دانلود فایل


آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر - دانلود فایلدانلود فایل آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر

دانلود فایل آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر

آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی آمار اختلالات بدني در بین دانش آموزان دختر و پسر | آربیتا فایل

10 مه 2017 ... سلامتي از بهترين موهبت‌هاي خداوندي است. از جمله علل و عواملي كه به اين سلامتي را هديد
مي‌كنند بيماريها و اختلالات مختلف هستند كه اختلالات بدشكلي هراسي بدني (body
dismorphic disorder و احساس چاقي رواني Body Image از جملة آنها مي‌‍باشد. امروزه يكي
از دغدغه‌ها و نگراني‌هاي افراد مربوط به ظاهر و شكل بدن خود مي‌باشد و به ...

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮع اﺿﻄﺮاب و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﻴﺎن وﻋ - Shahrekord ...

ﻛﻨﺪي دﻓﻊ ادرار. ) ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺷﻮد . )1(. ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر و. ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه. ﺷﻴﻮع اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ در
ﻛـﺸﻮرﻫﺎي. در ﺣﺎل ﺗﻮ. ﺳﻌﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ . )2(. اﻳﻦ ﻣﻴـــﺰان ﺑـــﺮ. اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﻲ در
اﻳﺮان. ،. 9 از ... داري در دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ) 001/0. P<. ). ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻌﻜﻮﺳ. ﻲ.
ﺑﻴﻦ اﺿـﻄﺮاب و وزن. ﺑﺪن. دﻳﺪه ﺷﺪ. )013/0 = P . ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﻴﺎت در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣـﻀﻄﺮب ﭘـﻴﺶ
داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ.

پایان نامه آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر - شبکه فایل

17 فوریه 2017 ... چکیده: گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری ها و اختلالات بد شکلی بدنی (
BDD) باعث ایجاد ارزیابی ها و مطالعات بسیار شده است. این پژوهش پیرامون مفاهیم
اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملکردها مطالعاتی را انجام داده است
و در آن به مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر ...

بررسی شیوع نگرش های مربوط به کنترل وزن و اختلالات خوردن و ارتباط ...

ﻫﻢ،. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 93. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل وزن و اﺧﺘﻼﻻت ﺧ. ﻮردن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي
. ﺗﻦ. ﺳﻨﺠﯽ در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان داﻧﺶ. آﻣﻮز. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻓﺘﺨﺎري. 1،. اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺣﻤﺪي. 2. ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺧﻀﺮي ...
دﮐﺘﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ،. ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﺷﻬﺪاي واﻟﻔﺠﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز. ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز،
اﯾﺮان . -4. داﻧﺸﯿﺎر. ،. ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﭘﯿﺪﻣ. ﯿﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز
، ...

مقاله آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر |47920| فایل

2 ا کتبر 2017 ... مقاله آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر (47920):مقاله آمار اختلالات
بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقاله آمار اختلال جسمی دانش آموزان آمار اختلال
بدنی دانش اموزان دانلود آمار اختلالات بدنی بررسی آماری اختلال بدنی پروژه آمار
اختلالات بدنی دانلود اختلالات بدنی بررسی آمار اختلال بدنی دختران پروژه آمار ...

تحقیق آمار اختلالات بدني در بین دانش آموزان دختر و پسر - فایل های ...

26 دسامبر 2017 ... دریافت فایل دریافت_فایل. دانلود تحقیق پژوهشی آمار اختلالات بدني در بین دانش
آموزان دختر و پسر. نوع فایل : Word. تعداد صفحات : 118 چكيده: گرايش بسيار و روز
افزون در خصوص نابهنجاري ها و اختلالات بد شكلي بدني (BDD) باعث ايجاد ارزيابي ها
و مطالعات بسيار شده است. اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و ...

مقاله بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان
دختر و پسر شهرستان ابهر که جامعه آماری مورد مطالعه دو تحقیق حاضر عبارتند از دانش
... دلاورر ، علی ، ۱۳۸۱ ، آمار استنباطی ، تهران ، انتشارات رشد ... بین میزان و انواع
اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان ابهر تفاوت وجود
دارد .

ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک در دانش آموزان ...

ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک در دانش آموزان مقطع پنجم
ابتدایی شهر تهران (فرم معلمان). مقاله 3، ... اختلال سلوک ویژگی بسیار پایدار در طول
دوران کودکی و نوجوانی، بهویژه در بین پسران است. .... مطابق سرشماری مرکز ملی آمار
ایران تعداد این کودکان 177506 نفر میباشد که شامل 87394 دختر و 90112 پسر است.

آمار بالای «خشونت» و «رفتارهای پرخطر» بین دانش‌آموزان - آسیب های ...

4 نوامبر 2017 ... مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از خشونت خفته در دختران و رفتارهای پرخطر در
پسران اعلام نگرانی کرد و گفت: متاسفانه یک متولی خانواده که در سطح کشور قوی عمل
کند، نداریم.

شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی

آﻣﺎر. ي. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗ. ﻲ. ﻣﺴﺘﻘﻞ. و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ. در ﺳ. ﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ. داري. 05/0 α
<. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺷﺪﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. 1/54 %. از. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و. 8/52 %. از. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. ،.
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ . ﺗﻔﺎوت. ﻣﻌﻨﻲ. داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. و ﺟﻨﺲ وﺟﻮد داﺷﺖ. )007/0. P= ). وﻟﻲ
ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. داﻧﺶ. آﻣﻮزان و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺷﻐﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﺗﺤﺼﻴﻼت ﭘﺪر و. ﻣﺎدر، ﻣﻌﺪل. ﻧﻴﻢ. ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و
...

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر - دانلود ...

دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرمانشاه. پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره
و راهنمایی (MA). عنوان. اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان. دانش آموزان
دختر تیزهوش. استاد راهنما. دکتر کیوان کاکابرایی ...... کاکی، آتوسا،(1386) بررسی
رابطه بین عزت نفس و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر. پایان نامه کارشناسی.

بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای و بروز اختلالات رفتاری در میان ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین میزان استفاده از بازی های رایانه ای و بروز
اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی صورت گرفته است. ... میلر و
همکاران دریافتند که در بین کودکان 7 تا 12 ساله، پسران نسبت به دختران رفتارهای
افراطی تری را نشان می دهند، به ویژه در پرخاشگری و ناتوانی یادگیری (Miller & et al
., 1971).

بررسي مقايسه اي اختلال هاي عاطفي-رفتاري و عملکرد تحصيلي کودکان ...

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسي اختلال هاي عاطفي - رفتاري و عملکرد
تحصيلي کودکان 7 تا 11 ساله محروم از پدر و عادي شهر تهران طراحي و اجرا شد. روش:
روش پژوهش حاضر پس رويدادي بوده و جامعه آماري آن را کليه دانش آموزان پسر و دختر 7 تا
11 ساله مقطع ابتدايي شهر تهران تشکيل مي دهند. جمع آوري نمونه، در دو مرحله انجام
گرفت و در ...

ﺑﺪﻧﻲ دﺧﺘﺮان ة ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺧﻮدﭘﻨﺪار ﻧﺎﺑﻴﻨﺎي ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮور - دانش و پژوهش در روان ...

ورزﺷـﻜﺎران ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎ. 45. ﻧﻔـﺮ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ و. 63. ﻧﻔـﺮ. ﻧﺎﺑﻴﻨﺎي ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ. ﺑﺎ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ. 54/6. ±. 20. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺔ. ﺧﻮدﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. ﺑﺪﻧﻲ. (. ﻣﺎرش. و
ﻫﻤﻜﺎران،. ) 1994. ﺑﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS18. و. آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧﺸـﺎن داد
ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ دﺧﺘـﺮان ورزﺷـﻜﺎر و. ﻏﻴﺮورزﺷـﻜﺎر ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎ در ﺧـﺮده. آزﻣـﻮن. ﻫـﺎي ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ. )07/0. P<. ، ).
ﺳــــﻼﻣﺘﻲ.

پایان نامه آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر - Xir9

این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج
عملکردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش
آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه
تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر،
تعداد ...

مقاله آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر |47014| بلودانلود

3 مارس 2017 ... دانلود پروژه درباره |مقاله آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر| این مقاله
درمورد مقاله آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر می باشد. دانلود فایل
درمورد |مقاله آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر| این فایل با عنوان مقاله
آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر به فروش می رسد.

