دانلود رایگان


700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي - دانلود رایگاندانلود رایگان اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی

دانلود رایگان 700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 43فصل اول : خصوصيت بيومكانيكي و فيزيولوژيكي حركات ايزوكلينيك
اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد. اصطلاح Isokinetic به شرط خاصي اطلاق مي گردد كه در آن يك عضله يا گروه عضلاني در برابر يك مقاومت تطبيق يافته و كنترل شده كه سبب حركت بخشي از عضو تحت يك زاويه پايدار و يا سرعت خطي بر بخشي از دامنه حركت آن عضوي شود، مقابله مي كند. در اين فصل برخي از موضوعات مستقل بيومكانيكي و فيزيولوژيكي در باب استفاده از سيستم هاي Isokinetic بحث مي شود.
قبل از پرداختن به موضوع اصلي اين فصل نياز به اندازه گيري مي بايست روشن و واضح شود. قدرت عضله كه فاكتور اصلي در قلمرو عملكردي عضلات عمومي مي باشد نزديك به يك قرن در استفاده از تكنيك MMT (ارزيابي دستي عضله) مورد ارزيابي قرارگرفت. ارتباط مشخص MMT با Isokinetic درجات 3، 4و 5 مي باشند كه تحت عنوان توانايي يك عضله (گروه عضلاني) براي غلبه بر مقاومت جاذبه (درجه 3) غلبه بر مقاومت جاذبه و مقاومت اندك (درجه 4) و غلبه بر حداكثر مقاومت اعمالي (درجه 5) تعريف مي گردند. اين درجات بطور عمده به استاتيك Isokinetic مربوط مي شوند تا ظرفيت ديناميكي. مي بايست مدنظر داشت اگرچه درجه 3 يك اندازه قابل مشاهده مي باشد. اما درجات 4و5 با توجه به حدت (تيزي) حسي منعكس شده از طرف بيمار و توسط افراد متخصص تعيين مي شوند بهرحال توانايي بشر در تشخيص دقيق ميزان مقاومت در هر دو منظر مطلق و نسبي ضعيف مي باشد. (Sepega , 1995) بعنوان مثال تفاوتهاي موجود به ميزان قدرت كمتر از 25% بطور كلي غيرقابل شناسايي مي باشند.در نتيجه و با توجه به تعريف اگر عضله طرف درگير با عضله مرجع (طرف غير درگير) با عضله مرجع (طرف غيردرگير) به توازن برسد و يا بخشي از قدرت آن را گرفته باشد. از تكنيك MMT نمي توان به تصميم غيري قابل اتكائي دست يافت. علاوه براين پيشرفت عملكرد عضله را نمي توان بطور موثر تخمين زد.
اين مشكل با اين حقيقت كه درجه 4 مسئول %90-60 قدرت عضلاني است، پيچيده تري شود. اين عدد از آناليز (حداكثر) قدرت انتهايي عضلات استنتاج گرديده است كه به سنجش Isokinetic در برابر قدرت مورد نياز براي مقاومت كردن در برابر گرانش اشاره مي كند. بعبارت ديگر به ترتيب درجه s دوبرابر درجه 3 (Dvir 1997a). جدول 1-1 محدوده شاخص هايي را ترسيم مي نمايد كه براي درجه 3 بر اساس وضعيت عضوي كه حداكقر نيروي جاذبه وارد شود، محاسبه گشته است. نمرات درجه 5 بر x منابع منتشره متنوع متكي مي باشد. بوضوح به استثناء فلكسورها و ابداكتورهاي hip كه در وضعيت sidelying , supine براي متعادل ساختن حركات قابل توجه و اعمال شده توسط وزن اندام تحتاني مورد نياز مي باشند. در ساير نمونه ها مقاومت جاذبه معادل %20-4 حداكثر حركت (قدرت) اعمالي توسط عضلات مربوط مي باشد.