽ
، اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي ﮐﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎي ﮔﺎزي در آﻧﻬﺎ. اﺣﺪاث ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ، ﻫﻤﻮار. ه ﯾﮏ روش ﺧﺎص ﻧﻤﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و. اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺗﻮرﺑﯿﻦ. ﻫﺎي ﮔﺎزي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ روش.
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ. ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺑﺮاي آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﭘﺬﯾﺮد،.

بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا | پروژه ها و ...

9 آوريل 2017 ... ۱۲۹ صفحه می باشد. فهرست : فصل اول : تأسیسات فاگ. فصل دوم : ملاحظات اقتصادی و
تکنولوژیکی برای عملیات افزایش کارایی نیروگاه سیکل ترکیبی. چکیده. مقدمه.
افزایش خروجی. خنک سازی هوای ورودی توربین گاز. خنک سازی تبخیری. روش خنک
سازی تبخیری. تئوری خنک سازی تبخیری. کولر های ...

مقاله بهینه سازی راندمان توربین های گازی با استفاده از روش RDECEA ...

کاهش دمای ورودی به کمپرسور و افزایش دمای ورودی به توربین سبب افزایش راندمان و
تقویت قدرت تولیدی توربین گازی می شود همین امر محققین را در سال های اخیر برای
رسیدن به روش های بهینه و ارائه راهکارهای مختلف جهت رسیدن به این مطلوب سوق داده است.
دو طرح بسیار کارآ شامل سیکل بازیاب (R) و سیکل بازیاب همراه با سرمایش تبخیری
...

بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا

11 آگوست 2013 ... بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا. تقريباً‌ تمام مباحث
اقتصادي بررسي شده در اين مطالعه ، يعني HRSG مجراي آتش ( هر دو مد عملياتي فشار
متغير و فشار ثابت )در مدت 20 ساله ارزيابي COE نسبت به مورد پايه ( مورد بدون هيچ
وسيله بالا برنده كيفيت برق). يك موفقيت آشكار به نظر مي رسد.

مسیر توسعه تکنولوژی انرژی های نو باید تداوم پیدا کند | برای - موج

4 ساعت قبل ... ... و توربین های بادی گفت: مسیر توسعه تکنولوژی انرژی های نو می بایست تداوم
پیدا کند و چنان که در این بازدید ملاحظه شد مپنا این تونایی را دارد که در این زمینه
پاسخگویی نیازهای منطقه نیز باشد. امیدواریم بتوانیم اقتصاد برق را به یک سامان
دهی حداقلی برسانیم اردکانیان "تصریح کرد: در خصوص افزایش راندمان ...

پروژه بررسی اجزاء توربين های گازی و روشهاي افزايش قدرت و راندمان ...

بررسی اجزاء توربين های گازی و روشهاي افزايش قدرت و راندمان توربين گاز. توربين
گاز. توربين گاز از لحاظ مراحل كار و نحوة عملكرد؛ شباهت زيادي با موتورهاي احتراق
داخلي دارد: اولا: چهار مرحلة مكش؛ تراكم؛ احتراق و انبساط (قدرت) و تخليه در توربينهاي
گاز صورت مي‌گيرد منتهي در موتورهاي احتراق داخلي؛ اين مراحل؛ در هر يك از سيلندرها
ولي ...

2 روش عمده در افزایش بازده نیروگاه‌های گازی کشور | خبرگزاری ایلنا

25 نوامبر 2015 ... برای افزایش بازده نیروگاه‌های گازی کشور دو راهکار عمده وجود دارد که عبارتند از: 1.
اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه گازی و تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی: در
این روش با استفاده از حرارت خروجی توربین گاز، بخار آب تولید می‌شود و این بخار به
عنوان ورودی توربین بخار برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گردد.

با هدف افزایش راندمان و توان تولیدی واحدهای گازی عملیات اجرایی پروژه ...