آریا - افسردگی1

لذا این تحقیق در نظر دارد به بررسی رابطه بین میزان افسردگی و پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی ناحیه 1 شهرستان اراک بپردازد. ... از سوی
دیگر افسردگی در نوجوانان با اختلال عملکرد روانی اجتماعی همراه است و داده های موجود
بیانگر این است که خطر بازگشت این اختلالات با فرا رسیدن دوران بزرگسالی
افزایش می ...

پایان نامه آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر – فروشگاه ...

22 نوامبر 2017 ... گرایش بسیار و روز افزون در خصوص نابهنجاری‌ها و اختلالات بد شكلی بدنی(BDD)
باعث ایجاد ارزیابی‌ها و مطالعات بسیار شده است. این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و
رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج عملكردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به
مقایسه شدت بدشكلی هراس بدن بین دانش آموزان پسر و دختر دبیرستان ...

قلدری - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پرسشنامه تجدید نظر شده قلدر/قربانی الویوس و فهرست نشانگان روانی ضربه برای
کودکان(TSCC-A) بین 591(325:پسر ، 266:دختر) دانش آموزان 10-14 ساله توزیع شد.
آمار توصیفی ، همبستگی پیرسون و کای اسکوئر برای تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج نشان داد شیوع رفتار قلدری بین دانش آموزان 4/38% است. بعلاوه دانش آموزان
قربانی ...

بررسی سطح فعالیت فیزیکی روزانه کودکان مبتلا به اختلال اُتیسم ...

2. -1. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان. -2.
داﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮاي رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﮔﺮوه رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ،. داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑ. ﯿﺖ. ﺑﺪﻧ. ﯽ. و ﻋﻠﻮم ورزﺷ. ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
... ﭘﺴﺮ و. 16. دﺧﺘﺮ. 14-7. ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ اُﺗﯿﺴﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ . ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
روزاﻧﻪ. ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺘﺎب. ﺳﻨﺞ. ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ . ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪت. اﺧﺘﻼل اُﺗﯿﺴﻢ در ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄﻪ.

تأثیر تمرینات هیپ- هاپ بر بهزیستی روان¬شناختی دانشجویان دختر ...

جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دختر دانشگاه ارومیه بود که در واحد تربیت بدنی
عمومی يك در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 ثبت نام کردهاند (389نفر). از این تعداد،
301 نفر ..... تأثیر بازی های پرورشی منتخب توپی و غیر توپی در دو زمان صبح
وعصر بر اختلال بیش فعالی دانش آموزان پسرابتدایی شهر اراک. علیرضابهرامی، 1
علی ...

تأثیر بازی های رایانه ای بر سلامت روان دانش آموزان دوره متوسطه شهر ...

داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون های تی گروه های
مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد. نتایج به ... هم چنین، در
مقایسه ویژگی های جمعیت شناختی، بین وضعیت جسمانی، اضطراب و اختلال خواب و
سلامت روان (در کل) دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار بود، ولی بر اساس پایه
تحصیلی ...

مقایسه ابعاد آسیب‌شناسی روانی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان دختر ...

ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ. ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﺸﺨﺺ. ﻲﻣ. ﺷﻮﺩ. ،. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺍﺑﻌﺎﺩ. ﺁﺳ. ﻴ. ﺐ. ﺷﻨﺎﺳ. ﻲ. ﺭﻭﺍﻧ. ﻲ
. ﻭ. ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﺩﺧﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ. ﺑﺪﺷﮑﻠ. ﻲ. ﺑﺪﻥ. ﻭ ﺳﺎﻟﻢ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮاد و. روش. :ﻫﺎ
.... ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺍﺧـﺘﻼﻝ. ﺑﺪﺷﮑﻠﻲ. ﺑﺪﻥ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﻳﮏ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺭﺩﻥ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻭﺳﻮﺍﺳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻳﮏ. ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﮑﻞ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣـﺎ. ﺩﺭﻫﺮﺣـﺎﻝ. ﻳـﮏ. ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﺼﻮﺭ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. –. ﺭﻭﺍﻥ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻭ.