در نتيجه اكثر پتانسيل هي عضلاتي در درجه 4 قرارمي گيرند. اگرچه اين موضوع به ناچار منجر به تقسيمات جزئي (بعنوان مثال +3 و -5) مي شود كه كاربرد اين تقسيمات نه تجديدشدني مي باشند و نه معتبر. بواسطه سلولهاي حساس به فشار آنها و خلاقيت هاي تكنولوژي مرتبط، سنجش پويايي Isokinetic مي تواند بطور موثرتر و دقيق تري حداكثر ظرفيت حقيقي عضلات را بخوبي تفاوتهاي ظريف موجود در مراحل عملكردي عضله اندازه بگيرد آنها مي توانند اين عمل را تحت فشارهاي استاتيك و نيز ديناميك انجام دهند و اطلاعاتي را بدست آورند كه به مراتب افزون تر از اطلاعاتي است كه با استفاده از ساير تكنيك هاي دستي يا دستگاهي حاصل مي گردد.
اصول پايه
اربطه كشش – طول
عملكرد عضلات ارادي و غيرارادي
دينامومتري Isokinetic منحصرا براي عملكرد عضلات ارادي بكار برده مي شود. اين بدان معنا مي باشد كه علاوه بر عوامل مكانيكي و فيزيولوژيكي عوامل رواني نيز دخيل مي باشند به راستي اشتياق و ميل به همكاري از افراد ضروري آزمون Isokinetic مي باشند. به هر حال ممكن است از سنجش پويايي Isokinetic براي سنجش عملكرد عضلاني كه ممكن است در ابتدا غيرارادي باشند، بعنوان مثال در مريض هايي كه از فلج هاي spasdic ناشي از سكته مغزي رنج مي برند، استفاده شود.
رابطه اصلي
اساسي ترين رابطه حاكم بر عملكرد عضله رابطه بين طول عضله و حجم كشش ناشي از آن مي باشد. دانش ما در اين زمينه منحصرا متكي بر آزمايشات صورت گرفته برروي حيوانات مي باشد. در نمونه هاي اندك آزمايش شده برروي انسان يافته ها در داوطلباني با قطع عضو (Rolston etal 1949) Cineplastic با اصول اثبات شده حاصله از آزمايشات انجام شده برروي حيوانات مطابقت داشته است.
اصول انقباض هاي Isometric
تحليل انقباضات Isometric بر پايه تنظيمات تجربي استوار مي باشد كه در آن طول عضله (متغير مستقل) توسط آزمايش كننده تعيين مي شود و كشش تحت فشار Passine يا تحريك الكتريكي (متغير وابسته) توسط دستگاه اندازه گيري نيرو ضبط مي گردد. (Hill 1953)
بدليل شروع حركت در وضعيت Slack بطوري كه فاصله بين دو انتهاي عضله از طول كلي عضله كوتاهتر است، عضله به استفاده از تحريك الكتريكي وادار مي شود. كشش حاصله توسط يك سلول فشاري متصله به مجموعه اي از عضلات اندازه گيري مي گردد. فاصله بين دو انتهاي عضله اندكي افزايش مي يابد و در يك نقطه معين مقاومت Passive حتي قبل از تحريك توسط سلول فشاري ضبط مي ردد. اين روند تا توقف افزايش آشكاراي كشش تكرار مي گردد.
كشش ضبط شده توسط پويا سنج دو منبع مستقل را بيان مي كند. (شكل 1-1)
1- كشش active ايجاد شده توسط اركان قابل انقباض عضله
2- كشش passive ايجاد شده توسط اركان غيرقابل انقباض عضله
از آن جايي كه دو مورد ذكر شده بطور فيزيكي بهم متصل اند، اندازه گيري همزمان عملكرد مستقل آنها غيرممكن است. به هر حال كشش active با كاهش مقدار كشش passive حاصل مي شود. بعنوان مثال در ثبت كردن قبل از تحريك ناشي از مقدار متشابهي از كشش كلي خط منحني توصيف كننده جزء active تقريبا شكل U معكوس كاملا قرينه دارد. (شكل 1-1)اندازه