21 ژوئن 2017 ... نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران, برق, الکترونیک, مخابرات, کنترل,
روباتیک, هوش مصنوعی, قدرت, کامپیوتر, امواج , امواج برتر-صنعت برق, نيروگاه برق
, نيروگاه مشهد, پروژه مديا, افزايش راندمان, توربين گازي, مهندسي برق, امواج برتر.

کاهش قیمت سکه و ارز در بازار آزاد+ جدول - روجانیوز

2 ساعت قبل ... در صرافی‌ها امروز هر قطعه سکه طرح قدیم یک میلیون و 486 هزار و هر دلار 4 هزار و 574
تومان به فروش رسید.

شبیه سازی و آنالیز ترمودینامیکی سیکل ترکیبی توربین گازی مجهز ...

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 20/6/90. ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ: 2/7/90. ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 1/3/91. ﭼﻜﻴﺪﻩ. : ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ،. ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ. ﮔﺎﺯ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﺍﻛﺴﻴﺪ. ﺟﺎﻣﺪ ﻟﻮﻟﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﻫﻴـﺪﺭﻭژﻥ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ... ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ، ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. ﻳ. ﺎﺑﺪ، ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣـﺎﻟﻲ
ﺍﺳـﺖ ﻛـ. ﻪ. ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ. ﺎﺑﺪ. ﻳ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ،. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺸﺎﺭ.

گام هاي افزايش راندمان توليد برق - روزنامه اطلاعات

23 مه 2015 ... بدون تردید اجرای این پروژه ها می تواند به حفظ محیط زیست کمک کند، به عبارت دیگر
با بازگشت انرژی خروجی واحدهای نیروگاه‌های گازی به چرخه تولید، دیگر نیازی به
استفاده از سوخت جدید نبوده و آلاینده های کمتری هم‌به محیط زیست وارد می شود و سبب
افزایش راندمان و بهره وری می شود. نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاهی ...

تحليل فني

قدرت توليدي توربين گاز متاثر از دماي محيط ميباشد كه با افزايش يك درجه
سانتيگراد دماي محيط حدودا توان خروجي توربين به ميزان 0.7 درصد كاهش ميابد طبق
رابطه ... ηc : راندمان كمپرسور. رابطه فوق نشان ميدهد كه با افزايش دماي هواي ورودي به
كمپرسور (T1) انرژي مورد نياز كمپرسور جهت فشرده كردن هوا بيشتر شده و در نتيجه
قدرت تحويلي در ...

پروژه مطالعات امکان سنجی خنک کاری هوای ورودی واحدهای گازی کشور و ...

18 سپتامبر 2011 ... بنابراین گزارش: یکی از موثرترین روشهای افزایش توان و راندمان نیروگاههای گازی و
سیکل ترکیبی کشور، نصب سیستم‌های خنک کاری هوای ورودی توربین‌های گازی است
که با بکارگیری این سیستم، در حدود 10 درصد افزایش توان و یک درصد افزایش
راندمان در توربین گاز خواهیم داشت. به همین منظور پروژه "مطالعات امکان ...

دانلود پروژه بررسی افزایش بازده توربین گازی توسط سیستم مدیا ...

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته مهندسی برق و
الکترونیک، با عنوان افزایش بازده توربین گازی توسط سیستم مدیا، نموده است.
برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود
نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز
اینترنتی) مقاله را ...

دانلود مقاله کامل درباره دزیمتری

دانلود مقاله کامل درباره دزیمتری

کتابچه تجهیزات پزشکی

نشریه پلتس 16 ژانویه 2015 (جمعه 26 دیماه 1393)

تحقیق تعریف تربیت بدنی 28 ص

دانلود پاورپوینت واقعه غدیر خم

پاورپوینت درباره لايه انتقال در شبکه(Transmission Control Protocol)

پاورپوینت اندیشه اسلامی 1 - صد و سه اسلاید

طرح توجیهی تولید ملامین

کتاب شناسایی سیستم ها و حل المسایل آن