متن کامل (HTML) - مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

یافته‌های تحقیقی دیگری با عنوان بررسی ناهنجاری‌های ستون فقرات دانش‌آموزان پسر
مقطع راهنمایی شهرستان ساری نشان داد 21/89 درصد شرکت کنندگان وضعیت بدنی ...
آزمون فریدمن در مورد اولویت بندی میزان شیوع ناهنجاری اسکلتی کودکان دختر نشان داد
که بین رتبه‌بندی ناهنجاری‌های اسکلتی دانش‌آموزان دختر تفاوت معنی‌داری وجود دارد به
...

نوجوانان ناشنوا: خودپنداره و عزت نفس

رابطه معنی داری بین برخی مؤلفه های طرح واره های ناسازگار، خودپنداره و مشکلات
رفتاری نوجوانان ناشنوا و نابینا وجود دارد. موللی و همکاران. (71). بررسی اثربخشی
آموزش مهارت های زندگی بر روی مهارت های اجتماعی دانش آموزان ناشنوا, 38 نفر ناشنوا مرد
با شنوایی حسی-عصبی در محدوده 50 تا 90 دسی بل. دانش آموزان بین 10 و 12 سال. روش
نمونه ...

بررسی رابطه پرخاشگری و خود کا رآمدی ادراک شده در دانش آموزان مقطع متوس

1 مارس 2012 ... ﭘﺴﺮان ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮي در. 3. ﻋﺎﻣﻞ. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي، ﺧﺸﻢ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان دارﻧﺪ. ). 11(. اﺛﺮات ﻓﺮدي و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻛـﺴﻲ ﭘﻮﺷـﻴﺪه. ﻧﻴﺴﺖ . داﻧﺶ آﻣﻮزي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻋﻠـﺖ در ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﻮزﺷـﻲ. ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎي ﻛﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻋﻼوه. ﺑـﺮ. اﺣﺴﺎس ﻧﺎ اﻣﻨـﻲ و ﺑﻴـﺰاري از ﻣﺪرﺳـﻪ، ﻛـﻪ ﻋﻮاﻗـﺐ آن در. زﻧـﺪﮔﻲ
ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ او ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻓـﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﺮك ﺗﺤﺼﻴﻞ آﺷﻜﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ...

ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک در دانش آموزان ...

ساخت و هنجاریابی مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک در دانش آموزان مقطع پنجم
ابتدایی شهر تهران (فرم معلمان). مقاله 3، ... اختلال سلوک ویژگی بسیار پایدار در طول
دوران کودکی و نوجوانی، بهویژه در بین پسران است. .... مطابق سرشماری مرکز ملی آمار
ایران تعداد این کودکان 177506 نفر میباشد که شامل 87394 دختر و 90112 پسر است.

بررسی شیوع نگرش های مربوط به کنترل وزن و اختلالات خوردن و ارتباط ...

ﻫﻢ،. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 93. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل وزن و اﺧﺘﻼﻻت ﺧ. ﻮردن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي
. ﺗﻦ. ﺳﻨﺠﯽ در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان داﻧﺶ. آﻣﻮز. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻓﺘﺨﺎري. 1،. اﻓﺴﺎﻧﻪ اﺣﻤﺪي. 2. ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺧﻀﺮي ...
دﮐﺘﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ،. ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﺷﻬﺪاي واﻟﻔﺠﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز. ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز،
اﯾﺮان . -4. داﻧﺸﯿﺎر. ،. ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﭘﯿﺪﻣ. ﯿﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز
، ...

بررسی شیوع اختلالات رفتاری - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﮐﻠﯽ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری. -. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮم واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ،. ﻣﻌﺪل
داﻧﺶ. آﻣﻮز، رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ، ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺟﺴﻤﯽ. (. ﺳﺮدرد، آﺳﻢ، درد ﻣﻌﺪه ﯾﺎ ﺗﻬﻮع، ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﻮردن، ﻣﺸﮑﻼت در.
ﺧﻮاب، ﺑﯽ .... ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آﻣﺎری ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎری و. ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن. 95. درﺻﺪ و ﺷﯿﻮع. 30. درﺻﺪ و دﻗﺖ. 03/0. ﺷﺎﻣﻞ. 926. ﻧﻔﺮ. 475(. دﺧﺘﺮ و. 451. )
ﭘﺴﺮ.