گیری


و


شرایط


عملکرد


عضله


ایزوکلینیکی


در


کارهای


کلینیکیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان تمامی آبجکت های (مدل های آماده ) مورد نیاز اسکچاپ - شعبه ...

روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره: نمونه گیری تصادفی ساده . ......
به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد.

مقاله استاندارد ایزو - سورن داک

برای دانلود تحقیق و مقاله استاندارد ایزو تعداد 700 مورد تحقیق در مورد استاندارد ایزو
.... عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی ...

اندازه ی سرعت جستجو شده - کلمه - بهترین و جدیدترین وبلاگها

دریافت فایل اندازه گیری جنگل زبیری اندازه گیری قطر جنگلداری اندازه گیری جنگل
جنگل ... به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می
پردازد اصطلاح .... عشق و ماوی تصویر به اندازه 11% (700x434) کوچک شده است.

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد ضعف مکانیکی

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد ضعف مکانیکی تعداد 700 مورد در ...
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

دانلود رایگان تمامی آبجکت های (مدل های آماده ) مورد نیاز اسکچاپ - شعبه ...

روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره: نمونه گیری تصادفی ساده . ......
به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد.

فیزیولوژی کلیه - دیباداک

تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد فیزیولوژی ....
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي

اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی. ... 700 - اندازه
گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي. 700 - اندازه گيري و ...

مقایسه تکرار پذیری اندازه گیری قدرت عضلات مفصل ران با استفاده از ...

ﻋﻀﻼت در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﻆ راﺳﺘﺎي اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺎت ﺗﻨﻪ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﻣﻔﺼﻞ ران،
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ ... و ﻛﺎر. آ. ﻣﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ. در. ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ..... ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﻻزم.

ه طولانی تواند تشکیل تحرک عوامل برای تشکیل آمبولی ریوی گیری ه ...

برآوردها نشان می دهد سالیانه بیش از 700 تن گل سرخ در کاشان تولید می شود که ..... به
اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد ...

ه طولانی تواند تشکیل تحرک عوامل برای تشکیل آمبولی ریوی گیری ه ...

برآوردها نشان می دهد سالیانه بیش از 700 تن گل سرخ در کاشان تولید می شود که ..... به
اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد ...

مقاله فیزیولوژیک - پایان نامه

برای دانلود تحقیق و مقاله فیزیولوژیک تعداد 700 مورد تحقیق در مورد ... این کتاب
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

مقایسه تکرار پذیری اندازه گیری قدرت عضلات مفصل ران با استفاده از ...

ﻋﻀﻼت در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﻆ راﺳﺘﺎي اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺎت ﺗﻨﻪ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﻣﻔﺼﻞ ران،
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ ... و ﻛﺎر. آ. ﻣﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ. در. ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ..... ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﻻزم.

دانلود پاورپوینت کامل پرتو درمانی - ایستگاه ویژه فروش فایل ناب

پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای فصل اول فیزیک 2 نظام قدیم ( فیزیک و اندازه گیری) ......
ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان در 700 اسلاید و بسیار کامل می ......
به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد.

تحقیق-بررسی-زن-و-نهنضت-مشروطیت-(نیروهای-تولید)

جدیدترین پروژه و پایان نامه دانشجویی و کاملترین مرجع آموزشی با ارائه خدمات كار
تحقيقي پاورپوینت گزارش کارآموزی و کارورزی ... اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و
شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد. ...... تعداد صفحات:
700

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد ضعف مکانیکی

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد ضعف مکانیکی تعداد 700 مورد در ...
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

تحقیق حرکات کششی - پایان نامه

برای دانلود تحقیق و مقاله حرکات کششی تعداد 700 مورد تحقیق در مورد حرکات ...
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

ه طولانی تواند تشکیل تحرک عوامل برای تشکیل آمبولی ریوی گیری ه ...

برآوردها نشان می دهد سالیانه بیش از 700 تن گل سرخ در کاشان تولید می شود که ..... به
اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد ...

700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 43 فصل اول : خصوصيت
بيومكانيكي و فيزيولوژيكي حركات ايزوكلينيك اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و
شرايط ...

مقاله حرکات کششی - پایان نامه

برای دانلود تحقیق و مقاله حرکات کششی تعداد 700 مورد تحقیق در مورد حرکات ...
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

۷۰۰ – اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي

4 آگوست 2017 ... bestfile2.sellfile.ir/prod-1662415-700+_++اندازه+گيري+و+شرايط+عملكرد+عضله+
ايزوكلينيكي+در+كارهاي+كلينيكي.html Cachedاندازه گیری و ...

نقشه 1:100000زمین شناسی بم

مقاله درباره نظريه نقطه تثبيت

دانلود پاورپوینت فرآیند پرستاری در خانواده

دانلود کتاب آموزش آشپزی - غذاهای گیاهی

طرح توجیهی تولید ترانسفورماتور

اصول داشتن اعتماد بنفس

جواب تمارین کتاب کار American English File 4

آموزش کسب درآمد از طریق Youtube

مقاله مرحله‏بندى تبليغ وبهره‏بردارى از فرصت‏ها و موقعيت‏ها

کتاب آموزش ریکاوری با نرم افزار Power Data Recovery