ناهنجاری قامتی و طرح‌هایی نه برای همه | شفقنا زندگی

8 مارس 2015 ... بررسی و تحقیقات نشان‌دهنده وجود تغییر شکل‌های بدنی در بین دانش‌آموزان است. این
تغییر شکل‌ها که اغلب شدید نیست با ... عدم ساختار قامتی مناسب در دانش‌آموزان دختر
نسبت به دانش‌آموزان پسر بیشتر مشاهده شد و این مسأله به دلایل شرایط خاص دختران،
اهمیت بیشتری دارد. عدم ساختار قامتی به دلیل ضعف جسمانی است.

متن کامل (PDF) - نشریه پرستاری کودکان

17 ژانويه 2015 ... در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎري در داﻧﺶ
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. 11. -7. ﺳﺎﻟﻪ .... ﺷﺪن اﻧﺪام ﻫﺎ در دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي. اﺳﺖ زﯾﺮا ....
آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺷﺎﻣﻞ. آزﻣﻮن ﺗﯽ. ﻣﺴﺘﻘﻞ،. دو ﺟﻤﻠﻪ اي،. ﻣﺠﺬور. ﮐﺎي و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ. و در. ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﻣﻞ. NCHS. ، ﻧﻠﺴﻮ.

شیوع و تنوع ناتوانی‌های ویژه یادگیری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی شیراز

دانشآموزان مبتلا به اختلالات رفتاری استفاده گردید. به این ترتیب تعداد 401
دانشآموز (200 پسر و 201 دختر) که مبتلا به اختلالات رفتاری نبودند مورد بررسی
قرار گرفتند. این تعداد دانشآموز با استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب
شدند. چک لیست مایکل باست و چک لیستهای اختصاصی مرکز ناتوانیهای یادگیری
شهر شیراز ...

بررسی سطح فعالیت فیزیکی روزانه کودکان مبتلا به اختلال اُتیسم ...

2. -1. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان. -2.
داﻧﺸﯿﺎر، دﮐﺘﺮاي رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﮔﺮوه رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ،. داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺮﺑ. ﯿﺖ. ﺑﺪﻧ. ﯽ. و ﻋﻠﻮم ورزﺷ. ﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
... ﭘﺴﺮ و. 16. دﺧﺘﺮ. 14-7. ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ اُﺗﯿﺴﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ . ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
روزاﻧﻪ. ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺘﺎب. ﺳﻨﺞ. ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ . ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪت. اﺧﺘﻼل اُﺗﯿﺴﻢ در ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄﻪ.

ﺑﺪﻧﻲ دﺧﺘﺮان ة ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺧﻮدﭘﻨﺪار ﻧﺎﺑﻴﻨﺎي ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮور - دانش و پژوهش در روان ...

ورزﺷـﻜﺎران ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎ. 45. ﻧﻔـﺮ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ و. 63. ﻧﻔـﺮ. ﻧﺎﺑﻴﻨﺎي ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ. ﺑﺎ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ. 54/6. ±. 20. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺔ. ﺧﻮدﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. ﺑﺪﻧﻲ. (. ﻣﺎرش. و
ﻫﻤﻜﺎران،. ) 1994. ﺑﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS18. و. آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻧﺸـﺎن داد
ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ دﺧﺘـﺮان ورزﺷـﻜﺎر و. ﻏﻴﺮورزﺷـﻜﺎر ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎ در ﺧـﺮده. آزﻣـﻮن. ﻫـﺎي ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ. )07/0. P<. ، ).
ﺳــــﻼﻣﺘﻲ.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق

در بین دانشجویان آزاد ابهر دکتر پویامنش ۱۰۳; ۴۰ مقایسه اضطراب میان دانشجویان
دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر دکتر شقاقی ۷۹; ۴۱ بررسی رابطه رضایت
شغلی و ... کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره ۱۰۲
; ۲۶ بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان
ابهر ۹۸ ...

بررسی میزان استفاده از موبایل در سرکلاس درس در بین دانش‌آموزان دختر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از موبایل در سرکلاس درس در بین
دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 1 و 2 شهر سنندج انجام شده است. این پژوهش
از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل 24450 نفر از دانش‌آموزان
ناحیه 1 و 2 شهر سنندج بودند. از دو ناحیه مورد نظر تعداد 6 مدرسه دخترانه و 6 مدرسه
پسرانه انتخاب ...

ﺷﺐ ادراري و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ - مجله علمی پژوهشی افق دانش

دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ. ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي. ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ. آﻣﺎر. اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ. ﺷﺎﻣﻞ. اﺳﺘﻮدﻧﺖ ﺑﺮاي دو ﮔﺮوه. ﻣﺴﺘﻘﻞ. و. كا. ي دو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار. SPSS
.... داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻫﺮ. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از. ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻬﻤﯿﻪ داده ﺷﺪ وﻧﻬﺎﯾﺘﺎً. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده از داﺧﻞ ﻫﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨـﺎب. ﺷﺪ . ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮآورد ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ. )4(.

بررسی میزان استفاده از موبایل در سرکلاس درس در بین دانش‌آموزان دختر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از موبایل در سرکلاس درس در بین
دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 1 و 2 شهر سنندج انجام شده است. این پژوهش
از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل 24450 نفر از دانش‌آموزان
ناحیه 1 و 2 شهر سنندج بودند. از دو ناحیه مورد نظر تعداد 6 مدرسه دخترانه و 6 مدرسه
پسرانه انتخاب ...

پایان نامه آمار اختلالات بدنی در بین دانش آموزان دختر و پسر - Xir9

این پژوهش پیرامون مفاهیم اختلال و رشد و پیشبرد و ابزارهای ارزیابی و نتایج
عملکردها مطالعاتی را انجام داده است و در آن به مقایسه شدت بدشکلی هراس بدن بین دانش
آموزان پسر و دختر دبیرستان ناحیه چهار مشهد براساس متغیرهای جنس، سن، وزن، پایه
تحصیلی، رشته تحصیلی، آخرین معدل تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر،
تعداد ...

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

85, ارزیابی نتایج از کاربردها شاخصها و الزمات ایمنی در پروژه های دانشگاه آزاد اسلامی
تهران و مقایسه آن با آمار حوادث عمرانی, امیر حسینخانی, دانشکده فنی و مهندسی, عمران .....
222, بررسی مقایسه ای دلایل شکل گیری رفتار موبوفوبیا (وابستگی به موبایل) در
بین دانشجویان دختر و پسر, پیمان فرهادی پور, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات ...

تحقیق آمار اختلالات بدني در بین دانش آموزان دختر و پسر - فایل های ...

26 دسامبر 2017 ... دریافت فایل دریافت_فایل. دانلود تحقیق پژوهشی آمار اختلالات بدني در بین دانش
آموزان دختر و پسر. نوع فایل : Word. تعداد صفحات : 118 چكيده: گرايش بسيار و روز
افزون در خصوص نابهنجاري ها و اختلالات بد شكلي بدني (BDD) باعث ايجاد ارزيابي ها
و مطالعات بسيار شده است. اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و ...

وضعیت سلامت روان و ارتباط آن با رفاه خانواده در دانش آموزان پیش دانشگا

ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اروﻣﯿﻪ. -2. ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. -3. دﮐﺘﺮاي آﻣﺎر
، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. -4. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن . ﭼﮑﯿﺪه
..... ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧـﯽ در داﻧـﺶ. -. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. 5/1. ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑــﺎ ﺳــﻨﺠﺶ ارﺗﺒــﺎط ﺑــﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎي ﻣﺴــﺘﻘﻞ رﻓــﺎه. ﺧﺎﻧﻮاده. (. اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، وﺿﻌﯿﺖ.

بررسی اثر 12 هفته فعالیت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در ...

جامعه مطالعه حاضر شامل 105 دانش آموز مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال بیش فعالی/
نقصتوجه در سال 94 - 1393 بود. 30 آزمودنی دارای ... بررسی اثر 12 هفته فعالیت
بدنی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال بیش فعالی
/ نقص توجه .... گزارش شده است و هر دو گروه دختر و پسر را تحت تأثیر قرار میدهد ) 6 (.

دانلود پروژه كارآفريني زنان از منظر تعليم و تربيت 27 ص (word)

طرح توجيهي توليد لوله و پروفيل

دانلود پاورپوینت نقشه سیستم مدارٍ الکتریکی ECU 405

آموزش 10 نرم افزار کاربردی به زبان فارسی

دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی ملایر به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)

طراحي و كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت

دستورالعمل نگهداري و انبارش مواد و محصولات در انبار به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز

رام HX-M706C-MB-V1.1.0

ریسک و بازده

مقايسه پارامترهاي موثر بر فرآوري استرانيسم از سلستين به دو روش ليچينگ مستقيم و فرآيند احيايي